• Já, já sám vymažu kvůli sobě tvoje nevěrnosti, na tvé hříchy nevzpomenu. (Iz 43:25)
     
  • Svévolník ať opustí svou cestu, muž propadlý ničemnostem svoje úmysly, nechť se vrátí k Hospodinu, slituje se nad ním, k Bohu našemu, vždyť odpouští mnoho. (Iz 55:7)
     
  • Podle zákona se skoro vše očišťuje krví, a bez vylití krve není odpuštění. (Žd 9:22)
     
  • Jestliže však chodíme ve světle, jako on je v světle, máme společenství mezi sebou a krev Ježíše, jeho Syna, nás očišťuje od každého hříchu. ( 1 J 1:7)