Nepřehlédněte

 • Jan byl apoštol, to znamená muž, který osobně provázel Ježíše Krista, když působil zde na zemi. Jan je autorem tří listů, ale také napsal Evangelium podle Jana a knihu Zjevení. Jan byl jedním ze tří nejbližších učedníků Ježíšových. Byl učedníkem, kterého Ježíš miloval. To je ten učedník, který při poslední večeři spočíval v Ježíšově náruči. 

Zápas o duši

Studium biblických doktrín
„Skryté věci patří Hospodinu, našemu Bohu, zjevné však patří navěky nám a našim synům, abychom dodržovali všechna slova tohoto zákona.“ (Dt 29,29)...
Má nám věda co dát při čtení Genesis 1–3?
Překrývající se sféryJaký postoj bychom měli zaujmout k otázkám o vztahu vědy a Bible? A konkrétně o vztahu vědy a Genesis 1–3?Tyto otázky pro...
Jak mě mí rodiče učili milovat církev
Vím jistě, že rodiče mluvívali o tom, jak důležitá je v našem životě církev. Vím jistě, že mi vysvětlovali, že jelikož milujeme Ježíše, milujeme i...
Proč Bůh ustanovil manželství? (Gn 2,18–25; Ef 5,31–32)
Někteří z vás udělali chybu, když koupili pro své děti jako dárek stavebnici, k níž bylo přiloženo upozornění „Postupujte podle přiloženého...
Proměňující milost v manželství (manžel) - část 1.
David Harvey vyprávěl před mnoha lety příběh o farmáři, který se se svou rodinou vydal do velkého města. Navštívili také obchodní centrum, a zatímco...
Mladý křesťane: Nabídni Pánu spoustu dovedností, se kterými může pracovat
Být náctiletí nebo mít něco přes dvacet, to jsou léta, která lze velmi dobře využít anebo také úplně promrhat. Během těchto let se dá postavit pevný...
Z chlapce mužem – znaky mužství, 2. část
Kdy se z chlapce stane muž? Nejedná se pouze o hypotetickou otázku, protože neuvěřitelně vysoký počet chlapců a mladých mužů se snaží na tuto otázku...
Láska k církvi a láska v církvi
Než začnu, skloňme se k modlitbě:Hospodine, Bože náš, ty jsi svatý, spravedlivý a milující Bůh.Přicházíme před tvůj trůn jako hříšníci, nehodní tvé...
Špatné homiletické modely výkladového kázání
Ačkoliv na téma kázání bylo napsáno už mnoho knih, stále ještě existují špatné homiletické modely výkladového kázání. Přicházejí z řady různých...

Reformace

 • Klamavost hříchu
  Hřích má svůj původ ve falešném pohledu na věc. Naši prapůvodní rodiče by nikdy nezhřešili, kdyby nebyli oklamáni pokušitelem. Eva viděla, že zakázané ovoce je překrásné a je dobré k jídlu, tedy chutné a výživné. To byl podvod. Toto ovoce, ať už byla jeho chuť jakákoliv, nikdy nebylo určeno k tomu, aby sytilo. Bylo určeno ke zkoušce, nikoliv k jídlu. Ale tím největším klamem arcisvůdce, jemuž naše pramáti čelila, bylo to, že když to sní, stane se moudřejším a bude znát dobré i...
 • Zlomen Bohem (Gn 32,1-33)
  V našem výkladu knihy Genesis jsme se z Boží milosti dostali do třicáté druhé kapitoly. Ve dvacáté páté kapitole se Izákovi narodila dvojčata – Jákob a Ezau. Tam někde začíná náš příběh – resp. příběh Jákoba. Jákob byl druhorozeným z obou dvojčat, přesto měl podle Božího slibu dostat požehnání Abrahamovo a svým způsobem se tak stát prvorozeným. Bůh tak od začátku ukazuje, že nezáleží na tělesném narození, nezáleží na původu ani sociálním postavení, nezáleží na věku ani na tom,...
 • Víra, která vítězí a obrací (Žd 11,30-31)
  John Gardner napsal: „Stojíme před řadou obrovských příležitostí – geniálně zamaskovaných za neřešitelné problémy.“ (Zdroj neznámý.) Před jakými zamaskovanými příležitostmi dnes stojíte? Někteří lidé uvěřili v Krista jako ve svého Spasitele, stojí ale před zamaskovanou příležitostí v podobě nějakého tvrdošíjného hříchu, který je neustále sráží na kolena. Slibují Bohu, že už to víckrát neudělají, a opět a opět selhávají. Jiní jsou pohlceni problémy v manželství nebo s dětmi. Nevidí před sebou...
 • Zachraňující milost vychovává (Tt 2,12)
  [Ukázala se Boží milost, která] … vychovává nás k tomu, abychom se zřekli bezbožnosti a světských vášní… (Tt 2,12)Milostí jsme spaseni. Tato milost se zjevila a tato milost zachraňuje. Je to milost, která zachraňuje všechny lidi. Kontext nám jasně ukazuje, že se Bible tady neučí univerzalismus, ale tvrdí, že nikdy nikdo nebyl ani nebude zachráněn jinak, než milostí, tedy že všichni lidé, kteří jsou zachráněni, všichni spasení, jsou zachráněni jenom milostí.Milost, o které mluvíme, je...
 • Kristovo odpočinutí
  Pojďte ke mně, všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout. (Mt 11,28)Ve svém kázání na tato slova John Newton zdůraznil:„Účinek evangelia lze přirovnat k útočištným městům v Izraeli. Bylo obecně ctí a výsadou, že měli takové Bohem ustanovené svatyně, ale skutečnou jejich hodnotu poznalo a pocítilo jen několik málo jedinců. Jen ti, kdo se ocitli v situaci, kvůli které byla tato města k dispozici, je dokázali řádně ocenit. Stejné je to s ...
 • Svědomitost v modlitbě: Tajemství svatosti
  Obrovský rozdílPtám se, jestli se modlíš, protože svědomitost v modlitbě je tajemstvím výjimečné svatosti. Mezi opravdovými křesťany existuje beze sporu obrovský rozdíl. Mezi tím nejpřednějším a nejposlednějším v Boží armádě je ohromná mezera.Všichni bojují stejný dobrý boj, ale někteří bojují mnohem udatněji než jiní. Všichni konají Pánovo dílo, ale někteří mnohem víc než jiní. Všichni jsou světlem v Pánu, ale někteří září jasněji než ostatní. Všichni běží stejný závod, ale...

Teologie

 • Skutečný virus
  Všude kolem nás je mnoho lidí v panice, kterou navíc podpořily mediální zprávy o opatřeních, které jsou oznamovány vládou téměř co hodinu. Všichni víme, že to všechno se děje kvůli boji s koronavirem. A neděje se to jen u nás, ale v celé Evropě a na celém světě. V tomto článku nebudu...
 • Koronavirus – otázky a odpovědi
  Poznámka redaktora The Gospel Coalition (odkud je článek převzatý):Kromě toho, že je Dr. Miguel Núñez pastorem v Mezinárodním baptistickém sboru v Santo Domingo, pracuje také více než 35 let jako lékař v oblasti vnitřního a infekčního lékařství. Působil také jako docent na Mount Sinai School...
 • Vděčnost navzdory okolnostem
  Stále se radujte, v modlitbách neustávejte. Za všech okolností děkujte, neboť to je vůle Boží v Kristu Ježíši pro vás. (1Te 5,16-18)Byli jsme vykoupeni a vysvobozeni z přicházejícího Božího hněvu. Beránek Boží za nás zaplatil svým vlastním životem na kříži Golgoty. To je evangelium, kterým Bůh...