Články o Liberální teologii a Spor o evoluční teorii, číslo 36, citelně rozhojnily naši korespondenci. Většina čtenářských ohlasů byla velmi příznivá. Ohlas tohoto čísla způsobil, že zvyšujeme český i slovenský náklad.

* ... velice jsem byl překvapen, ba dokonce šokován, když jsem se dal do rozhovoru se zdejším farářem. Ten mi tvrdil, že Bible má plno chyb, věří v evoluci atd. Tento článek mi všechno vyjasnil. Dal jsem ho přečíst farářovi, ten se po přečtení velice rozzlobil a začal se mě ptát, zda vím, kdo to byl Karel Barth. (č. 967)

* ... podtrhl jsem si některé důležité věci a dal je přečíst bratrovi. Jeho neopatrností se výtisk dostal do rukou našeho br. faráře, který tvrdě zastává liberální teologii. Např. tvrdí, že člověk vznikl z opice s pomocí Boží apod. Je nás pár znovuzrozených křesťanů a modlíme se, aby tato falešná teologie nebyla u nás ve sboru kázána. Za rozšiřování vaší literatury a letáčků BTM mě hrozí vyloučení ze sboru. Br. farář se nechal slyšet ve staršovstvu, že se diví, co v jejich sboru dělám, když souhlasím s takovými nehoráznostmi. Já to ale vím! (č. 902)

* ... Odstěhovali jsme se z X-fary. Objednávali jsme časopis Zápas o duši. My ho stále odebíráme, ale současný administrátor se nechal slyšet, že takový časopis do církve nepatří. (č. 629)

* ... těším se na každé číslo a čtu jej jedním dechem. Jsem členem tradiční církve, dokonce v jejím vedení a diecézní radě. Život v tradičním sboru neplní moje očekávání. Často odcházím z bohoslužeb, rady i sněmu smutný, protože tohle v Bibli není a duchovně nerostu. Články ve vašem časopise a v knize Zápas o duši mi to potvrzují. Budu hledat sbor biblických křesťanů. (č. 659)

* ... Pavel Steiger je podle mého mínění suchý rozumář, který nenávidí x-církev, ale co je láska, nemá ani potuchy. (č. 466)

* I když jsem římsko-katolický kněz, jsem přesvědčen, že mnohá témata jsou nám společná a že je potřeba spojit síly v boji proti hydrám tezkého kalibru, které jsou všechny zastíněny monstrózním projektem New age. Musím konstatovat, a řekl jsem to například jasně i na ekumenické přednášce o proudech neslučitelných s křesťanstvím v Jeseníku, že mnohdy naši ekumeničtí bratři vyvíjejí daleko intenzivnější boj a nazývají věci daleko čitelněji a srozumitelněji. (č. 455)

* Již dlouho jsem hledal někoho, kdo by mi na tuto otázku dal vyčerpávající odpověď. Těch otázek z mé strany bylo mnoho, ale nebylo kde vzít odpověď. Faráři - pokud jsem na nějakého natrefil, odmítali se mnou mluvit v okamžiku, kdy zjistili můj kritický názor na dějiny církve a inkvizice, Husa, Luthera a Kalvína. Pak přišli Svědci Jehovovi: Jsou to odborníci na Bibli jako vy, jenomže jeden o druhém tvrdíte, že Bibli překrucuje. Kde je pravda? (č. 409)

* Trápil jsem se dlouho nad nejednotou křesťanských církví. Vaše texty mě pomalu přivádějí na správnou cestu, ačkoliv mě nejdříve popouzely. Zatím jsem se setkal u členů renomovaných církví více s odmítavým názorem na Krista, jak ho podáváte vy. Při otevřené diskusi s farářem X jsem se asi dozvěděl pravdu. Má strach o existenci. Strach před vyobcováním a ztrátou vážnosti a životní jistoty. Ten člověk byl otrokem své denominace. Přestal jsem mu věřit. (č. 274)

* Přečetl jsem si několikrát celý časopis a hodně nad ním přemýšlel. Pomineme-li nelogický článek - křesťané přece mají jednoho Boha, Ježíš v tomto článku je prohlášen za Boha, zjevně mylně, musím přiznat, že časopis je pojat moderně tak, jak si to vyžaduje dnešní doba a lidé, kteří se chtějí něco dozvědět o současné církvi a jejím postoji k současným problémům lidstva. (č. 022)

* Od narození jsem pokřtěn, ale přítomnost Boha jsem necítil. Vše se změnilo díky vám. (č. 007)

Podívejme se na závažné dopisy, které přicházejí téměř výhradně od teologů. Zde je jeden z nich:

* V Praze dne 9. listopadu 1994

Vážení, pane a paní Steigerovi!

Už několik let posíláte na adresu našeho X sboru časopis Zápas o duši. Názory, které jsou tu publikovány, většinou představují to, co je pro nás nepřijatelné. Časopis nám ale posloužil jako názorný příklad toho, co to je fundamentalismus importovaný do českého evangelického prostředí. Zejména to stálé tvrzení o tom, že je třeba brát Bibli doslovně, že "křesťan musí umět rozumově obhájit knihu Genesis, protože na této první knize Bible stojí celé biblické učení" anebo názory o tom, že "pokud přijímáme zásady o existenci smrti po miliony let před člověkem, potom je podstata poselství kříže anulována" atd., atd.

Tak především, biblické učení - ale lepší je říci zvěst - nestojí ani na knize Genesis, ani na schopnosti rozumově ji obhájit, nýbrž na tom, co učinil a stále činí Pán Bůh ve svém milostivém příklonu k člověku, jak se to stalo v Ježíši Kristu. Pravdivost Písma svatého není závislá na tom, zda ji potvrdí ten či onen názor na vznik světa (třeba i vědecký), nýbrž pravdivost Písma je v tom, že k nám za slovy biblických svědků promlouvá Bůh sám. Věda nemůže pravdivost Bible ani potvrdit ani vyvrátit. Když tak stále opakujete svá tvrzení, což je de facto volání po potvrzení pravdivosti Bible zvnějšku lidským rozumem, prozrazujete, že máte málo víry. Vám nestačí Pán Bůh sám, vy mu v podstatě nedůvěřujete a tak hledáte nějaké to rozumové potvrzení. Jaká je to víra, když potřebuje berličky? Kulhavá! A jak je to s tou doslovností, na to vám odpovím slovy Lukáše Pražského, slavného bohoslovce Jednoty: "Je třeba pečlivě rozlišovati mezi zevnitřním písmem zákona, černidlem neb pergaménem a čtenami zevnitřními, a mezi vnitřní pravdou v tom zavřenou. První věc hynouti, měniti se, tak i jinak vzaté býti a konec bráti může, totiž shořeti neb zkažena býti něčím. Ale druhá nemine, nemění se, zůstává na věky" (Vavřinci Krasonickému r. 1519).

Pane Steigere, v jednom letáku jste napsal: "Ten, kdo věří, že má se zvířaty společné předky, se dříve nebo později zvířetem stane." Přečtěte si Kazatele 3:18 a ne jen v kralickém či ekumenickém překladu, ale v hebrejském znění a nepohrdejte biblickou teologií, která vám pomůže najít přesný význam slov, a uvidíte, že to s tím vaším tvrzením je nějaké podivné.

Ten dopis bych pravděpodobně nepsal nebýt posledního čísla tohoto Vašeho časopisu. Ale tolik nepravd, blábolů a lživých tvrzení, jak jsou pohromadě v článku pana Bartoše, jsem ještě nikde neviděl. Jemu ovšem píši zvlášť a vás jen žádám, abyste mu můj dopis předali. Přečtěte si ho však a zamyslete se především nad tím, zda je v pořádku to, co pan Bartoš napsal o Karlu Barthovi, Buď to napsal z nedostatku soudnosti, nebo neví o Barthovi nic a fantazíruje, nebo je v této věci nevzdělancem anebo docela prostě lže, protože chce, aby čtenář byl předem zastrašen vzít tohoto jedinečného theologa vážně. -J. V.-

Odpověď na předcházející dopis nebude vyčerpávající. Je na čtenáři, ke kterému chápání Bible se přikloní. Chci jen dodat, že liberální spektrum chápání Bible je ohraničeno na konzervativní straně nejsvětlejší šedí a na té nejliberálnější straně černotou, tedy nepřítomností jakéhokoliv světla. Těm světlešedým:

  • ... Nevíte, že 'trocha kvasu všechno těsto prokvasí'? Odstraňte starý kvas, abyste byli novým těstem, vždyť vám nastal čas nekvašených chlebů, neboť byl obětován náš velikonoční beránek, Kristus (1. Korintským 5:6-7)

Vůbec netvrdím, že ten, kdo nebere Bibli doslovně je ztracen. Jen Kristus ví jak Jej tento křesťan miluje a zná, zda má k Němu osobní intimní vztah. V žádném případě, bych však nechtěl vězet v jeho kůži. Vím, že mne budou někteří čtenáři obviňovat z nelásky, z nedostatku pokory, z rozbrojů a z odsuzování. Aby byl oslaven Ježíš Kristus, musí však promluvit Bible.

Neláska? To je nevšímavost a ignorace. Kdybych neměl lásku, přešel bych celý problém mlčením. Nemohu však přejít mlčením tupení Pána Ježíše Krista, kterého pojetí teistické evoluce strhává z Božství do pouhého supermanství. Protože miluji bližního, nemohu mlčet, když je biblicky zřejmé, jak uvidíme, že vkládá naději v boha, který ani podle definice Bohem nemůže být.

  • Řeknu-li o svévolníkovi: "Zemřeš", a ty bys nepromluvil a svévolníka nevaroval před jeho svévolnou cestou, abys ho přivedl k životu, ten svévolník zemře za svou nepravost, ale za jeho krev budu volat k odpovědnosti tebe. (Ezechiel 3:18)

Nedostatek pokory? Pavel napsal:

  • Vy však jste z Boží moci v Kristu Ježíši; on se nám stal moudrostí od Boha, spravedlností, posvěcením a vykoupením, jak je psáno: 'Kdo se chlubí, ať se chlubí v Pánu'. (1. Korintským 1:30-31)

Troufalá oslava Boha je pokora, protože se nechlubí člověkem. Zkroušená "jakoby pokorná" oslava skutků člověka je maskovaná pýcha, protože snižuje Boha. Co stojí v Bibli a oslavuje Boha, to můžeme hlásat "nepokorným" vítězným hlasem. Nemáme-li jistotu, potom nabízíme lidem jen další fata morgánu. Lidské filozofie, báje, Boha snižují, a vždy automaticky vyvyšují člověka - a to je pýcha a drzost, ať to povíme tím nejtišším, nejpokornějším a tím rádoby nejláskyplnějším způsobem. Doslovné chápání Bible, jak uvidíme, Ježíše Krista navýsost oslavuje, alegorické chápaní Jej sráží!

Rozbroje? Jestliže rozdělím lidi, kteří staví jednotu na člověku, pak je to v souladu s Boží vůlí:

  • Celá země byla jednotná v řeči i činech... Hospodin totiž řekl: Hle, jsou jeden lid a všichni mají stejnou řeč. A toto (falešný bůh) je teprve začátek jejich díla. Pak nebudou chtít ustoupit od ničeho, co si usmyslí provést. (Genesis 11:1,6)

V Kristu nikoho nemohu rozdělit. V Kristu je jednota. Jediná ekumena, jednota církve, leží jen v Pánu Ježíši Kristu a v nikom jiném. Církev byla přece založena téměř před 2000 léty:

Vy všichni jste přece skrze víru syny Božími v Kristu Ježíši. Neboť vy všichni, kteří jste byli pokřtěni v Krista, také jste Krista oblékli. Není už rozdíl mezi židem a pohanem, otrokem a svobodným, mužem a ženou. Vy všichni jste jedno v Kristu Ježíši. Jste-li Kristovi, jste potomstvo Abrahamovo a dědicové toho, co Bůh zaslíbil. (Galatským 3:26-29)

Odsuzování? Když řeknu, že homosexuál (samcoložník) nebo "jen" cizoložník není spasen, je to odsuzování? Opakuji jen to, co stojí v Bibli. Potom by evangelium nemohlo být kázáno vůbec. Sladké "neurážlivé" řeči, které si často pleteme s láskou, potom způsobí, že cizoložník nebo homosexuál nakonec v pekle opravdu skončí. Protože homosexuála milujeme, povíme mu nepříjemnou pravdu do očí. Kdokoliv kdo nezná Krista by se také mohl cítit "odsouzen" tím, že citujeme Písmo. Soudím-li však z vlastní autority, podle svého a ne biblického metru, potom konám zlo. Soudí-li však Písmo, pak nesoudím, protože nemám ani co dodat. Koho Písmo rozčílí, jako kdysi i mne rozčilovalo, chvála Bohu, asi se poznal, Bůh otevřel naději.

  • Slovo Boží je živé, mocné a ostřejší než jakýkoli dvousečný meč; proniká až na rozhraní duše a ducha, kostí a morku, a rozsuzuje touhy i myšlenky srdce. (Židům 4:12)