Dr. Peter Masters – pátý článek série o Modlitbě Páně

Jelikož se Boží vůle vyplní i bez nás, jak se pak můžeme smysluplně modlit: „Staň se Tvá vůle"? Není to snad zbytečná prosba? Přesto je součástí Modlitby Páně a v pořadí zaujímá vysoké místo; je třetí ze sedmi proseb v Ježíšově vzorové modlitbě. O to důležitější je, abychom rozuměli, co tato prosba obsahuje. Proč se máme modlit, aby se naplnila Boží vůle? Proč je to rozumné modlit se právě tímto způsobem? Tato prosba (stejně jako ta první) je spíše potvrzením než žádostí. Jde o vyjádření upřímného ztotožnění se s Boží vůlí. Existuje šest úrovní modlitby, kdy potvrzujeme a přejeme si Boží vůli, a je dobré, abychom se za každou z nich modlili často.

ZA PRVÉ, „Staň se Tvá vůle" je potvrzením nevyhnutelného vítězství Boží moci. Tím, že říkáme: „Staň se Tvá vůle", říkáme vlastně: „Pane, jedině Tvá vůle je správná! Vše se musí stát podle Tvého záměru! Tvé sliby budou dodrženy!" Tato prosba je výrazem víry ve svrchovanou Boží moc a pozoruhodnou Boží vůli.

ZA DRUHÉ, je to modlitba vděčnosti. Skláníme se před Bohem s hlubokou vděčností za to, jak jedná. Potvrzujeme, že vše, co naplánuje a stanoví, včetně spasení, je bezchybné a úžasné. Prosba „Staň se Tvá vůle" jinými slovy vyjadřuje: „Tvá vůle je dokonalá." Uznáváme, že spasení z milosti skrze víru je podivuhodný plán. Je to plán, který byl nadekretován nekonečným božským géniem a překonává lidskou představivost. Odráží veškerou Boží moudrost a my musíme pokleknout před tím nejlepším a nejvznešenějším plánem v celém vesmíru.

ZA TŘETÍ, v této prosbě přijímáme a uznáváme, že Boží vůle není jenom dokonalá, ale také nezbytná a nepostradatelná pro dílo spasení. Neexistuje žádný jiný způsob, protože žádný jiný plán nemůže být lepší. Žádné přesvědčování nemůže přimět jediného hříšníka, aby přijatelným způsobem miloval Pána a Jemu sloužil. Žádné úsilí o dobré skutky nemůže přivést hříchem pošpiněnou duši do nebe. Žádný kněz nemůže pro nikoho zajistit odpuštění a žádný jiný obřad nemůže Boží spravedlnost uspokojit. Vše se naplnilo v sebeobětování Spasitele. K Bohu nevede žádná jiná cesta. Jeho vůle (a cesta) je jedinečná. Máme to privilegium, že můžeme být Jeho nástroji, ale pokud cokoli, co říkáme a děláme, není v souladu s Boží vůlí, ničeho nedosáhneme. Vyřknutím „Staň se Tvá vůle", říkáme: „Pane, přijímáme a uznáváme, že jenom Tebou ustanovená cesta je účinná. Toto je Tvé dílo, ne naše, ale Tvá cesta je nenahraditelná."

ZA ČTVRTÉ, v této prosbě slibujeme, že se podřídíme Boží vůli. Říkáme: „Pane, Tvá vůle a vláda stojí na Tvém Slově. Podřizuji se. Podřizuji se všemu, co přikazuješ. Vzdávám se své vlastní vůle a svých vlastních představ. Život pro Krista je mým hlavním cílem a potěšením." Toto musíme mít na mysli, když se modlíme: „Staň se Tvá vůle".

ZA PÁTÉ, v prosbě „Staň se Tvá vůle" se modlíme za rozšíření Božího království. Bůh řekl, že je to Jeho vůle zachránit plný počet vyvolených a my se modlíme, aby všichni vykoupení byli shromážděni. Modlíme se za to, abychom mohli vidět stále víc Boží milosti v životech lidí kolem nás.

ZA ŠESTÉ, tato prosba je také triumfálním potvrzením toho, že Boží vůle musí přemoci veškeré Satanovo snažení. „Staň se Tvá vůle" mluví i o nepříteli duší. Pouze Boží vůle je věčná. Ďábel má také vůli, ale není všemohoucí. Je ničím v porovnáním s Boží vůlí. Má pouze dočasnou možnost na Zemi konat to nejhorší, co umí. Ale Kristus ho poráží v jednom zápasu za druhým a nakonec ho svrhne. Takže, když říkáme: „Staň se Tvá vůle", potvrzujeme Satanovu absolutní podřízenost a jeho neschopnost vzepřít se Bohu. Potvrzujeme, že ďáblova vůle je už nyní poražena a jeho působení je omezené a má jen dočasný vliv. Modlitba „Staň se Tvá vůle" ohlašuje věčné vítězství našeho Pána a uctívá Ho jako Vítěze. Svým způsobem je velká škoda, že Modlitba Páně se stala bezmyšlenkovitě opakovanou modlitbou, protože pak se modlíme mechanicky a plný význam každé prosby se ztrácí v myšlenkové prázdnotě. Tím, že zahrneme všechny aspekty této modlitby do našich proseb, oslavujeme Boha a více se Mu přibližujeme.

– Sword & Trowel, 1998 No. 1 –