Slidershow

S velikou radostí, bázní i chvěním v srdci, jsme předposlední lednovou sobotu prožili nádherný den, kdy se uskutečnila v modlitebně Wesleyánské církve v Brně v pořadí již druhá Zimní konference Zápasu o duši a Poutníkovy četby.

Pán k nám byl velmi dobrý a požehnal účastníkům konference především svou milostí skrze své Slovo. Středem celého dne bylo vyvýšení Pána skrze výklad Jeho slova a společenství v jednotném duchu křesťanů, kteří toužili být nasyceni Božím slovem.

Z průběhu konference bylo patrné, jak její účastníci touží po obnově svých životů i celé české církve Božím duchem, který nám otvírá Písmo. Souhlasné projevy účastníků během jednotlivých výkladů Písma byly jasným znamením o přítomnosti zapálených srdcí účastníků pro Pána Ježíše. Vždyť Písmo je Jeho poklad, který nám dal, abychom ho plnými doušky využívali k Boží slávě v tomto světě, v životě církve i ve sdílení evangelia s lidmi okolo nás.

Téma konference bylo vyjádřeno otázkou ‚Co je evangelikální?‘ a jednotlivé příspěvky se zabývaly reformačními ‚solas‘: Sola Scriptura – Jedině Písmo (přednášel Jerry Farník), Solus Christus – Jedině Kristus (René Drápala), Sola Gratia – Jedině milostí (Jaroslav Kernal), Sola Fide – Jedině vírou (Jan Suchý) a Soli Deo Gloria – Jedině Bohu sláva (Pavel Steiger). Úvodní přednášku s názvem Pět reformačních solas jako základ evangelikalismu měl Štěpán Rucki. Při příležitosti pořádání konference vyšla také kniha D. M. Lloyd-Jonese s názvem Co je evangelikální?, kterou účastníci konference obdrželi darem.

Cílem konference bylo pomoci církvi v naší zemi i na Slovensku v odkrývání úžasného poselství evangelia zjeveného Kristem Ježíšem. Pomocí nám k tomu bylo historické svědectví reformačního zápasu 16. a 17. století o evangelium. Stejný zápas, i když v jiné době, prožíváme i my dnes. Proto nám historie je užitečná, abychom lépe rozuměli našim vlastním zápasům.

Na konferenci se sešlo více než 150 účastníků z České republiky i ze Slovenska, takže jsme takřka vyčerpali kapacitu sálu modlitebny bratří wesleyánů. Sešli se zde lidé z celkem 50 společenství (z 21 denominací a nezávislých sborů). Čtenáři Zápasu o duši a knih Poutníkovy četby jsou přítomni, jak je vidět, v různých nezávislých sborech i tradičních denominacích. Kéž všude tam pomáhají tyto zdroje lidem na cestě následování Pána Ježíše.

Příští rok chceme z Boží milosti pokračovat v pořádání konference a v tuto chvíli vám také můžeme sdělit datum – konference se opět uskuteční předposlední lednovou sobotu, tedy 21. ledna 2012 a jejím tématem bude:

Vyvýšenost Krista (v životě křesťana a v jeho rodině, v životě a fungování církve, v kázání, evangelizaci i v pastoraci).

Místo pořádání konference upřesníme v příštím čísle časopisu Zápas o duši. Z mnoha důvodů preferujeme Brno, ale nezáleží tolik na nás, jako na našem Pánu. Vám, kteří jste se konference zúčastnili, chceme ještě jednou poděkovat a všechny vás chceme povzbudit k tomu, abyste se modlili za další konferenci, a to jak za její přípravu a průběh, tak i za její návštěvníky, tedy za vás samotné.

2. Zimní konference Zápasu o duši a Poutníkovy četby nám v redakční radě časopisu i v týmu nakladatelství přinesla hlubokou vděčnost Pánu a velikou radost v srdci! Pán nás mocně povzbudil k další cestě za Ním! Jsme velmi vděční, že jsme spolu s Vámi, našimi čtenáři, mohli prožít takové úžasné požehnání, potěšení a povzbuzení do dalších dnů, které nám Pán dává zde na zemi. Jedině Bohu budiž sláva!

Nahrávky z konference naleznete na webových stránkách Zápasu o duši.

– js –

Zápas o duši

Radost smíšená s bolestí
Naše radost v tomto životě je smíšena se zármutkem, jako je trní na růži. Jákob měl radost, když se jeho synové vrátili z Egypta a přinesli pytle...
Výzva „dopředu“
Je důležité zvát hříšníky k Ježíši Kristu. Je to jednání, kterého bychom se měli držet a bránit jej. V dnešní evangelizaci se však pozvání...
Jak vést své srdce ke správnému postoji k penězům
V Matoušovi 19 si čteme o známém, avšak tragickém setkání Ježíše s mužem, který měl velké bohatství.A hle, kdosi k němu přišel a zeptal se...
Mohu ve svém životě CÍTIT NEDOSTATEK Boží lásky?
„Mohu ve svém životě cítit nedostatek Boží lásky?“ To jsou nejen časté, ale i zajímavé otázky. Začněme všeobecně:1. Jakýkoli jev, který je na nás...
Kdo si myslíš, že jsi?
Pro téma dnešního kázání jsem si zvolil část textu z Jakubovy 4. kapitoly. Na světě jsem přesně 58 let a 4 měsíce. Žil jsem ve čtyřech státech,...
Kristova prolitá krev
A zpívali novou píseň: „Jsi hoden přijmout tu knihu a rozlomit její pečetě, protože jsi byl obětován, svou krví jsi Bohu vykoupil lidi ze všech kmenů...
Je mírnost slabostí?
Jaké první slovo vás napadne, když se řekne „pastor“? Hádám, že ne „mírný“. Když vynecháme Železného obra, naši oblíbení hrdinové se nevyznačují...
Pýcha nemůže žít pod křížem!
„Ponížil se.“ (Fp 2,8)Ježíš je skvělý učitel „pokory srdce“. Denně se od něj potřebujeme učit. Podívejte se na Mistra, jak vezme plátno a omývá nohy...
Čiňte pokání
V jedenácté a ve dvanácté kapitole Lukášova evangelia mluví Ježíš střídavě se svými učedníky a se zástupy. Obě tyto kapitoly jsou plné varování,...