To hlavní v tvém slovu je pravda, každý soud tvé spravedlnosti je věčný. 
Bez důvodů mě pronásledují velmožové, mé srdce má strach jen z tvého slova. 
Veselím se z toho, co jsi řekl, jako ten, kdo našel velkou kořist.
Nenávidím klam, hnusí se mi, miluji tvůj Zákon.
Chválívám tě sedmkráte za den za tvé spravedlivé soudy.
Hojný pokoj mají ti, kdo milují tvůj Zákon, o nic neklopýtnou.
S nadějí vyhlížím tvoji spásu, Hospodine, a tvá přikázání plním.
Má duše se drží tvých svědectví, velice jsem si je zamiloval.

Žalm 119,160-167