Nepřehlédněte

 • Bůh zaslíbil Abrahamovi, že skrze něho dojdou požehnání všechny čeledi země. Zaslíbil Abrahamovi potomka, který bude tímto požehnáním, který bude Požehnaným i Pomazaným. Zaslíbil vykupitele, který vysvobodí svůj lid z jeho hříchů, a tohoto lidu bude jako písku na břehu moře, jako hvězd na nebi, bude to nespočetný zástup složený ze všech národů, jazyků, kmenů i ras (Zj 7,9). Jedná se o všechny, kdo byli před stvořením světa vyvoleni k vysvobození z hříchu a k záchraně před přicházejícím Božím hněvem. Jak bylo odhaleno v posledním čase skrze svaté apoštoly a proroky, jedná se o lid víry, tedy o církev, svatou nevěstu našeho Pána Ježíše Krista.

Zápas o duši

Proti proudu
Recenze knihy Dr. Matti Leisoly „Heretik“„Co se stane, když se perspektivní evropský přírodovědec změní z Darwinova učedníka na Darwinova...
Dělá papež František z katolické církve protestantskou?
Nedávná připomínka výročí reformace (Lund, Švédsko, 31. října 2016) je pouhým vrcholkem ledovce ekumenických snah papeže Františka. Jeho neúnavná...
Pomalé zabíjení společného zpěvu
Předložím vám jednu velkou historickou ironii. Před padesáti lety to byly pěvecké sbory, které vedly církevní shromáždění. Obvykle za dosti významné...
Stezku života mi dáváš poznat (Ž 16,11)
Hackett praví o slovech apoštola Petra (Sk 2,27): „Jejich smysl bychom mohli vyjádřit následovně: ,Nedopustíš, abych se stal kořistí smrti; tato...
Otroctví je obrazem spasení
I když v Bibli si nic neprotiřečí, mnohé nej­provokativnější a nejhlubší biblické prav­dy se mohou jevit jako paradoxy. Vez­měme v úvahu takové...
Otrok
Jedna z posledních  knih známého kazatele a učitele Johna MacArthura se týká zajímavého postřehu o překladech Nové smlou­vy, kterým je skuteč­...

Reformace

 • Osm výhod srdce proměňujícího výkladového kázání
  Více než dvacet pět let je mým hlavním povoláním služba evangelia, a výkladové kázání je podstatnou součástí této služby. To znamená, že neustále přijímám požehnání i výzvy plynoucí ze čtení knih, které pomáhají lidem, jako jsem já. Minulý týden jsem spolu bratrem, který je na praxi v našem sboru, četl knihu Saving Eutychus (Zachráněný Eutychus) od Garyho Millara a Phila Campbella.Autoři neúnavně obhajují výkladové kázání, protože to je nejlepší způsob, jak vyhlašovat Boží slovo Božímu...
 • Smrt Sáry (Gn 23,1-20)
  I dnes máme tu milost společně otevřít Boží slovo a přijmout z něj hojný užitek a plnost Božího požehnání. Budeme pokračovat ve výkladu knihy Genesis a přečteme teď celou 23. kapitolu.Kdybych si jako kazatel mohl vybírat text, z něhož budu kázat, tak bych si pravděpodobně nikdy nevybral tuto kapitolu. Když jsem o tom textu začal přemýšlet, tak jsem trnul hrůzou a říkal jsem si, co mám z takového textu kázat. Pán Bůh nás vede v našem sboru, abychom postupně studovali celé...
 • Vytrvalá víra (Žd 10,32-39)
  Náš dnešní text nás vyzývá, abychom si v období pronásledování zachovali vytrvalou víru. To je téma, o kterém se těžko mluví, protože asi nikdo z nás nikdy nezažil nic, co by se dalo oprávněně nazývat „pronásledováním“ pro víru. Ovšem, většina z nás zažila situace, kdy jsme museli čelit výčitkám či odmítnutí, když někdo zjistil, že věříme v Krista. Různí lidé o mně občas rozšiřovali lži a pomluvy. Několikrát mě dokonce někteří chtěli odstranit z mého postavení pastora.Nikdy jsem ale pro...
 • Duchovní zralost mladších mužů I.
  Pavel přikázal Titovi, aby jednal jinak než mnozí mluvkové na Krétě, kteří sice měli mnoho řečí, ale žili tak, že se nelíbili Bohu – dokonce je o nich napsáno, že jsou Bohu odporní (Tt 1,16) a o jiných, že je třeba jim zavřít ústa (Tt 1,10). Na rozdíl od nich má Titus učit to, co odpovídá zdravému učení (Tt 2,1), což se naprosto zjevně projeví na jednání různých skupin lidí v církvi.Už jsme mluvili o starších mužích a starších ženách, také jsme se zabývali tím, jak mají žít mladší ženy a...
 • Kristovo vykoupení
  Náš spravedlivý Vykupitel – zní snad takový titul čtenáři podivně? Je toto přídavné jméno neobvyklé v takovémto spojení? Veliké většině z nás pravděpodobně znějí daleko domáčtěji takové výrazy jako „náš milovaný Vykupitel“ a „náš laskavý Vykupitel“ nebo dokonce „náš mocný Vykupitel.“ Tento výraz zde však nepoužíváme kvůli tomu, že bychom snad usilovali o originalitu. Ne, naopak, samo vyučování Písma si žádá takové pojmenování. Když totiž pečlivě zkoumáme, kam Duch svatý položil důraz, je naší...
 • Osm znaků falešného učení
  1. Někteří falešní učitelé jsou plni nepopiratelné horlivosti – jejich „opravdovost“ vede některé lidi k přesvědčení, že jejich učení musí být pravdivé.2. Další jsou velmi učení a mají teologické vzdělání – mnozí si myslí, že musí být bezpečné poslouchat tak chytré a inteligentní muže.3. Dnes chtějí lidé myslet svobodně a nezávisle – a mnozí rádi dokazují svůj nezávislý úsudek tím, věří nejnovějším myšlenkám, které však nejsou ničím jiným než novinkami.4. Většina lidí touží po tom, aby...

Teologie

 • Požehnání Abrahamovo (Ga 3,10-14)
  Abychom zaslíbeného Ducha přijali skrze víru.Bůh zaslíbil Abrahamovi, že skrze něho dojdou požehnání všechny čeledi země. Zaslíbil Abrahamovi potomka, který bude tímto požehnáním, který bude Požehnaným i Pomazaným. Zaslíbil vykupitele, který vysvobodí svůj lid z jeho hříchů, a tohoto lidu bude...
 • 6. Otázky a odpovědi | 2019
  Odpovědi na otázky položené účastníky Zímní konference Zápasu o duši a Poutníkovy četby. Na otázky odpovídají kazatelé (Daniel Adamovský, Marcus Denny, Jaroslav Kernal, Aleš Novotný a Pavel Steiger). Moderuje Jan Suchý.
 • 5. Praktické důsledky milosti | 2019
  Stěžejním dílem Boží milosti v životě znovuzrozeného člověka je pokání z hříchů, kterým jej milosrdný Bůh neustále přivádí k nápravě. Když vyznáváme své hříchy, Bůh se oslavuje, vynikají Jeho vlastnosti a láska na prvním místě. Na Žalmu 51 si popíšeme, jak Bůh prakticky projevuje...