Proč v naší zemi vzniká další překlad Bible - není to zbytečný přepych? Máme za to, že nikoli. Je dobré si uvědomit, že dnes jsou v češtině běžně dostupné jen dva kompletní překlady Písma. Vedle Bible kralické, která je již více než čtyři sta let stará, je tu pouze Ekumenický překlad ze 60. a 70. let našeho (již brzy "minulého") století.

V zemích, kde má křesťanství pevnější pozici než u nás (Česká republika je podle posledních výzkumů po Bělorusku a Albánii třetí nejateističtější zemí z bývalého východního bloku), mají lidé běžně k dispozici více překladů Písma. K nejoblíbenějším pak patří právě revize tradičních významných překladů, kterými jsou například anglická King James Version nebo německá Lutherbibel. Díky stále novým revizím je v těchto zemích tradiční biblický text zprostředkován každé následující generaci a zároveň je možné uplatňovat nové jazykovědné a další odborné poznatky biblického bádání.

V naší zemi však k podobné revizní aktivitě nikdy nedošlo. Pouze v r. 1915 vyšel díky obdivuhodnému úsilí evangelického kněze Jana Karafiáta "Text kralický z roku 1613 podlé původních textů opravený." Význam Karafiátova vydání spočíval zejména ve zpřesnění některých míst, jazyk však zůstal nadále ve své archaické podobě z konce 16. století. Kralická Bible se tak pro novodobého čtenáře stávala stále méně srozumitelnou.

V letech 1961-1979 pak vznikl Ekumenický překlad, jenž se svou metodou i teologickými východisky od Bible kralické podstatně odlišuje. Zatímco kraličtí byli svými postoji vedeni k tomu, aby překládali Písmo co možná doslovně, tvůrci Ekumenického překladu postupovali (zejména u Nového zákona) metodou tzv. dynamického ekvivalentu, tj. překládali spíše "myšlenku myšlenkou". Výsledkem je mimořádně čtivý a srozumitelný text, jehož nevýhodou je však místy jeho relativní vzdálenost od doslovného znění předlohy. Čtenář uvyklý kralickému překladu se pak nezřídka potýká s pocitem, že drží v ruce "jinou" knihu. Tato situace vedla k tomu, že mnozí jednotlivci i celé sbory dodnes řeší dilema, zda používat "doslovný" překlad kralický či "srozumitelný" ekumenický.

O řešení tohoto dilematu se snaží současný překladatelský projekt s názvem Nová Bible kralická. Jedná se o revizi mnohem rozsáhlejší, než byla někdejší Karafiátova. Tam, kde původní kralické znění obsahuje dnes již archaické tvary či výrazy, nahrazuje je NBK současnými a zároveň přizpůsobuje větnou stavbu soudobým zvyklostem. Tam, kde kralický text vyžaduje věcnou korekci, přináší NBK přesnější znění, opírající se o dokonalejší jazykovědné pomůcky a v neposlední řadě o moderní počítačovou technologii.

Cílem této revize je zachovat atmosféru, sílu a krásu kralického překladu a přitom podat co nejširšímu okruhu čtenářů moderní a srozumitelný text věrný hebrejskému a řeckému originálu. Mottem a vodítkem celé práce se stalo prohlášení zapsané v Epištole Židům 4:12 "Boží slovo je živé, mocné a ostřejší než každý dvojsečný meč." Stejně jako kdysi Bible kralická, je i NBK překladem určeným zejména pro bohoslužbu a každodenní čtení. Naším přáním a modlitbou je, aby skrze tento překlad zazníval Boží hlas k naší generaci tak zřetelně a neodolatelně, jako tomu bylo u jeho předchůdkyně v generacích minulých.

VÍCE O SYNOPSI

Na základě Vašich ohlasů jsme se rozhodli napsat něco více o námi připravované Synopsi čtyř evangelií. Zde je tedy několik objasňujících informací:

Řecké slovo synopsis znamená doslova souhled. Smyslem synopse evangelií je tedy provést jejich "souhled" neboli vzájemné porovnání. Pro tento účel jsou na každé stránce synopse čtyři sloupce, pro každé evangelium jeden, což dovoluje čtenáři získat přehled o tom, ve kterých bodech se jednotlivá evangelia shodují a ve kterých naopak prezentují každé svůj specifický úhel pohledu.

Všechna čtyři evangelia jsou otištěna v plném znění, jejich text je však rozdělen podle obsahu na samostatné oddíly, které jsou seřazeny v chronologickém pořadí. V případech, kdy danou událost či výrok zaznamenává více evangelistů, jsou tato paralelní místa uvedena v příslušných sloupcích vedle sebe. Toto uspořádání evangelijního materiálu umožňuje čtenáři plastičtější (až čtyř- rozměrný) pohled na každou zaznamenanou situaci. Chronologické seřazení jednotlivých oddílů pak čtenáři umožňuje získat souvislejší obraz o Ježíšově životě a službě.

Připravovaná Synopse čtyř evangelií je českou verzí standardní akademické práce Kurta Alanda, SYNOPSIS QUATTUOR EVANGELIORUM, kterou v řečtině, němčině a angličtině vydává stuttgartská Deutsche Bibelgesellschaft, s jejímž laskavým svolením tato česká edice vzniká. Čtenáři, kteří již vlastní řeckou synopsi, budou nyní moci snadněji posoudit věrnost a přesnost překladu Nové Bible kralické. Překladatelé totiž při své práci postupovali tak, že pokud se některý řecký výraz vyskytoval shodně v různých evangeliích, překládali jej rovněž shodně a pokud se jakkoli odlišoval, promítla se odlišnost i do českého znění. Tato plná synoptická konzistence NBK je zatím mezi českými překlady ojedinělá.

Zasvěcenější čtenáři jistě ocení rovněž poznámkový aparát této synopse. Ten bude upozorňovat na všechny významnější odchylky mezi hlavními edicemi řeckých manuskriptů (kritické vydání Nestle-Alandovo oproti tradičnímu Textu Receptu).

Synopsi čtyř evangelií chystáme uvést na trh v průběhu roku 2000 jako dárek všem českým "písmákům". Věříme, že se Synopse stane oblíbenou pomůckou a nepostradatelným pomocníkem všech čtenářů, studentů, učitelů i kazatelů Božího slova.

Synopse čtyř evangelií vyjde ve zvláštní omezené edici v rozsahu cca.150 stran a její cena se bude pohybovat v rozmezí čtyři sta až pět set korun. Pokud však chcete využít možnosti předobjednávky, budete moci tuto jedinečnou pomůcku získat přednostně jako jedni z prvních a navíc s dvacetiprocentní slevou.

Sdružení pro Novou Bibli kralickou,

Rudolfovská 11, 37006 Č. Budějovice.

tel: 038/635-5496, fax: 038/635-5177, E-mail: m.didonato@atlas.cz