Zaměříme se na 24. verš, kde Pavel uvádí: „Doplňuji, co zbývá ze soužení Kristových.“ Jak může něco zbývat ze soužení Kristových? Což jeho utrpení a smrt za nás nebyly zcela postačující? Co má tedy Pavel ve 24. verši na mysli a jak se nás to týká?

SHRNUTÍ TÉTO PASÁŽE

 

Abychom 24. verš viděli správně, podívejme se na něj ve spojitosti s širším kontextem dalších veršů. Budeme se vracet od 29. verše zpět ke 24. verši a budeme si shrnovat, co v této pasáži Pavel říká.

Verš 29: Pavel uvádí, že se namáhá s určitým záměrem a že jeho usilovná práce a zápas není jen z jeho vlastní síly. Působí v něm Kristova moc. Verš 28 popisuje, s jakým záměrem se Pavel namáhá, aby každého postavil „dokonalého v Kristu“. A dělá to tím, že zvěstuje Krista, napomíná a vyučuje. Pavlovi k této ustavičné práci dává sílu Kristus.

Verše 26-27 ukazují, co konkrétně Pavel zvěstuje a vyučuje. Podle 26. verše se jedná o „tajemství“, avšak nikoli proto, že není možné mu rozumět, ale proto, že bylo od věků ukryté, ale nyní bylo zjeveno svatým. Ve 27. verši je pak popisováno bohatství slávy tohoto tajemství. „Tím tajemstvím je Kristus ve vás [mezi pohany], naděje slávy.“ Dříve totiž nebylo plně zjeveno, že židovský Mesiáš - Kristus - bude jednat s nežidovskými národy, že v nich bude přebývat a dá jim slib Abrahamův, naději slávy v Božím království se všemi svatými.

Ale nyní je toto tajemství zjeveno a Pavel zvěstuje Krista a všude vyučuje, že Mesiáš a naděje Boží slávy patří všem, kdo důvěřují Kristu a kdo skutečně doufají v Boží slávu (1:4, 23).

Ve 25. verši se prostě uvádí, že toto zvěstování Krista je naplněním správcovství, které Bůh dal Pavlovi, aby šířil Boží slovo. Pavel je služebníkem církve a správce Boží. Jeho úkolem je nést Slovo Boží národům, nabízet jim naději slávy a povolávat je k víře. Je tedy služebníkem církve v tom, že shromažďuje Boží vyvolené z národů a že je vyučuje a vybízí, aby mohli být postaveni dokonalí (tedy úplní) v Kristu.

Ve 24. verši se uvádí, že tato služba ve spojitosti s tajemstvím Krista a nadějí slávy pro národy, které jsou vyučovány a vybízeny, zahrnuje utrpení či soužení. „Nyní se raduji v utrpeních pro vás a ve svém těle doplňuji, co zbývá ze soužení Kristových pro jeho tělo, jímž jest církev.“

 

Celé kázání Johna Pipera najdete zde - https://www.desiringgod.org/messages/to-finish-the-aim-of-christs-afflic...