Verze pro tisk

Příjmy ČR: 903.378,- Kč

Z toho:

domácí dárci 677 322,- Kč (721 dárců)

zahraniční dárci 226 056,- Kč (7 d.)

 

Výdaje ČR: 795.646,- Kč

Z toho:

Tisk: 187.770,- Kč

Rozesílání: 136.904,- Kč

Služby: (práce šéfredaktora, administrativní práce, korektury, provoz serveru, překlady): 345.500,- Kč

Ostatní náklady (provoz kanceláře, náklady na konferenci): 75.472,- Kč

 

Příjmy SR: 1.785,- EUR

Výdaje SR: 900,- EUR

 

Pozn. 1: Služby – nejedná se o mzdy, protože Zápas o duši nemá žádné zaměstnance.

Pozn. 2: Výdaje na Slovensku se týkají pouze distribuce časopisu.

 

Vám všem, kteří jste nás v minulém roce podporovali (nejenom finančně, ale i modlitebně, či povzbuzováním) velice děkujeme. Vaší štědrosti si velmi vážíme a jsme za vás Pánu vděční.

Reformace

 • Víra a znovuzrození
   Každý, kdo věří, že Ježíš je Kristus, je zrozen z Boha; a kdo má rád otce, má rád i jeho dítě. (1J 5,1)Aby kazatel evangelia plně dokázal svou službu, bude potřebovat mnoho Božího učení. Kromě velkého úsilí a péče, které bude muset věnovat svému chování a duchu, bude potřebovat i vedení v tom, co kázat. První obtíží bude kázat celou pravdu ve správném poměru: nikdy nezveličovat jen jedno učení, nikdy neprosazovat jednu pravdu na úkor jiné, nikdy si nenechávat žádnou část pro sebe ani...
 • O Boží věrnosti (Gn 21,1-34)
  Pokoj vám a milost. Bůh je neskonale dobrý a věrný a svou nepřetržitou přízeň nám projevuje i dnešního dne. I dnes jsme se totiž mohli z Jeho milosti sejít k tomu, abychom Ho oslavovali ve společenství Božího lidu, abychom ho poznávali skrze Jeho slovo a abychom mu vždycky a za všechno vzdávali díky. Když jsme včera večer uléhali, tak nikdo z nás nevěděl, zda se ráno vzbudí. Ale Bůh je věrný a probouzí nás každého rána k tomu, abychom mohli nově zakoušet Jeho lásku, Jeho...
 • Jak uvést své postavení do praxe (Žd 10,19-25)
  Značná část moderní americké evangelikální církve odsunula teologii stranou jakožto něco pro život nepodstatného, nudného, a dokonce působícího rozkoly. Kdysi jsem se před jedním bývalým starším, který sem již nepatří, zmínil, že spolu s jiným pastorem čteme Systematic Theology (Systematická teologie) Louise Berkhofa a diskutujeme o ní. „Dej si pozor!“ varoval mě. „To je nebezpečná věc!“ A myslel to vážně! Byl jsem z toho tak vedle, že jsem na to v tu chvíli nic neřekl! Ale často jsem si...
 • Znaky duchovní zralosti mladších žen (Tt 2,4-5)
  Máme zde sedm charakteristik duchovní zralosti mladších žen, sedm postojů, vlastností, sedm věcí, které popisují, jak by měla vypadat zbožná mladá žena, zvláště taková žena, která žije v manželství.Podobně jako ve druhém verši i tady Boží slovo znovu používá infinitiv slovesa být, který může znamenat, jak přání – „kéž by takové byly“, nebo určitou míru povinnosti – „měly by takové být, mají být“, nebo přímo závazek, rozkaz, normu – „musí být“. A první verš druhé kapitoly nám říká, že nejde...
 • Kristovo ukřižování
  „Ukřižovali ho ... pak se tam posadili a střežili ho.“ (Mt 27,35-36)Jde o římské vojáky, jak je vidět z Jana 19,23 a jak potvrzuje Matouš 27,54. Byli pověřeni, aby vykonali trest smrti nařízený Pilátem, a právě do jejich rukou vladař vložil Spasitele (Mt 27,26-27). Svůj úkol splnili s drsnou hanebností. K ranám přidali urážky a vystavili Pána Ježíše potupě posměšné korunovace – oblékli ho do purpuru, korunovali trny, klaněli se mu jako králi Židů. Aby v plnosti vyjádřili své nepřátelství,...
 • Bůh je naše útočiště (Ž 46,2-12)
  O žalmu 46 se někdy mluví jako o Žalmu Martina Luthera. Kdykoliv přicházeli nějaké těžkosti, Martin Luther říkával: „Zpívejme společně Žalm 46 a nechme ďábla, ať si dělá to nejhorší, co umí.“Martin Luther řekl: „Zpíváme tento žalm, protože Bůh je s námi, mocně a zázračně chrání a zachovává svou církev a své slovo navzdory všem fanatickým démonským duchům, navzdory branám pekla, navzdory nesmiřitelné nenávisti ďábla, navzdory všem útokům světa, těla i hříchu.“Proto je tento žalm velkým...

Zápas o duši

Ekonomie dneška: Výdaje a rozpočtování
Jak by mělo evangelium ovlivňovat způsob hospodaření s penězi? Do své odpovědi zahrňte výsledek i motivy. Uveďte příklad změny ve finanční oblasti...
Šest velikých důvodů pro studium biblického učení
Miluji biblické učení. Učení Bible neboli doktrína je jednoduše Božím vyučováním nebo učením o Bohu – souborem poznání, které nám Bůh odhaluje skrze...
Vztah mezi církví a státem – anabaptistický pohled
Jak mají křesťané řešit otázku vztahu církve a státu? Budiž nám výchozím bodem třináctá kapitola Římanům. Zaměřme se na definitivní prohlášení o...
Jak se pozná zdravá církev? Je věrná Božímu slovu!
V tomto kratičkém článku si probereme nádhernou pasáž z knihy Zjevení, jež nám zjevuje velmi důležitou pravdu, kterou dnes mnohé sbory opomíjí:...
Co je to novozákonní církev?
Pokoj vám, milí bratři a sestry, milí křesťané, kteří jste se jimi stali pro lásku Boží darovanou nám v Kristu Ježíši. Z Boží milosti jsme dnes zde,...
Kde se dva nebo tři sejdou ...
Otázka ze Zimní konference 2018Otázka: Co byste řekli člověku, který se sice hlásí ke Kristu, ale odmítá být součástí jakéhokoliv sboru? Má manželku...

Teologie

 • Začali jste žít z Ducha svatého (Ga 3,1-5)
  Život podle zákona je život podle tělaPavel ve druhé kapitole listu Galatským vysvětloval roli zákona v životě křesťana. Viděli jsme, že Pavel v listu Římanům a Galatským, kde jsou pasáže, které se zabývají stejnými tématy, používá několik frází, které se významově překrývají – život pod...
 • Zákon nemůže dát spravedlnost (Ga 2,21)
  Nepohrdám Boží milostí!Do církví v Galacii, které vznikly potom, co Pavel zvěstoval evangelium, kde Pavel s Barnabášem ustanovili v jednotlivých sborech starší, do těchto církví přišli učitelé, kteří tvrdili, že křesťané se musí nechat obřezat a musí se jim nařídit, aby zachovávali...
 • Ukřižován spolu s Kristem (Ga 2,19-20)
  … ale žije ve mně KristusKaždičká fráze našeho dnešního textu je nesmírně bohatá a velmi hluboká. Chtěl bych vás hned na začátku povzbudit k tomu, abyste přemýšleli nad tímto textem. Zastavte se nad každou frází z konce devatenáctého a z dvacátého verše a promýšlejte do hloubky, co...