04 Dostatečnosti Písma v kázání | Lance Roberts

Co Bůh používá, aby měnil svůj lid a svou církev? Dr. Roberts nám podá přehled, jak Bůh uskutečňoval změny v českém národě skrze kázání českých reformátorů. Zároveň z Písma ukáže, jak Bůh může i dnes přivodit změnu ve vaší církvi.