• Stále se radujte, v modlitbách neustávejte. Za všech okolností děkujte, neboť to je vůle Boží v Kristu Ježíši pro vás. (1Te 5,16-18)

Byli jsme vykoupeni a vysvobozeni z přicházejícího Božího hněvu. Beránek Boží za nás zaplatil svým vlastním životem na kříži Golgoty. To je evangelium, kterým Bůh změnil náš život, skrze které nám přinesl radost, které nás vede k modlitbám a které v nás působí vděčnost Bohu, za jeho dobrotu, se kterou se nad námi smiloval. Nemáme se rmoutit, máme se radovat, ale to neznamená, že v našich životech nebudou okamžiky, kdy nebudeme zarmoucení, kdy nebudeme prožívat úzkost nebo obavy. Proto potřebujeme potěšení a povzbuzení, proto také potřebujeme církev.

Ve chvílích, kdy zakoušíme obavy nebo jsme zarmoucení, se mnohdy přestáváme modlit a zapomínáme na vděčnost Bohu. Proto potřebujeme slyšet příkaz – raduj se, modli se a buď vděčný. Je to ale možné i v těžkých chvílích našeho života? Z vlastních sil to možné není. Je to možné jenom z moci Ducha svatého. Musíme se zastavit, odhlédnout od sebe, zadívat se na Krista, přemýšlet o jeho druhém příchodu, o jeho veliké slávě. Rozjímat nad tím, že dostaneme nová těla, budeme proměněni, budeme už navždy s Pánem, budeme se těšit z jeho přítomnosti, Bůh nám setře každou slzu s očí, budeme přemoženi jeho velikostí, slávou a mocí, budeme nadšeni, protože ho uvidíme tváří v tvář, budeme žasnout nad jeho nádherou… To je důvod, proč se radujeme, proč se modlíme a proč jsme vděční. 

Zde je pár dalších věcí, za které můžeme děkovat Bohu i dnes, v době pandemie:

  • Děkujme Bohu za technologie, které nám dal a které nám umožňují navzdory tělesné vzdálenosti být navzájem v kontaktu.
  • Děkujme Bohu za množství zdrojů, které nám v dnešní době dává skrze nejrůznější média (knihy, nahrávky, videa …).
  • Děkujme Bohu za lékaře, zdravotní sestry i vědce, kteří intenzivně pomáhají nemocným a hledají další způsoby, jak zastavit pandemii.
  • Děkujme Bohu za všechny, kteří mají v rukou moc, že se snaží v rámci svých možností vyřešit vzniklou situaci.
  • Děkujme Bohu za lidi, kteří jsou ochotní se starat o druhé – ať již v sousedství, nebo v obchodech s potravinami, v lékárnách atd.
  • Děkujme Bohu za nové příležitosti sdílet s lidmi evangelium. Naši nevěřící blízcí, přátelé, sousedé nebo spolupracovníci mohou být v době narůstajícího znepokojení osloveni pokojem a nadějí, které máme v Kristu Ježíši.
  • Děkujme Bohu za povzbuzující příklady z historie církve, které nám ukazují, jak křesťané prokazovali Kristovu lásku a přinášeli naději i praktickou pomoc v dobách epidemií.
  • Děkujme Bohu za příležitost (pokud ji máte) strávit více času se svými blízkými.