Nepřehlédněte

  • Víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha, kdo jsou povoláni podle jeho rozhodnutí. (Ř 8,28)
  Dnes máme před sebou text Písma, o kterém bychom směle mohli říct: je napsán pro nás a do naší situace. Ano, mám za to, že je to nesmírný důkaz, že Boží slovo je živé a pochází od živého a milujícího Boha – Otce všech vykoupených Kristem Ježíšem. Pojďme otevřít Písmo v Pavlově listu Filipským v kapitole 1,1–18.

Zápas o duši

Bůh je všechno
Bože, jehož vůle ve všem vítězí,neexistuje žádná útěchakromě potěšení v tobě a ve tvé službě.Ty jsi všechno ve všem a ...
Zveme vás na setkání nad tématem: Teologie Nové smlouvy
TEOLOGIE NOVÉ SMLOUVYKdo: přednáší Geoff Volker Kdy: v sobotu 14. 5. 2022Kde: Dům techniky, Veleslavínova 14, 400 11 Ústí nad Labem 10.00–...
Shrnutí Teologie nové smlouvy
Shrnutí, které předkládám, představuje mé chápání teologie nové smlouvy. Biblická odůvodnění následujících tvrzení se nacházejí v celém mém díle....
John Flavel: Dá-li Bůh
O autorovi knihyJohn Flavel (1628–1691) se narodil v anglickém Bromsgrovu do rodiny nonkonformního kazatele Richarda Flavela, který byl zároveň...
Jak jsme hospodařili v roce 2021
Milí čtenáři Zápasu o duši i našich webových stránek www.Reformace.cz!Rádi bychom vám poděkovali za vaši věrnost v modlitební i...
Povzbuzení pro pastory, část 3
Zápis konference „Společně za evangelium“Avšak ty buď ve všem střízlivý, snášej útrapy, konej dílo zvěstovatele evangelia a cele se věnuj své službě...
Jak se modlit za nevěřící, část 2
MODLITBY ZA VÁSModlili jste se za nevěřící, přičemž jste používali různá slova a přistupovali jste k nim z různých úhlů....
Promlouvá Bůh skrze sny i dnes?, část 1
 V Bibli narážíme na mnoho míst, kde hrají sny svou roli v rozvíjejícím se příběhu Božího lidu.Ve 20. kapitole knihy...
Dopis mým sousedům
Praha, červen 2021Milá sousedko, milý sousede,držíte v rukou můj dopis, a protože asi nikdy nebudu mít možnost s Vámi promluvit osobně, je toto moje...

Reformace

 • Klamavost hříchu
  Hřích má svůj původ ve falešném pohledu na věc. Naši prapůvodní rodiče by nikdy nezhřešili, kdyby nebyli oklamáni pokušitelem. Eva viděla, že zakázané ovoce je překrásné a je dobré k jídlu, tedy chutné a výživné. To byl podvod. Toto ovoce, ať už byla jeho chuť jakákoliv, nikdy nebylo určeno k tomu, aby sytilo. Bylo určeno ke zkoušce, nikoliv k jídlu. Ale tím největším klamem arcisvůdce, jemuž naše pramáti čelila, bylo to, že když to sní, stane se moudřejším a bude znát dobré i...
 • Zlomen Bohem (Gn 32,1-33)
  V našem výkladu knihy Genesis jsme se z Boží milosti dostali do třicáté druhé kapitoly. Ve dvacáté páté kapitole se Izákovi narodila dvojčata – Jákob a Ezau. Tam někde začíná náš příběh – resp. příběh Jákoba. Jákob byl druhorozeným z obou dvojčat, přesto měl podle Božího slibu dostat požehnání Abrahamovo a svým způsobem se tak stát prvorozeným. Bůh tak od začátku ukazuje, že nezáleží na tělesném narození, nezáleží na původu ani sociálním postavení, nezáleží na věku ani na tom,...
 • Víra, která vítězí a obrací (Žd 11,30-31)
  John Gardner napsal: „Stojíme před řadou obrovských příležitostí – geniálně zamaskovaných za neřešitelné problémy.“ (Zdroj neznámý.) Před jakými zamaskovanými příležitostmi dnes stojíte? Někteří lidé uvěřili v Krista jako ve svého Spasitele, stojí ale před zamaskovanou příležitostí v podobě nějakého tvrdošíjného hříchu, který je neustále sráží na kolena. Slibují Bohu, že už to víckrát neudělají, a opět a opět selhávají. Jiní jsou pohlceni problémy v manželství nebo s dětmi. Nevidí před sebou...
 • Zachraňující milost vychovává (Tt 2,12)
  [Ukázala se Boží milost, která] … vychovává nás k tomu, abychom se zřekli bezbožnosti a světských vášní… (Tt 2,12)Milostí jsme spaseni. Tato milost se zjevila a tato milost zachraňuje. Je to milost, která zachraňuje všechny lidi. Kontext nám jasně ukazuje, že se Bible tady neučí univerzalismus, ale tvrdí, že nikdy nikdo nebyl ani nebude zachráněn jinak, než milostí, tedy že všichni lidé, kteří jsou zachráněni, všichni spasení, jsou zachráněni jenom milostí.Milost, o které mluvíme, je...
 • Kristovo odpočinutí
  Pojďte ke mně, všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout. (Mt 11,28)Ve svém kázání na tato slova John Newton zdůraznil:„Účinek evangelia lze přirovnat k útočištným městům v Izraeli. Bylo obecně ctí a výsadou, že měli takové Bohem ustanovené svatyně, ale skutečnou jejich hodnotu poznalo a pocítilo jen několik málo jedinců. Jen ti, kdo se ocitli v situaci, kvůli které byla tato města k dispozici, je dokázali řádně ocenit. Stejné je to s ...
 • Svědomitost v modlitbě: Tajemství svatosti
  Obrovský rozdílPtám se, jestli se modlíš, protože svědomitost v modlitbě je tajemstvím výjimečné svatosti. Mezi opravdovými křesťany existuje beze sporu obrovský rozdíl. Mezi tím nejpřednějším a nejposlednějším v Boží armádě je ohromná mezera.Všichni bojují stejný dobrý boj, ale někteří bojují mnohem udatněji než jiní. Všichni konají Pánovo dílo, ale někteří mnohem víc než jiní. Všichni jsou světlem v Pánu, ale někteří září jasněji než ostatní. Všichni běží stejný závod, ale...