1. Za svůj lid:

 • Porodí pak syna a dáš mu jméno Ježíš, neboť on zachrání svůj lid od jejich hříchů. (Matouš 1:21)

2. Za Boží vyvolené:

 • Kdo obviní Boží vyvolené? Vždyť Bůh, ten ospravedlňuje! Kdo nás odsoudí? Vždyť Kristus, ten zemřel, ale hlavně byl vzkříšen z mrtvých; ten je také po Boží pravici a oroduje za nás [Boží vyvolené]! (Římanům 8:33-34)

3. Za „můj lid":

 • Byl zadržen a vzat na soud. Kdopak pomyslí na jeho pokolení? Vždyť byl vyťat ze země živých, raněn pro nevěrnost mého lidu. (Izajáš 53:8)

4. Za „Boží děti":

 • To však neřekl sám od sebe, ale protože byl toho roku nejvyšším knězem, prorokoval, že Ježíš má zemřít za tento národ. A nejen za tento národ, ale také, aby shromáždil rozptýlené Boží děti v jedno. (Jan 11:51)

5. Za „Své potomstvo":

 • Ale Hospodinovou vůlí bylo zkrušit ho nemocí, aby položil svůj život v oběť za vinu. Spatří potomstvo, bude dlouho živ a zdárně vykoná vůli Hospodinovu. (Izajáš 53:10)

6. Za „mnoho synů":

 • Na toho, pro něhož je všechno a skrze něhož je všechno, se totiž slušelo, aby přivedl mnoho synů do slávy, když skrze utrpení přivedl k cíli vůdce jejich spasení. (Židům 2:10)

7. Za ty ovce:

 • jako mě zná Otec a já znám Otce; a za ty ovce pokládám svůj život. (Jan 10:15)

8. Za Boží církev:

 • Dbejte tedy na sebe i na celé stádo, nad nímž vás Duch Svatý ustanovil biskupy, abyste pásli Boží církev, kterou získal svou vlastní krví. (Skutky 20:28)
 • Muži, milujte své ženy, jako i Kristus miloval církev a vydal sám sebe za ni,… (Efezským 5:25)

9. Za své přátele:

 • Nikdo nemá větší lásku než tu, aby položil svůj život za své přátele. (Jan 15:13)

10. Za „mnohé":

 • Právě tak Syn člověka nepřišel, aby se mu sloužilo, ale aby sloužil a aby dal svůj život jako výkupné za mnohé. (Matouš 20:28)

11. Za Abrahamovo semeno:

 • A jelikož děti mají účast na těle a krvi, i on se jich podobně stal účastným, aby skrze smrt zničil toho, kdo měl moc smrti, to jest ďábla, a osvobodil ty, kdo byli po celý život drženi v otroctví strachem ze smrti. Andělů se totiž opravdu neujímá, ale ujímá se Abrahamova semene. (Židům 2:14-16)

- Verše vybral Don McKinney -