• Ježíš řekl Židům, kteří mu uvěřili: „Zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými.“ (Jan 8,31–32)

Ježíš se nespokojuje s pouhou debatou o náboženských otázkách. Chce přivést lidi ke spasení.

A to se může stát jenom tehdy, pokud budou zůstávat v Jeho slově. Vede své posluchače k něčemu, co je velmi prosté a jednoduché, co však nebývá vždy snadné. K něčemu, co je obvykle dostupné úplně každému, co však ne každý dělá: opravdovým potvrzením a jistotou spasení je podle Ježíše Krista přebývání v Jeho Slově.

Ježíš zde používá velmi silné slovo, které najdeme znovu o několik veršů dále ve v. 35 – navždy zůstává v domě syn. Bydlí v něm, žije, používá ho.

Jestliže jsme Jeho učedníky, musíme zůstávat v Jeho slově. Není jiná možnost. Být učedníkem Ježíše Krista znamená být závislý na Písmu – žít ho, podřizovat se mu, přebývat v něm, zabydlet se v něm. Slovy Charlese Spurgeona – musíte být tak naplněni Biblí, že když se říznete do prstu, tak vám poteče biblická krev.

Zůstávat v Božím slově to je výzva pro každého z nás. Často můžeme pouze závidět starozákonním svatým jejich lásku k Písmu. Podívejme se jen do prvního žalmu, kde je blahoslaven ten, kdo:

  • … si oblíbil Hospodinův zákon, nad jeho zákonem rozjímá ve dne i v noci. (Ž 1,2)

Když si zamilujeme Boží Slovo, když v něm přebýváme, když jsme tedy učedníci Ježíše a zůstáváme v Jeho slově, potom poznáváme pravdu, která osvobozuje. Tou pravdou je živé Slovo, které se stalo tělem a které se nám dává poznat skrze zapsané Slovo Boží.

Není to o nějakém akademickém, nebo jen intelektuálním poznávání pravdy Božího Slova. Jedná se o životní zkušenost následování Ježíše podle Jeho Slova. Právě zde se skrývá jeden z největších paradoxů křesťanského života – teprve když jsme otroci Ježíše Krista, stáváme se skutečně svobodnými.

Neexistuje nic, co by se jen trochu podobalo svobodě, kterou můžeme mít od Ježíše. Nedá se koupit za žádné peníze, nedá se získat žádným postavením, nedosáhneme jí žádným úsilím ani snahou. A zcela jistě jí nedosáhneme bez závislosti na Božím slově, bez toho, že v něm budeme zůstávat a tak poznávat toho, který je:

  • ...vzkříšení i život. Kdo věří v Něj, i kdyby umřel, bude žít. A každý, kdo žije a věří v Něj, neumře navěky. (J 11,25–26)

– Jaroslav Kernal –