Posledně jsme si prostudovali pravost Ježíšova narození z panny z prvního hlediska, což bylo Ježíšovo panenské početí. Podívejme se dnes na druhé a třetí hledisko.

Druhé hledisko, z kterého budeme zkoumat pravost panenského početí Ježíše je, jak Mariino početí, přijal Josef - její manžel.

O zákonech židovského manželství tehdejší doby jsme si již pověděli. Josef neměl ani tušení, co se stalo. Jeho naděje mu vyprchaly jako bublinky ze sodovky. Vždyť musel Marii milovat a těšit se na veselku, po které už ji mohl konečně poznat a jejich manželství mohlo být se vším všudy. Vždyť Josef byl mladý muž, s největší pravděpodobností ještě neměl ani dvacet let. A teď, takové zklamání. Co si Josef mohl jiného myslet, než že se mu Marie vyspala s jiným! Každý by si to myslel - bez výjimky. Ale:

Její muž Josef byl spravedlivý a nechtěl ji vystavit hanbě; proto se rozhodl propustit ji potají. (Mt. 1:19)

Josef musel Marie stále milovat, navzdory tomu, že ho zdánlivě zradila. Kdyby jí nenáviděl, rozkřičel by celý případ, aby se Marii až smrtelně pomstil. Josef byl spravedlivý mladý muž se zlomeným srdcem. S největší pravděpodobností mu Marie vysvětlila celou záležitost s Gabrielem, ale kdo z nás, pánové, by uvěřil, kdyby na nás naše těhotná "snoubenka" přišla s takovouhle? Nikdo! Josef byl opravdový starozákonní svatý. Patřil Bohu. Nemohl tolerovat nevěru, vždyť ta byla proti Božímu zákonu. Přes své zlomené srdce Josef uposlechl Boží zákon. Josef byl spravedlivý, ospravedlněn, spasen, aniž by sám tušil - skrze svého Syna v Mariině životě. Josefovo první rozhodnutí - propustit Marii vyplývalo z jeho spravedlnosti. Druhá rozhodnutí - propustit jí ve vší tichosti vyplývalo z jeho lásky k Marii. Kdyby Marie žila v době 5. Mojžíšovy knihy, neunikla by smrti. Ale laxnost, s jakou Židé udržovali Boží zákon v Josefově době, umožňovala méně přísný trest, než jaký Bůh nevěře a smilství vyměřil. Proto byl Izrael v takových nesnázích.

Josef měl dvě možnosti: Mohl Marii veřejně obvinit a ta by byla postavena před soud a usvědčena před celou veřejností. V tom případě by Marie žila až do smrti s pošramocenou pověstí. Tuhle alternativu Josef odmítl a rozhodl se pro druhou možnost - tiché řešení. Jestliže byl dvanáctiměsíční kiddušin narušen, potom se obě strany sešly se dvěma nebo třemi svědky a sepsali soukromý rozlukový list.

Když si muž vezme ženu a ožení se s ní, ona však u něho nenalezne přízeň, neboť na ní shledal něco odporného, napíše jí rozlukový list ... (5. Moj.24:1)

A tuto alternativu Josef chtěl uplatnit. Tím by se vyhnul zveřejnění Mariina jména. Na rozlukový list se tehdy nemusel udat ani důvod rozvodu, takže se nikdo nemusel dovědět, jaký byl prohřešek. Tento zvyk ovšem nebyla Boží vůle. Tohle řešení bylo povoleno Bohem následkem zlého srdce a laxního plnění zákona.

Třetí hledisko, z kterého budeme zkoumat pravost panenského početí Ježíše Krista je - objasnění pravdy Josefovi:

Ovšem, dítě bylo v Marii počato Duchem svatým, tedy Bohem, a tak zde byla pro Josefa třetí možnost, o které vůbec netušil, že by mohla být uplatněna. Představme si, jak Josef večer ulehl ujištěn, že tichý rozvod je to pravé řešení. Jak se mu musely v hlavě honit myšlenky, než usnul. A co se nestalo:

... hle, anděl se mu zjevil ve snu a řekl: "Josefe, synu Davidův, neboj se přijmout Marii, svou manželku; neboť co v ní bylo počato, je z Ducha svatého. (Mt. 1:20)

Anděl zdůraznil, že je Josef Davidův syn, a jasně Josefovi potvrdil panenské početí Ježíše Krista. Ježíšovo početí byl zázrak. Ježíš Kristus je Bůh, protože nebyl počat mužem. A Starý zákon to Josefovi potvrzuje. Mesiáš se hebrejsky řekne "cemach", což znamená výhonek nebo větvička. A tohle stejné slůvko je použito v Jeremiášovi.

Hle, přicházejí dny, je výrok Hospodinův, kdy Davidovi vzbudím výhonek spravedlivý. (Jer. 23:5)

Mesiáš je tedy výhonek z Davida a Josef i Marie jsou Davidovými potomky. Tohle je Mesiášova lidská větev - Davidův výhonek. A co Boží větev?

V onen den bude výhonek Hospodinův chloubou a slávou. (Iz. 4:2)

Tohle je Mesiášova Boží větev - Hospodinův výhonek. Není to fascinující? Výhonek, znamená Mesiáš, a jednou vyrůstá z Davida - člověka, a podruhé z Hospodina - Boha. Starý zákon vskutku předpověděl lidský a Boží původ Mesiáše. A Izajáš dále potvrzuje, že se narodí dítě, Syn,

... na jehož rameni spočine vláda a bude mu dáno jméno: "Divuplný rádce, Božský bohatýr, Otec věčnosti, Vládce pokoje." (Iz. 9:5)

"Otec věčnosti" nemůže být nikdo jiný než Bůh sám - a to jsme prosím ve starozákonním proroctví! Jedno z nejpřesvědčivějších starozákonních proroctví o panenském početí je v české ekumenické Bibli úplně potlačeno nepřesným překladem. Tak raději z Kralické:

Hospodin stvoří na zemi novou věc. Žena bude vůkol obcházeti muže. (Jr. 31:22)

To znamená, žena obejde muže, vyhne se mu, a přesto porodí! Ekumenická Bible toto mesianické proroctví přeložila - "žena se bude ucházet o muže." Cožpak by to byla nově stvořená věc - ucházení se o muže? Cožpak ženy od nepaměti nerozhazují vábící sítě? Josef měl dostatek důkazů z Písma, že se Mesiáš narodí z panny, proto tak snadno uvěřil andělu, který mu tuto novinu a pravdu odhalil. Vždyť anděl navíc dodal:

"Porodí Syna a dáš mu jméno Ježíš, neboť on vysvobodí svůj lid z jeho hříchu." (Mt. 1:21)

Ježíš, hebrejsky "Ješua," znamená "Jáhve spasí." Všimněme si, že anděl neřekl Josefovi, že on - Josef, bude mít syna, ale že Marie porodí syna. Bible je přesná v tom, že nikdy nenazývá Josefa Ježíšovým otcem, i když Bible zaznamenává výroky lidí, kteří si to mysleli. Např.:

Když odešli, hle, anděl Hospodinův se ukázal Josefovi ve snu a řekl: "Vstaň, vezmi dítě i jeho matku a uprchni do Egypta ..." (Mt. 2:13)

Kdyby byl Ježíš Josefův syn, tak by anděl řekl: "vezmi své dítě, nebo svého syna a svou ženu." Tím, že anděl nazval Marii matku dítěte a ne manželku Josefa, vyloučil úplně Josefovo tělesné otcovství. Dítě bylo vždy zmíněno ve spojitosti k matce, nikdy ne k Josefovi. Ježíš se jmenuje Ješua proto, že vysvobodí mnohé z hříchů - Jáhve spasí.

Ježíš je ten kámen (to jest skála na které stojí církev) ... V nikom jiném není spásy; není pod nebem jiného jména, zjeveného lidem, jímž bychom mohli být spaseni." (Sk. 4:11,12)

Nikdo a nic nám nepomůže kromě člověka-Boha, který se narodil z ženy a Boha. Nepomůže nám naše tělesná síla, znalost, jméno, prestiž, místo, technologie, styky, vzdělání, ani sláva. Pouze Ježíš může zachránit lidi. Pouze Bůh může, jak říká Bible:

Jedni se honosí vozy, jiní koňmi, ale my připomínáme jméno Hospodina, svého Boha. (Žalm 20:8)

Dnes jsme si podívali na Ježíšovo narození z panny z Josefových hledisek. Totiž, jak Josef přijal panenské početí, a jak mu bylo objasněno.

Není to opravdu vzrušující studium? Zbývá nám ještě jedno pokračování. Nenechte si jej ujít. Povíme si o posledních, čtvrtém a pátém hledisku, z nichž můžeme vidět pravdu, že se Ježíš opravdu narodil z panny. Naše jistota spasení spočívá v Bohu Ježíši Kristu a ne v člověku. Kdyby byl Ježíš jen obyčejný člověk, počat hříšným mužem, potom jsme prokleti, protože Bible učí - proklet buď muž, jenž doufá v člověka.