Nedávno jsem se dozvěděl o církevní budově v sousedství, která byla na prodej. Grace Fellowship Church už léta hledá svou vlastní budovu, tak jsme si mysleli, že bychom se na ní měli jít podívat. Kdysi to byl sbor, kterému se velmi dařilo. Věrní křesťané přispěli obětavě na výstavbu té budovy. Zasvětili ji Pánu a po mnoho let se tam scházeli k bohoslužbám. Přesto však byla nyní ta budova opuštěná, chátrala a byla na prodej.

Co se stalo? Jak přešel sbor od rozpuku k umírání? Jak spadl ze zdravého do smrtelně nemocného? Myslím, že vím. Myslím, že nám to Pavel říká ve svém druhém dopisu Timoteovi, dopisu, který napsal jen několik dnů nebo týdnů před svou smrtí. V kapitole 4 se dívá do budoucnosti, vidí, jak bude církev ničena, a varuje nás ohledně toho, jak se to stane. Stačí k tomu čtyři prosté kroky.

Než se dostaneme k těmto čtyřem krokům, potřebujeme znát jednu důležitou informaci: tento sbor zničil sám sebe. Tento sbor nebyl zavřen kvůli pronásledování vládou, nebyl zasažen tlakem kultury, ani nepodlehl útokům jiné víry. Tento sbor byl narušen zevnitř, od svých členů. Tento sbor byl zničen lidmi, kteří tvrdili, že jednají ve jménu Ježíše.

Zde jsou ty čtyři jednoduché kroky, které vedou k sebezničení sboru:

1. krok: Odmítání pravdy

Pavel varuje Timotea, že „[Lidé]Odvrátí sluch od pravdy…“ První krok ke zničení sboru je odvrátit se od toho, co je pravda, ztratit zájem o pravdu, jak ji odhaluje Bůh, mít dost toho, o čem Bůh říká, že je to pravdivé a láskyplné. Co bylo kdysi láskou k pravdě, se stává nelibostí a poté znechucením pravdou. Co bylo kdysi nenávistí k omylu, se stává intrikou a zájmem o omyl. Srdce se začínají zatvrzovat.

2. krok: Odmítání lidí prohlašujících pravdu

Jak se odvracejí od pravdy, nezbytně se odvracejí od lidí prohlašujících pravdu. Tak Pavel říká Timoteovi, že jednoho dne: „…nesnesou zdravé učení…“ To neznamená, že lidé nebudou vědět, co je pravdivé, ale že nesnesou to, co je pravdivé. Protože začali nenávidět pravdu, budou teď nenávidět ty, kdo prohlašují pravdu. Učitelé, kteří je kdysi přitahovali, je budou odpuzovat.

3. krok: Přijímání falešných učitelů

Tento sbor odmítl pravdu a ty, kdo vyučují pravdu. Co teď? Je to zřejmé a nevyhnutelné – přijmou falešné učitele. „…budou se podle vlastních chutí obklopovat učiteli, kteří jim budou lechtat sluch.“ (B21) Jak se tito lidé zatvrdí v hříchu, jak porostou ve své vzpouře, budou chtít, aby je vedli lidé, kteří jim budou říkat to, co chtějí slyšet. Pavel používá skvělou metaforu: lechtání sluchu, svrbivé uši. Jsou to uši, které chtějí být lechtány novotami, něčím, co se těší úctě od společnosti a co je přijatelné pro bezbožný svět. Brzy takového učitele, který ospravedlní jejich odvrácení se od pravdy a utvrdí je v jejich vzpouře, najdou.

4. krok: Přijímání falešného učení

Jakmile odmítli pravdu a ty, kdo mluví pravdu, a jakmile našli učitele, kteří budou lechtat jejich svrbivé uši, „uchýlí se k bájím“. Přijmou nyní celý omyl, celou herezi. Zatvrdí se ve svém hříchu, takže uvěří, že omyl je dobrý a pravdivý. Budou tak pomýlení a vzpurní, že budou oslavovat to, co Bůh nenávidí, a dělat to všechno v Božím jménu. Zabloudí, stejně jako se přihlouplé ovce zatoulávají od svého dobrého pastýře. Úzká cesta ke spáse nemá žádný prostor k bloudění, ale široká cesta ke zkáze má veškerý prostor, který je třeba k zabloudění tímto i tamtím směrem.

A zemřou. Nakonec se ukáže, že ti, kdo tvrdí, že jednali ve jménu Krista, Ho nenáviděli. Takový sbor, takové shromáždění zemře.

Co se stalo sboru, který se kdysi scházel k uctívání v budově, kterou jsme navštívili a kterou jsme chtěli koupit? Lidé si vypěstovali svrbivé uši. Už nesnesli zdravé učení a obklopili se učiteli, kteří vyhovovali jejich choutkám. Odvrátili se od naslouchání pravdě a zbloudili do bájí.

Důkaz těch bájí byl jasně viditelný. Jejich zpěvník obsahoval písně jako „Matka a Bůh“, jejíž slova byla: „Matko a Bože, Tobě zpíváme. Široké je tvé lůno, teplé je tvé křídlo.“ Jejich webové stránky obsahovaly video o jejich pastorovi, který s plnou podporou svého sboru prošel změnou pohlaví. Jejich literatura doslovně popírala Krista coby jedinou Cestu k Bohu slovy: „Bůh působí v našem světě skrze tajemného Ducha, který nerozlišuje dveře křesťanské kaple od budhistického, hinduistického nebo sikhistického chrámu, chýše domorodců, muslimské mešity nebo židovské synagogy.“

Tu budovu jsme nekoupili. Byla prodána, a jestli tomu dobře rozumím, bude brzy stržena. Vedoucí té denominace pověření prodejem nakonec nechtěli v té budově evangelium, chtěli z té budovy peníze. Potřebovali peníze, aby mohli podpořit své další dva hroutící se sbory, které také brzy nevyhnutelně zmizí.

Před dvěma tisíci lety Pavel napsal mladému Timoteovi a řekl mu, jak přesně tento sbor a mnoho jemu podobných zemřou. Také dal Timoteovi pověření, aby svůj vlastní sbor uchránil před zkušeností podobné zkázy a před nerozhodností v době svrbivých uší. To si ale nechám na příště.

www.challies.com

Překlad Julie Petrecká