Nová forma církve?

Emerging nebo emergent church (dále EC), což se dá přeložit třeba jako objevující se, vynořující se, vyvstávající nebo vycházející církev, odvozuje svůj název od myšlenky, že v reakci na změny ve společnosti by se měla objevit nová církev. V tomto případě je to reakce různých církevních vedoucích na současnou epochu postmodernismu. Ačkoliv ten začal v 50. letech 20. století, církev začala výrazněji usilovat o přizpůsobení se jeho hodnotám až v 90. letech. Na postmodernismus se dá nahlížet jako na opuštění „studených, tvrdých faktů" ve prospěch „hřejivé, neurčité subjektivity". Na hnutí EC se dá dívat stejně.

Nová forma církve?

Emerging nebo emergent church (dále EC), což se dá přeložit třeba jako objevující se, vynořující se, vyvstávající nebo vycházející církev, odvozuje svůj název od myšlenky, že v reakci na změny ve společnosti by se měla objevit nová církev. V tomto případě je to reakce různých církevních vedoucích na současnou epochu postmodernismu. Ačkoliv ten začal v 50. letech 20. století, církev začala výrazněji usilovat o přizpůsobení se jeho hodnotám až v 90. letech. Na postmodernismus se dá nahlížet jako na opuštění „studených, tvrdých faktů" ve prospěch „hřejivé, neurčité subjektivity". Na hnutí EC se dá dívat stejně.

Hnutí EC se shoduje s podstatou postmoderního smýšlení - zážitek stojí nad rozumem, subjektivní nad objektivním, spiritualita nad náboženstvím, obrazy nad slovy, vnější nad vnitřním (důraz na rituál), pocity nad pravdou. Toto jsou všechno reakce na modernismus a jsou považovány za nezbytné, pokud máme skutečně zaujmout současnou kulturu. Hnutí je stále ještě celkem nové, takže zatím neexistuje standardní způsob „vytváření" církve ve skupinách, které si vzaly postmodernistické smýšlení za své. EC popravdě odmítá jakékoliv standardní způsoby dělání čehokoliv. Proto existuje mezi jeho skupinami obrovský rozptyl podle toho, jak daleko jdou s postmodernistickým přístupem ke křesťanství. Některé skupiny ujdou jen kousek, aby mohli mít vliv na okolní společnost, a zůstanou biblicky věrné. Avšak většina skupin se ztotožní s postmoderním smýšlením, což nakonec vede k velice liberálnímu a volnému překladu Bible. To pak otvírá dveře k liberální doktríně a teologii.

Uveďme si příklad: protože zážitky jsou ceněny více než rozum, pravda se stává relativní. Relativismus přináší všemožné problémy, protože popírá, že Bible obsahuje absolutní pravdu, a tak odmítá víru v absolutnost biblické pravdy. Pokud ale Bible není naším zdrojem absolutní pravdy a navíc naše osobní zkušenost má právo určovat a vykládat, co pravda skutečně je, spásná víra v Ježíše Krista se stává bezvýznamnou.

Další oblastí, ve které EC stojí proti Bibli, je její důraz na ekumenismus. Jednota mezi lidmi různých náboženství i různého etnického původu a také různorodost při společné bohoslužbě jsou silným důrazem hnutí EC. Díky ekumenismu dochází k přijímání kompromisů, které vedou k ředění Písma tak, aby odpadlíci nebyli dotčeni. To je v přímém rozporu s takovými oddíly, jako je Zjevení 2,14-17, Ježíšův dopis církvi v Pergamu, ve kterém je Církev varována, aby nesnášela ty, kteří hlásají falečné učení.

Zdá se, že v hnutí EC bují falešné učení, ačkoliv se to netýká, jak už bylo uvedeno, všech skupin, které přijímají přesvědčení EC. Z tohoto důvodu si musíme dávat pozor, když se rozhodujeme, jestli být v bližším kontaktu s nějakou ze skupin hlásících se k EC. Všichni potřebujeme dbát na slova Písma:

  • Střezte se lživých proroků, kteří k vám přicházejí v rouchu ovčím, ale uvnitř jsou draví vlci. Po jejich ovoci je poznáte. Což sklízejí z trní hrozny nebo z bodláčí fíky? Tak každý dobrý strom dává dobré ovoce, ale špatný strom dává špatné ovoce. Dobrý strom nemůže nést špatné ovoce a špatný strom nemůže nést dobré ovoce. Každý strom, který nedává dobré ovoce, bude vyťat a hozen do ohně. A tak je poznáte po jejich ovoci. (Mt 7,15-20)

Zatímco hledání nových způsobů, jak svědčit měnící se společnosti, zaslouží obdiv, používání způsobů, které jakkoliv ustupují od pravdy evangelia, není nic jiného než prosazování falešného učení a vedení lidí od Krista místo k Němu.

- GotQuestions -
(překlad Petr Papež)