Úloha církve ve světě | Pavel Steiger

I. Abychom dobře pochopili úlohu církve ve světě, musíme porozumět Boží pohnutce, proč Bůh stvořil církev. Ukážeme si, že církev byla předpovězena starozákonními proroky, za tím účelem, aby vyprávěla o Božích chvályhodných činech. V krátkosti se zmíníme, že církev je duchovní potomstvo Abrahama, Izáka, Jákoba a Judy.

II. Na textu Koloským 3,1-11 si ukážeme tu nejpodstatnější úlohu církve, tj. že církev miluje Krista, a proto se s radostí podřizuje jeho přikázáním.

 

Bez lásky ke Kristu, není možné, aby církev mohla vyprávět duchovní poušti světa o Božích chvályhodných činech, z nichž ten nejvyvýšenější je Kristovo osvobození hříšníků z ďáblova vězení.

Zmíníme se, že další důležitá úloha církve je křtít ty, kteří se znovu narodili z Ducha, bezustání je vzdělávat v Písmu a vést v poslušnosti evangelia.

V závěru se si krátce zdůrazníme, jak je důležité, aby se církev stranila liberálnímu křesťanství.

Zimní konference 2018 - Církev jako místní sbor

01 Co je novozákonní církev? | Jan Suchý

Úloha církve ve světě | Pavel Steiger

Biblické vedení církve | Aleš Novotný

Co to znamená být součástí církve | Daniel Adamovský

Založení nového sboru | Jaroslav Kernal

06 Otázky a odpovědi | Zimní konference 2018