* Milí Steigerovi,

chci pochválit vaše internetové stránky www.hcjb.cz a rád bych se vyjádřil ke článku „Kde byl Bůh při katastrofě v New Yorku?" Článek se mi celkem líbil a dal jsem ho číst i některým přátelům, ale chtěl bych se zastavit nad náhledem na Boží svrchovanost, jak jsem ji pochopil z článku (nebo snad docela nepochopil?).

Rozhodně věřím, že Bůh je absolutně svrchovaný a má ve své moci vše, co se na zemi i v nebi děje. Přesto se domnívám, že člověk je do značné míry zodpovědný za svůj život. Myslím, že přísloví „každý svého štěstí strůjcem" v sobě kousek pravdy obsahuje. Přemýšlím o tom, že Bůh dopouští události, které se kolem nás dějí a ustanovuje čas našeho odchodu, avšak člověk svým vědomě hříšným jednáním čí neznalostí může svůj odchod z tohoto světa iniciovat. Samozřejmě s úplnou a svrchovanou Boží účastí.

Lidé z tohoto světa odcházejí z nejrůznějších příčin, které si způsobili sami. Mám na mysli například autonehody nebo nedodržování základních bezpečnostních předpisů na pracovištích, v krajním případě možno uvést i sebevrahy. Sám jsem byl mnohokrát svědkem nadpřirozené Boží ochrany ve vlastním životě, kdy jsem nesklidil důsledky vlastního chybného jednání čí jednání druhých lidí a rozhodně netvrdím, „že jsem měl zase jednou štěstí". Věřím v Boží autoritu i ochranu, zároveň si však uvědomuji, že právě mé vlastní jednání může výrazně ovlivnit můj vlastní „osud" nebo životy druhých.

- Zdraví vás P. T., Přerov -

Milý Petře,

Děkujeme za povzbuzení. Myslím, že Boží svrchovanost chápeš dobře. Doporučuji, aby sis prostudoval článek Lidská vůle na str. 34. Jistě Ti mnoho věcí ještě objasní. Nikomu z nás není nic úplně jasné, to je přirozené. Netvrdíme, že lidé jsou loutky. Věříme ale, že vše co se děje, děje se jen z Božího dopuštění. Kdyby Bůh dopustil, abychom dělali to co bychom dělat mohli, byl by už dávno konec této historie. Nechci být příliš „vědecký", zde je částečné vysvětlení:

Bůh je vždy aktivní v záměru - v tom vězí jeho totální svrchovanost nad (a) dobrem i (b) zlem!

(a) Bůh je také aktivní v konání dobra. Aktivně stvořil svému lidu nové srdce, které touží po dobru, po Bohu, po jeho Království.

(b) Bůh je ale pasivní v konání zla, Bůh lidské a démonické zlo krotí, aby jej ve zkrocené formě použil ke svému aktivnímu cíli, ke konečnému vítězství nad zlem - k ustanovení Kristova Království. Krocení zla, negace negativního, je ale také dobro, a kromě toho, vede k dílčímu i konečnému dobru! Nejnázornější je příklad Faraóna.

To, že se uvádíme do nebezpečných situací je v konci konců důsledkem naší padlosti. Boží záměrná aktivita ale často neguje naše negativní jednání, které On nekoná - je v něm pasivní. A to je ten Boží zásah, které nenazýváš „štěstí". Já je nazývám „Boží prozřetelnost".

 


 

* Vážený pane Steiger,

Předem mého e-majlu Vás srdečně zdravím. Navštívil jsem vaše webové stránky (HCJB World rádio) a musím vyslovit, co se týče OBSAHU, uznání a pochvalu. Co mě však nejvíce potěšilo, tak to, že jsem si mohl důkladně prostudovat v textové podobě Vaše přednášky, které jsem poslouchal v minulých letech na rádiu Proglas. Ať už je to pojednání o Nutnosti Boha, Trojjedinosti atd… Chtěl bych Vás poprosit o umístění textové podoby šestidílné přednášky věnované právě Trojjedinosti (1. Úvod, 2. Člověk, 3. Prostor a čas, 4. Hmota a světlo, 5. Světlo, 6. Závěr). Tu máte na vašich stránkách pouze v audio.

Chci Vám také sdělit, že pojednání o nutnosti Boha je velice fundovaně rozepsané a stejně velice logické argumenty jsem objevil v knize Útěcha mé duše od Giovanniho Savonaroly. Výborně pojednání je věnováno tématu Blaze chudým a plačícím. Ocenil bych velice umístění Vašich textů o Trojjedinosti pokud možno co nejdříve. Chtěl bych si je co nejdříve pečlivě prostudovat. Rád budu vaše stránky doporučovat mým kamarádům, kteří se alespoň trochu zajímají o duši a ducha člověka (o hodnoty a věci, které nejsou vidět pouhým zrakem), a ne jenom o materialistickou podobu a hodnoty světa, který nás totálně obklopuje a ve kterém musíme (fyzicky) žít. Přeji Vám upřímně do další práce Boží požehnání, vedení Duchem svatým a také co nejvíce návštěv vašich webových stránek.

S pozdravem a ZDAŘ BŮH

- Roman Č. -

 


* Dobrý den,

napojil jsem se na Vaše internetové vysílání a jsem s ním velice spokojen. Stejně tak se mi velice líbí Vaše web stránky. Jen tak dál a další úspěchy ve vyslání přeje,

Josef Ml., Dopis č. 68 7.1.2002

 


 

* Moji milí z vysílání HCJB,

posílám Vám první pozdrav v tomto novém roce ze zasněženého Valašska, jsme tu opravdu jak „zapadlí vlastenci", všude kolem hradby sněhu.

Přikládám Vám hlášení příjmu a s radostí sděluji, že od nového roku je lepší slyšitelnost. Dnes v pondělí slovenské vysílání Miloše Pokorného od K.Rojové, mě hluboce oslovilo, ono i když by se dalo říci, že dnes je o každého postaráno v různých „domovech", je spousta lidí opuštěných a strádá duševně, nemají blízkého člověka, který by si pro ně našel čas. Jistě i Vaše vysílání přispívá do našich domovů a vždycky zanechá paprsek tepla a vstřícnosti a nejen vysílání, ale i Vaše písemné zprávy z Ekvádoru a posledně i kalendáře, za které moc děkuji i za Vaše vánoční přání a zprávy od Steigerů.

Jistě ta různá nedorozumění, která vznikají mezi bratry zarmoutí a nepovzbudí k další práci, ale když si uvědomíme, že ani Pána Ježíše mnozí, dokonce z jeho učedníků nechápali, tu snáze překonáme různé ty překážky, které bez Boží pomoci bychom sami nepřekonali. Víte však naši milí Steigerovi, že na Vás myslí stovky jiných čtenářů i posluchačů, kterým přinášíte potěšení a Vaše práce je potřebná. Kéž Vás Pán Bůh znovu povzbudí, dá moudrost a novou milost k další práci, myslím na Vás a na všechny Vaše spolupracovníky na modlitbách.

Děkuji i za milou pozornost vydařených pohlednic obyvatel Ecuadoru i za kazetu od bratra. Metoděje Ráda bych Vám podle možnosti důchodce občas finančně přispěla alespoň na poštovné.

Děkuji i za novoroční P.F., kéž zakoušíme všichni společně Boží pokoj, ať vládne mezi námi láska, úcta a porozumění v tom novém roce 2002 .

Vaše - Z. Š. Újezd, dopis č. 94

 


* Milí Steigerovi,

dostala jsem do schránky Váš časopis ze října 2001, který mě oslovil a prosím dejte mě do své databáze - adresáře - neboť tento časopis mi někdo doručil systémem - půjčuj, rozšiřuj, rozmnožuj (bez své adresy). Zajímala by mě i již vydaná čísla - Genesis a úpadek národů i Královo „Hledání počátku a cíle", o kterých se v č. 10/2001 zmiňujete.

Také jsem navštěvovala dva křesťanské sbory nyní jsem stále věřící, ale neorganizovaná. Jak jste Psali také v tomto 10. čísle (říjen 2001) je to hodně o lidské nesnášenlivosti, netolerantnosti a zlobě - a proto člověk mírný - jemný nedovede odolávat těmto psychickým tlakům, zvláště pak, když je těžce (vážně) nemocen, což Ti druzí (někteří) ještě rádi si přisadí, aby si spravili na druhých své sebevědomí.

Prosím zašlete mi i složenku, (č. účtu) dle svých možností přispěji na zaslané časopisy.

Hana P., Trutnov

 


 

* Vážení P .a K. Steigerovi.

Vaše pastorační periodikum je mi zasíláno již po řadu let a já vám po tu dobu každoročně zasílám symbolický příspěvek 100,- Kč na nejnutnější výdaje. Číslo variabilního symbolu jsem na poštovní poukázku nikdy nepsal a tak jsem se ocitl mezi anonymními dárci. Pokud jsem vaše sdělení „důležité" pochopil špatně, tak se omlouvám.

Chápu však nutnost vašich úsporných opatření a proto mě zanechte mezi těmi, kterým už Zápas o duši zasílat nebudete. Po těch létech bych se s vámi rád několika řádky rozloučil.

Ačkoliv mě takřka v každém čísle ZOD velmi zaujal některý obecně poučný článek, k větší části textů jsem cestu nenašel. Nemám zřejmě myšlenkové dispozice uvěřit všemu, co je mi předkládáno jako jedině správné a jedině možné. Je to stejná egoistická motivace jako u všech církví a sekt - „jedině s námi budeš spasen!" Zde by ZOD zasloužil určitou korekci. Jistě mi dobře rozumíte. Domnívám se, že je třeba žít a pracovat tak, abychom našemu stvořiteli dělali radost a hlavně neobtěžovali jej svými tužbami a prosbami. Naší snahou budiž zařadit se mezi těch 25% slušných lidí tohoto světa, kteří se v pokoře obdivují zázrakům života, našemu vědomí a obdivuhodných výsledků lidské dělnosti - aniž by potřebovali jakoukoliv dogmatickou regulaci svého myšlení. Tím nepopírám nutnost výchovy a kultivaci duše k dobru v širokém slova smyslu.

Ve svých 73 letech jsem dospěl k přesvědčení, že evoluce života na zemi je naprogramována inteligencí n-tého řádu - kosmickou schopností - Bohem stvořitelem, jehož skutečné poznání a objasnění se pohybuje, pro programově omezené schopnosti lidského mozku, pouze v oblasti hypotéz vědy, filosofie a věrouk.

Vaši víru a bohulibou pastorační činnost obdivuji a přeji vám štěstí - váš mnohaletý čtenář ZOD -

Ing. A. K. V., Brno

Dopis č. 230, 22.1.2002

Vážený pane inženýre,

když dovolíte, rádi Vám budeme časopis zasílat dále. Upřímně děkujeme za Vaši čtenářskou i finanční podporu. Dovolte mi komentovat jednu větu z Vašeho dopisu. Naše egoistická motivace - jedině s námi budeš spasen, není soustředěná na nás, ale na Krista. Nemyslíme, pokud se spasení týká, že jsme ego-centričtí, jsme z plného přesvědčení Kristo-centričtí. S námi nebude nikdo spasen. Jedině s Kristem, Vy i my ostatní můžeme peklu uniknout, protože Bůh ví, že nikdo z lidí do těch 25% slušných lidí nepatří, a proto poslal svého Syna, aby nesl náš hřích.

 


* Milí Steigerovi,

děkujeme za bratrskou a přátelskou návštěvu. V našem důchodcovském stereotypu to byla příjemná změna, která vyvolala řadu milých vzpomínek. Také se stává novou výzvou bojovat na modlitbách za vše, co slouží ke vzdělání církve (Ef. 4, 12-13). Ať Vám Pán nadále žehná.

V den Vaší návštěvy nám došel ZOD č. 71, je velmi zdařilý. Škoda, že jsme jej četli až po Vašem odchodu. S článkem „Kde byl Bůh" souhlasím, i když mnohá Boží konání a zásahy zůstávají tajemstvím, Jeho svrchovanost, vůle-chtění. (Jakub 1,18)

Také se nám líbí článek od bratra Kaczmarczyka. Hodnotím a těžce nesu sáhodlouhé náboženské přednášky, aniž by byl připomenut a jmenován náš Pán a Spasitel, Pán Ježíš Kristus. Co jsme za KŘESŤANY, když On je míjen.

- Jaroslav a Jiřinka K., Český Těšín -