Dnes si srovnáme naši biblickou víru s islámem. Žil jsem čtyři roky v největší islámské zemi světa, v Indonésii, která má asi l50 milionů muslimů. 700 milionů muslimů žije ve 42 zemích Asie, Evropy a Afriky. Slovo islám znamená - pokora, slovo Muslim znamená, ten, kdo se koří.

Islám je poměrně mladé náboženství. Prorok Mohamed zemřel r. 632 po Kristu. Mohamed nenáviděl modlářství a nemravnost tehdejších Arabů. Svá vidění shromáždil do Koránu, což znamená "recitace". Islám stojí na šesti základních učeních - doktrínách.

1. Je jen jeden bůh a jeho jméno je Alláh. Pro zajímavost, v indonéské Bibli je biblický Bůh nazýván také Alláh, a je to tak dobře.

2. Anděl Gabriel se Mohamedovi zjevil a nadiktoval Korán. Velitel zlých andělů je Šajtan - náš Satan.

3. Muslimové věří, že Alláh inspiroval 5 Mojžíšových knih, Žalmy, Evangelium Ježíše, kterému říkají Indžij, a Korán. Korán je však trumf, a proto přebíjí nesrovnatelnosti s předešlými knihami.

4. Korán uznává 28 proroků Alláha; mezi jinými Adama, Noa, Abrahama, Mojžíše, Davida, Jonáše a Ježíše. Největší prorok je však Mohamed.

5. V konečných dnech mrtví budou vzkříšeni a budou souzeni Alláhem podle svých skutků. Kdo vzdoruje Alláhovi a Mohamedovi, bude poslán do pekla. Nebe je místo smyslných rozkoší.

6. Alláh předurčil, co se mu ráčilo, a nikdo nemůže změnit jeho rozhodnutí - odtud pramení pověstný muslimský fatalismus. Podívejme se dále na pět pilířů islámu. Kdo jim věří a dodržuje je, je muslim.

1. Bůh. Kdo řekne ve víře, není jiného Boha než Alláha a Mohamed je jeho prorok, je muslim.

2. Modlení. Muslim se musí modlit 5x denně čelem k Mekce.

3. Almužny. Čtyřicetina příjmu musí být rozdána jako almužny sirotkům, vdovám, nemocným a chudým.

4. Ramadán je 9. měsíc moslemského měsíčního roku. Od východu do západu slunce muslim drží přísný půst. Po západu slunce hostina a veselí začíná. Během Ramadánu je každé násilí zakázáno.

5. Pouť do Mekky. Za chudé jedou bohatí, za nemocné zdraví, za ženy muži.

A to je vše! Přátelé, vidíte ten propastný rozdíl mezi naší probiblickou vírou, kde si nemůžeme zhola na nic vydělat, a náboženstvím, které má 5 bodů - 1, 2, 3, 4, 5, - a jsme Alláhovi. Mezi náboženskou lidskou prací, a námi nezaslouženou Boží milostí, je propastný rozdíl. Za svého pobytu v Jakartě jsem měl několik příležitostí svědčit muslimům. Nejvíc jsou překvapeni tím, že Bible neučí modlářství, a že obrazy a sochy svatých nemají s Biblí nic společného! Muslimové nás totiž vidí jako vrcholné modláře, kteří zbožňují sošky, křížky, barevné obrázky - což je v jejich náboženství přísně zapovězeno! Jeden muslim mi řekl, že jestliže je Bible proti vypodobnění Boha a andělů, že by si ji rád přečetl! Úplně mi vyrazil dech! Všichni, do posledního muslima, kterým jsem svědčil, byli očividně překvapeni milostí, a všichni mi také přitakávali, že když Alláh platí za hřích, tak se to zdá být víc logické, než když za hřích platí lidé. Jenže Alláh je pro ně tak transcendentní, t.j. tak vzdálen ve výšinách, že si nemohou představit, že Alláh, který vše stvořil, by se nechal úplně ponížit svým stvořením, totiž lidmi. Dovolte, abych citoval z Koránu:

Vskutku Mesiáš Ježíš, syn Mariin, je pouze poslem Božím a slovem Jeho... a věřte v Boha a posly jeho a neříkejte: "Trojice". Přestaňte a bude to tak pro vás lepší. Bůh vskutku je jediným Bohem, on povznesen je nad to, aby měl dítě ... Sura (4,171)

Povídáme si o biblické víře, ale recituji Korán jenom proto, abych vám ukázal, jak je Bible jedinečná. Samozřejmě, Ježíš není Boží dítě, dětmi jsme my, Ježíš je Kristus, Bůh, jenž nebyl stvořen ani zplozen! Postavme si proti předešlému verši a Koránu biblický verš:

Kdo je lhář, ne-li ten, kdo popírá, že Ježíš je Kristus (t.j. Bůh) (1. Jan 2,22)

Bible tedy nepřímo nazývá Korán lhářem. Jenže Korán odhaluje sám sebe lhářem také. V Suře 3,45-47 se dočteme biblickou pravdu, kterou cituji zkráceně z Koránu:

Marie, Bůh ti oznamuje zvěst radostnou o Slovu, jež od něho přichází, jehož jméno je Mesiáš, Ježíš, syn Mariin, a bude blahoslavený na tomto i onom světě ... Pravila: Pane můj, jak bych mohla mít syna, když se mne smrtelník žádný dosud nedotkl? Pravil: Takto Bůh tvoří to, co chce, když o věci nějak rozhodne, řekne toliko staniž se a stane se.

Korán tedy přiznává, že Ježíš měl nesmrtelného Otce, že Ježíš je Slovo, a že Bůh řekl staniž se a Marie otěhotněla. Ve čtvrté Suře, kterou jsme citovali, si však Korán odporuje, tvrdí totiž, že je Bůh povznesen nad to, aby měl dítě! Přátelé, Bibli nám potvrzuje i Korán. Mohamed úplně přešel Ježíšovy výroky:

Já a Otec jsme jedno.

Nebo

Dříve než se Abraham narodil, já jsem.

Všimněme si přítomného času, "já jsem". Moslemové dodnes tvrdí, že křesťané změnili Bibli. Korán popírá ukřižování Ježíše Krista, na němž přece spočívá naše spasení! Čtu z Koránu:

Věru jsme zabili Mesiáše Ježíše, syna Mariina, posla Božího! Však nikoliv, oni jej nezabili, ani neukřižovali, ale jen se jim tak zdálo ... nezabili ho určitě, naopak Bůh jej k sobě pozdvihl, neboť Bůh je mocný, moudrý.(Sura 4: 157)

Muslimové věří, že na kříži nezemřel Ježíš, Bůh by přece nemohl svého proroka zbičovat a zprobíjet! Na kříži prý zemřel Jidáš. Jak humanistický a šťastný konec - úplný happy end. Není snad toto vysvětlení naší lidské povaze bližší? Protože muslimové neznají Ježíše, na kterého by vložili své hříchy, nezbývá jim nic jiného, než se spasit dodržováním 5ti bodů. Věřte mi, slyšel jsem to z jejich úst: Věř v jednoho Boha, modli se 5x denně, dávej almužny, posti se v Ramadánu a putuj do Mekky. V podstatě jsem býval v dětství takový polomuslimek; V jednoho boha jsem věřil, modlil jsem se, byli jsme hodní na chudé, sem tam jsme se i postili, obzvláště v pátek, někdy aby nám neuteklo zlaté prasátko, a místo do Mekky jsem zažil poutě a procesí na Svatý Kopeček a Hostýn. Dodnes slyším pana Březovského, který mi říkal, když budeš hodný, půjdeš do nebe, když ne, tak do pekla. Dnes toto vše slyším v zaměstnání od muslimů. Jaký je potom mezi námi rozdíl?