Zimní konference 2019

Nepřehlédněte

 • Reformace č. 61

  Leden 2019 | Ročník 7 | Číslo 61

  Pro církev reformovanou a stále se reformující.


  PDF * * * ekniha * * * HTML


  Boží přítomnost

  Jeho přítomnost bude nejvíce zjevná na těch, kdo jsou mu nejvíce podobni. Pokud toužíte vidět Krista, musíte růst do jeho podoby. V moci Ducha se ztotožňujte s touhami, motivy a jednáním Krista a budete s ním v trvalém společenství. Pamatujte na to, že jeho přítomnost můžeme zakoušet a jeho zaslíbení jsou pravdivá. Touží být s námi. A pokud nepřichází, je to proto, že mu bráníme svou lhostejností. Zjeví se nám v odpovědi na hluboké modlitby a milostivě strpí, abychom ho zadržovali svým voláním a svými slzami, které jsou zlatým řetězem, jímž je Ježíš připoután ke svému lidu.

  Charles Haddon Spurgeon

Zápas o duši

Proti proudu
Recenze knihy Dr. Matti Leisoly „Heretik“„Co se stane, když se perspektivní evropský přírodovědec změní z Darwinova učedníka na Darwinova...
Dělá papež František z katolické církve protestantskou?
Nedávná připomínka výročí reformace (Lund, Švédsko, 31. října 2016) je pouhým vrcholkem ledovce ekumenických snah papeže Františka. Jeho neúnavná...
Pomalé zabíjení společného zpěvu
Předložím vám jednu velkou historickou ironii. Před padesáti lety to byly pěvecké sbory, které vedly církevní shromáždění. Obvykle za dosti významné...
Stezku života mi dáváš poznat (Ž 16,11)
Hackett praví o slovech apoštola Petra (Sk 2,27): „Jejich smysl bychom mohli vyjádřit následovně: ,Nedopustíš, abych se stal kořistí smrti; tato...
Otroctví je obrazem spasení
I když v Bibli si nic neprotiřečí, mnohé nej­provokativnější a nejhlubší biblické prav­dy se mohou jevit jako paradoxy. Vez­měme v úvahu takové...
Otrok
Jedna z posledních  knih známého kazatele a učitele Johna MacArthura se týká zajímavého postřehu o překladech Nové smlou­vy, kterým je skuteč­...

Reformace

 • Kristovo přebývající slovo
  Ať ve vás Slovo Kristovo bohatě přebývá se vší moudrostí; učte a napomínejte se navzájem žalmy a hymny a duchovními písněmi, s milostí zpívajíce v srdci vašemu Pánu. (Ko 3,16 KRAL).To je opravdu nádherné jméno pro Svaté Písmo. Asi si nepamatuji, že bych se s ním setkal někde jinde – „Ať ve vás Kristovo Slovo přebývá.“ Pamatujte, drazí přátelé, že Kristus sám je Slovem Božím, a také pamatujte, že Písma jsou slovem Slova. Jsou „slovo Kristovo“. Myslím, že vám budou o to sladší, když si uvědomíte...
 • Obětování Izáka
  Pokoj vám a milost, milé sestry, milí bratři, milí přátelé. Pán nás opět přivedl na toto místo, abychom Ho společně uctívali, abychom Ho chválili, hledali Ho a ptali se na Jeho vůli pro své životy. To je také důvod, proč mimo jiné otevíráme Boží slovo a chceme slyšet Boží hlas. Je to úžasná výsada, že kdykoliv otevíráme Bibli, tak můžeme slyšet přesně to, co nám Bůh chce říct.Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti, aby Boží...
 • Pouze dvě možnosti: Buď Kristus, nebo soud
  Charles Spurgeon vypráví historku o církvi, ve které se o místo kazatele ucházel člověk, který nevěřil v peklo. Odpověděli mu: „Přišel jste nám říct, že žádné peklo není. Jestliže je vaše učení pravdivé, tak vás určitě nepotřebujeme. A jestliže pravdivé není, tak o vás nestojíme. Takže tak či onak se obejdeme se bez vás.“ (Spurgeon’s Expository Encyclopedia [Baker], sv. 10, s. 149, mírně upraveno.)Hovořit o budoucím strašlivém Božím soudu není příjemné, ale je to nezbytné, protože Bible jasně...
 • Důsledky nezralosti mladších žen
  Apoštol Pavel popisuje charakter, který má mít zbožná křesťanská žena. Starší žena, a následně také mladší žena. Starší žena musí v takovém charakteru vynikat, aby mohla mladší ženu v těchto věcech vyučovat, trénovat. To nejsou věci, které by nám byly přirozené. To nejsou věci, které jaksi samy přijdou. Nepřijdou! Je potřeba se je naučit a je potřeba se v nich trénovat, cvičit je až do té míry, dokud se nestanou součástí charakteru. A charakter, který je tady popsaný, je...
 • Boží moc
  Správná představa Boží mociO Bohu nemůžeme mít správnou představu, dokud o Něm nesmýšlíme jako o všemocném a také dokonale moudrém. Ten, kdo si nemůže dělat, co chce a co se mu zlíbí, nemůže být Bůh. Tak jako je Boží vůlí rozhodovat se pro to, co považuje za dobré, tak je i v Boží moci tuto vůli uskutečňovat.„Boží moc je schopnost a síla, jíž může Bůh uskutečňovat, cokoliv se Mu zlíbí, cokoliv nařídí Jeho neomezená moudrost a pro cokoliv se nekonečná čistota Jeho vůle rozhodne… Jako je svatost...
 • Blaze člověku, který …
  Pokoj vám a milost v Kristu Ježíši! Sešli jsme se na společném shromáždění jako Boží lid, jako královské kněžstvo, jako národ svatý, jako zvěstovatelé a oznamovatelé mocných skutků Toho, který nás povolal ze smrti a temnoty do svého podivuhodného světla! Učinil tak skrze svého milovaného Syna, který je Synem Božím a stal se pro nás Synem člověka.Víte přece, že jste z prázdnoty svého způsobu života, jak jste jej přejali od otců, nebyli vykoupeni pomíjitelnými věcmi, stříbrem nebo zlatem,...

Teologie

 • Děti Abrahama (Ga 3,6-9)
  Ospravedlnění bylo vždy jenom z víryPavel pokračuje ve svém vysvětlování evangelia. Ve druhé kapitole mluvil o ospravedlnění z víry a nyní se k němu vrací. Ale nesmíme vynechat důležité otázky na začátku třetí kapitoly. Ačkoliv se jedná o řečnické otázky, najdeme v nich docela...
 • Začali jste žít z Ducha svatého (Ga 3,1-5)
  Život podle zákona je život podle tělaPavel ve druhé kapitole listu Galatským vysvětloval roli zákona v životě křesťana. Viděli jsme, že Pavel v listu Římanům a Galatským, kde jsou pasáže, které se zabývají stejnými tématy, používá několik frází, které se významově překrývají – život pod...