Zimní konference 2020

Nepřehlédněte

Zápas o duši

Duchovní týrání v manželství I.
Často se setkávám se ženami, jejichž manželé používají Písmo jako zbraň, aby jimi mohli manipulovat. Beth byla jednou z nich. Když jsem se jí...
Dospívání přirozeně, Boží cestou
Tento název nesou dvě útlé knížky vydané teprve před nedávnem v Pout­ní­ko­vě četbě. Jsou určeny zvídavým dě­tem, klukům a holkám na prahu...
Skutečný důvod k probuzení
Mojžíš řekl Hospodinu: „Hleď, ty mi říkáš: Vyveď tento lid. Ale nesdělil jsi mi, koho chceš se mnou poslat, ačkoli jsi řekl: ‚Já tě znám jménem,...
Sedm chyb, kterých bychom se měli při následování Krista vyvarovat
To, čemu věříte, hraje ve vašem křesťanském životě velkou roli. I když se ka­te­go­rie formální teologie zdají vzdálené a neznámé, zastáváte teologii...
Krize Genesis
Většina z nás zná politiky, kteří zamlžují jednoduché otázky komplexními po­li­tic­kými odpověďmi. Kdo by si nevzpomněl na výrok Billa Clintona: „To...
Kdo si myslíš, že jsi? II.
Vraťme se cestou aplikace ke svým nedávným rozhovorům. Uvidíme, zda se tento hřích týká i vás. Mluvili jste za zády druhých nebo jen někomu...
Milovat Ježíše nade vše
Kdo má rád otce nebo matku víc než mne, není mne hoden; a kdo má rád syna nebo dceru víc než mne, není mne hoden. (Mt 10,37 ČSP)Pokud Ježíše...
Dokonalý Zachránce hříšníků
Skutečně věříte, že je Pán Ježíš dokonalý Zachránce?Věříte v Pána Ježíše Krista? Je pro vás skutečně dokonalý Zachránce? Násle­du­jí­cí text se...
Hledání Boha
Z našeho pocitu nevědo­mosti, marnosti, nedostatku, slabosti, zlosti a vlastní zkaženosti poznáváme, že nikde jinde než v Pánu nespočívá pravé světlo...

Reformace

 • Na čem stojí římskokatolické uctívání Marie?
  Tentokrát půjde o spíše osobní pokračování článku ze série Vatican Files. Tento díl je založený na několika pozorováních, která jsem učinil za posledních dvanáct měsíců. Poté, co jsem napsal knihu o Marii (Leonardo De Chirico: A Christian's Pocket Guide to Mary; Mother of God?, Christian Focus, 2017), věděl jsem, že ji budu představovat před různými posluchači a diskutovat o jejím obsahu s řadou římských katolických teologů v Itálii. Knihy jsou důležitým nástrojem pro dialog, a tak jsem byl...
 • Poučení od Izáka (Gn 26,1-35)
  Pokoj vám a milost, milovaní svatí, milé sestry, milí bratři, milí přátelé. Otevíráme dnes další kapitolu knihy Genesis – jedinou kapitolu, která je cele věnovaná Abrahamovu synu zaslíbení Izákovi. Mezi svým otcem Abrahamem a svým synem Jákobem Izák trochu zaniká, ustupuje do pozadí. Přestože žil déle než Abraham i Jákob, je mu věnováno nejméně místa. V galerii svědků víry (Žd 11), je Izákovi věnován pouze jeden verš:Izák věřil, a proto Jákobovi a Ezauovi dal požehnání v pohledu do...
 • Víra, která unikne před nadcházejícím soudem (Žd 11,7)
  Tento týden opustily statisíce lidí žijících podél pobřeží Mexického zálivu své domovy. Všichni prchali, aby si zachránili život před hurikánem Ivan směřujícím do vnitrozemí Spojených států. Ve středu jsem se v ranních zprávách doslechl, že kvůli tisícům prchajících prohlásil stát Alabama čtyřproudovou mezistátní dálnici číslo 65 za jednosměrnou silnici vedoucí na sever. Bylo by báječné, kdyby lidé reagovali na Boží varování před budoucím soudem se stejnou horlivostí! Bible se o hrozbě soudu...
 • Základem zbožnosti je podřízenost
  Pavel ukazuje Titovi, jak se bude projevovat zdravé učení:Ty však mluv, co odpovídá zdravému učení. (Tt 2,1)Učení a jednání jdou ruku v ruce. Křesťané na Krétě, kde Titus zůstal, aby dal do pořádku, co ještě zbývalo, se svými životy ničím nelišili od pohanů, mezi nimiž žili. Pavel jim říká, že to ve skutečnosti ukazuje, čemu doopravdy věří – jestliže žijí jako pohané, mluví jako pohané a jednají jako pohané, neznamená to nic jiného, než že věří stejným věcem, jakým věří pohané. Jejich víra...
 • Kristovo panování
  ... Pán, Kristus, budiž svatý ve vašich srdcích... (1Pt 3,15)Z hlediska kontextu je velmi nápadné, že Duch svatý přiměl právě Petra k napsání těchto slov. Poté se jeho srdce nepochybně naplnilo smutkem a hlubokou lítostí. Říká: „Ale i kdybyste pro spravedlnost měli trpět, jste blahoslaveni. Strach z nich ať vás neděsí ani nezviklá.“ (v. 14). Při jedné nezapomenutelné příležitosti dostal strach z hříšníků. V Pilátově paláci ho strach z člověka přivedl do pasti. Ale v našem textu nám...
 • Můžete klidně zahodit svou Bibli!
  Hadi, plemeno zmijí, jak uniknete pekelnému trestu? (Mt 23,33)Je peklo skutečné? Záleží pouze na jediném: „Co učí Slovo Boží?“Věříte Bibli? S tím stojí a padá otázka, zda je peklo skutečné a opravdové.Peklo je stejně opravdové jako nebe, stejně opravdové jako skutečnost, že Kristus zemřel na kříži. Nevěřte peklu a rozpojíte, rozložíte a uvolníte všechno v Písmu. Nevěřte peklu a můžete klidně zahodit svou Bibli!Od názoru „bez pekla“ k názoru „žádný bůh“ je jen krůček!Věříte Bibli? S ...

Teologie

 • Nikdy tě neopustím
  Buďte spokojeni s tím, co máte. Vždyť Bůh řekl: ‚Nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu.‘ (Žd 13,5)Pán Ježíš nikdy neopustí svůj lid. Ať už si jeho přítomnost uvědomujeme nebo ne, nic to nezmění na skutečnosti, že je s námi, a to dokonce jako náš milující a soucitný přítel a pomocník –...
 • Chlubit se křížem (Ga 6,11-18)
  Záleží jen na novém stvořeníV našem studiu Pavlova listu církvím do Galacie jsme se dostali do samotného závěru. Před námi je dnes posledních osm veršů Pavlova dopisu. Nejedná se ale o obyčejný závěr, ale jedná se o shrnutí celého listu. Pavlova úvodní slova listu a závěrečná slova tvoří rám...
 • Chval ho!
  Po všechny dny ti chci dobrořečit a tvé jméno chválit navěky a navždy. (Ž 145,2)Jedním z povolání křesťana je chválit svého Boha. Abychom to ovšem mohli dělat, musíme si působením Boží milosti zachovat rozpoložení mysli, které v sobě má vděčnost, spokojenost a touhu chválit; a musíme si také dát...