• ...usilovně však běžím, abych se opravdu zmocnil toho, k čemu se i mě zmocnil Kristus Ježíš. (Filipským 3,12 NS).
  • Nesnažte se pracovat pro Boha z vlastního rozhodnutí, ale jakmile vás Bůh povolá, běda vám, jestli se "uchýlíte napravo nebo nalevo" (Deuteronomium 5,32). Nepracujeme pro Boha, protože jsme se k tomu sami rozhodli, ale protože se nás Bůh "zmocnil". Proto už si nikdy nepomyslíme: "K tomu se opravdu nehodím." Vždyť obsah vašeho kázání také určuje Bůh, a ne vaše přirozené sklony nebo touhy. Dbejte na to, aby byla vaše duše neustále upnuta k Bohu, a pamatujte, že jste povoláni nejen vydávat svědectví, ale také kázat evangelium. O Boží Pravdě musí svědčit každý křesťan, ke kázání však musíte být povoláni bolestivým dotykem Boží ruky - váš život je v Boží ruce právě z tohoto důvodu. Kolik z nás cítí toto sevření?

    Nikdy Boží slovo nerozmělňujte, ale kažte je se vší jeho ostrostí. V kázání Božího slova buďte nekompromisní, při osobním jednání s lidmi však pamatujte nato, že nejste žádné výjimečné bytosti stvořené v nebi, ale hříšníci, spasení milostí.

    • Bratři, já si nemyslím, že jsem se již toho zmocnil; jedno však činím... běžím k cíli pro cenu Božího povolání vzhůru v Kristu Ježíši. (Filipským 3,13-14 NS).

    Varujte se toho, abyste Boží lásku jen nenapodobovali a řídili se přitom svými pocity, sympatiemi nebo poznáním. Tak byste pravou Boží lásku jen hanobili a zneužívali.

    Oswald Chambers: To nejlepší pro Jeho slávu - 28.6. a 3.3.