Zimní konference 2020

Nepřehlédněte

 • Reformace č. 67

  Leden 2020 | Ročník 8 | Číslo 67

  Pro církev reformovanou a stále se reformující.

   


  PDF * * * MOBI * * * EPUB * * * ekniha * * * HTML


  Vítězství

  Nebesa jsou místem úplného vítězství a triumfu. Tady je bojiště, tam triumfální procesí. Tady je země meče a kopí, tam je země věnce a koruny. Ach, jaký záchvěv radosti pronikne srdcem všech požehnaných, až jejich vítězství bude v nebi dokonáno, až sama smrt – poslední nepřítel – bude zabita, až zajatého satana povlečou u kol Kristova vozu, až svrhne hřích a ze srdcí všech zachráněných zazní veliký pokřik konečného vítězství!

  Charles Haddon Spurgeon

Zápas o duši

Duchovní týrání v manželství I.
Často se setkávám se ženami, jejichž manželé používají Písmo jako zbraň, aby jimi mohli manipulovat. Beth byla jednou z nich. Když jsem se jí...
Dospívání přirozeně, Boží cestou
Tento název nesou dvě útlé knížky vydané teprve před nedávnem v Pout­ní­ko­vě četbě. Jsou určeny zvídavým dě­tem, klukům a holkám na prahu...
Skutečný důvod k probuzení
Mojžíš řekl Hospodinu: „Hleď, ty mi říkáš: Vyveď tento lid. Ale nesdělil jsi mi, koho chceš se mnou poslat, ačkoli jsi řekl: ‚Já tě znám jménem,...
Sedm chyb, kterých bychom se měli při následování Krista vyvarovat
To, čemu věříte, hraje ve vašem křesťanském životě velkou roli. I když se ka­te­go­rie formální teologie zdají vzdálené a neznámé, zastáváte teologii...
Krize Genesis
Většina z nás zná politiky, kteří zamlžují jednoduché otázky komplexními po­li­tic­kými odpověďmi. Kdo by si nevzpomněl na výrok Billa Clintona: „To...
Kdo si myslíš, že jsi? II.
Vraťme se cestou aplikace ke svým nedávným rozhovorům. Uvidíme, zda se tento hřích týká i vás. Mluvili jste za zády druhých nebo jen někomu...
Milovat Ježíše nade vše
Kdo má rád otce nebo matku víc než mne, není mne hoden; a kdo má rád syna nebo dceru víc než mne, není mne hoden. (Mt 10,37 ČSP)Pokud Ježíše...
Dokonalý Zachránce hříšníků
Skutečně věříte, že je Pán Ježíš dokonalý Zachránce?Věříte v Pána Ježíše Krista? Je pro vás skutečně dokonalý Zachránce? Násle­du­jí­cí text se...
Hledání Boha
Z našeho pocitu nevědo­mosti, marnosti, nedostatku, slabosti, zlosti a vlastní zkaženosti poznáváme, že nikde jinde než v Pánu nespočívá pravé světlo...

Reformace

 • Čtyři charakterové vlastnosti, které upevní každé manželství
  „Když se zabývám manželským poradenstvím,“ píše Ernie Baker, „často manželům říkám: ‚Dobré manželství nevznikne jen tak samo od sebe, ale je třeba ho vybudovat.‘“ Jinými slovy, vztahy vyžadují investice. Do čeho byste měli investovat, aby byl váš vztah krásný? Odpověď najdeme v Koloským 3,12–14 (B21):Proto se jako Boží vyvolení, svatí a milovaní oblečte niterným soucitem, laskavostí, pokorou, mírností a trpělivostí. Buďte mezi sebou snášenliví, a má-li někdo k někomu výhrady, odpouštějte si...
 • Izákovo požehnání (Gn 27,1-46)
  Americký filozof španělského původu z první poloviny 20. století, George Santayana, prohlásil o lidské rodině, že to „mistrovské dílo matky přírody“. Myslím, že kdyby žil dnes v naší zemi, tak by takovou věc nikdy nezopakoval. Ale možná by stačilo, kdyby se podíval do Božího slova a tak jako my si otevřel 27. kapitolu Genesis. Místo mistrovského kousku je tady rodina, která spíše připomíná hromadu trosek nebo bitevní pole.Některých věcí už jsme se dotkli v předchozích dvou...
 • Náležitosti víry (Žd 11,8-12)
  Jestliže se bez víry nemůžeme Bohu zalíbit (11,6), potřebujeme mít jasno, co k víře nezbytně náleží a co je pro ni základní. Některé náležitosti víry ukazuje náš text. Když se chce člověk dozvědět něco víc o víře, je logické se podívat na Abrahama. Písmo ho vyvyšuje jako otce všech věřících (Ř 4,11-12). Jeho příběh je zaznamenán v Genesis 12-25. Apoštol Pavel předkládá Abrahama jako svůj primární příklad ospravedlnění vírou samotnou nezávisle na skutcích (Ř 4; Ga 3,6-18). Pavel přichází s oním...
 • Základem zbožnosti je podřízenost
  Pavel ukazuje Titovi, jak se bude projevovat zdravé učení:Ty však mluv, co odpovídá zdravému učení. (Tt 2,1)Učení a jednání jdou ruku v ruce. Náš život, tedy naše jednání, chování, vystupování, vždycky nakonec ukáže, čemu doopravdy věříme. Proto také Pavel vyzývá Tita, aby učil to, co odpovídá zdravému učení – měl učit starší muže i starší ženy, mladší ženy i mladší muže, měl učit také otroky.Otroci ať ve všem poslouchají své pány. Ať jsou úslužní, neodmlouvají, ať nic nezpronevěří a jsou...
 • Boží dobrota
  Zjevení Boží dobroty„Boží dobrota po všechny dny trvá!“ (Ž 52,3 přel. z angl.). Boží dobrota respektuje dokonalost Jeho přirozenosti: „…Bůh je světlo a není v něm nejmenší tmy“ (1 J 1,5). V Boží přirozenosti a bytí je taková absolutní dokonalost, že jí nic nechybí ani v ní není nic vadného. Nic k ní nemůžeme přidat ani ji nemůžeme vylepšit.Je prvotně dobrý, dobrý sám o sobě, nic jiného dobré není. Veškeré stvoření je dobré jen kvůli Bohu a spojením s Ním. On je dobrý ve své...
 • A zdá se, že to nikoho netrápí!
  Jedinou mocí, kterou Bůh uznává ve své církvi, je moc jeho Ducha. Zatímco jediná síla skutečně uznávaná většinou současných evangelikálů je síla člověka. Bůh dělá svou práci působením Ducha – zatímco křesťanští vůdci se o to pokoušejí mocí vyškoleného intelektu. Silná osobnost převzala místo Božího působení. Ale navěky zůstane jen to, co je uděláno skrze věčného Ducha.Po staletí se církev rozhodně stavěla proti každé formě světské zábavy s vědomím toho, že se jedná o:způsob marnění času,...

Teologie

 • 06 Otázky a odpovědi
  Blok otázek a odpovědí - odpovídají Jaroslav Kernal, Radek Kolařík, Pavel Steiger, Jan Suchý. Moderuje Daniel Adamovský.
 • 05 Boží láska v životě křesťana
  Je Boží láska v životě křesťana pocit nebo pravda, o kterou se může opřít? Jaké jsou důsledky přítomnosti Boží lásky v křesťanově životě? A co když mi tato láska tak nějak chybí?Nechme dopadnout světlo Písma do našeho porozumění důsledkům Boží lásky. Věřím, že uvidíme její sílu, jak...
 • 04 Boží láska k církvi a v církvi
  V Písmu je různými obrazy popsáno, co je církev. Jeden z obrazů přirovnává církev k nevěstě. Tato přednáška se bude soustředit na zvláštní lásku Ženicha, Pána Ježíše Krista, ke své milované nevěstě církvi. Bude definováno, co to je Kristova láska, jak se projevuje a jaké překážky mohou Jeho lásce...