• Všechen lid se shromáždil jednomyslně na prostranství před Vodní branou a vyzvali znalce Zákona Ezdráše, aby přinesl knihu Mojžíšova zákona, který vydal Hospodin Izraeli. (Neh 8,1)

Osmá kapitola Nehemjáše začíná jedním z největších probuzení v historii Izraele. Stalo se to během svátku troubení. Svátek troubení byl zvláštní připomínkou, která měla být úvodem ke dni smíření. První den sedmého měsíce byl den odpočinku a celé společenství mělo přinést zvláštní oběti Bohu. Uctívání (společná veřejná bohoslužba) bylo prioritou společenství. Přesně to také Bůh po svém lidu chtěl.

Kdykoliv začíná hořet oheň probuzení v Božím lidu, můžeme si kromě jiného všimnout toho, že Boží lid uctívá Pána v Duchu a v pravdě. Společné uctívání (bohoslužba) se v poslední době stalo nepovinným představením, které je mnohdy pouhou velmi lacinou a zábavnou fraškou, nikoliv uctíváním živého Boha. Namísto uctívání Boha – a dovolte mi zdůraznit společnéhouctívání Boha – jsme svědky vytváření různých stylů bohoslužeb, které budou zábavné a lidsky přitažlivé. Jde o to, aby se církev stala přijatelnou pro nevěřící lidi, aby se jich nic nedotklo, nebyli pohoršeni nějakým slovem z Písma. To není uctívání v Duchu a v pravdě.

Co se můžeme dozvědět o uctívání z Neh 8,1

1. Lidé se shromáždili.

Všechen lid se shromáždil. Nejednalo se o dobrovolnou, nepovinnou aktivitu. Přišli všichni. Neslyšeli jste výmluvy, jako to bylo v případě krále, který pozval své služebníky na hostinu: „Koupil jsem pole, musím si ho prohlédnout…“ „Koupil jsem voly, musím je vyzkoušet…“ „Oženil jsem se…“ (Lk 14,16-24). Tady byli lidé, kteří toužili uctívat Boha a proto přišli. Byli spolu a v jednotě, jednomyslnosti: Všechen lid se shromáždil jednomyslně na prostranství před Vodní branou…

2. Lidé hledali Písmo.

  • vyzvali znalce Zákona Ezdráše, aby přinesl knihu Mojžíšova zákona…

Ptali se po Božím Slově a nechtěli jenom nějaké intelektuální žvásty nebo předžvýkanou stravu Božího Slova jako náhradu za osobní studium Bible – jak to bývá dnes v církvích obvyklé. Chtěli slyšet Boží slovo!

Při probuzení v Božím lidu, všude, kde je Bůh uctíván v Duchu a v pravdě, tam vždycky bylo, je a bude Písmo prioritou. Bez Písma není žádné probuzení ani opravdové uctívání Boha.

3. Chtěli poslechnout Boží slovo.

Lidé porozuměli tomu, že zákon Mojžíšův jim byl dán do jejich každodenního života: …který přikázal Hospodin Izraeli. (B21)

Boží lid je tady ke chvále Boží slávy. Jsme tu pro to, abychom uctívali Pána – když se shromažďujeme jako společenství Božího lidu, když se rozcházíme, každý do svých domovů, když nakupujeme, když pracujeme, když studujeme – cokoli děláme, všechno musíme dělat k Boží slávě (1K 10,31).

Oslava Boha – uctívání – to je důvod naší existence, naše povolání, naše výsada. Tato oslava musí být založená na Božím slově, musí vycházet z Božího slova, musí stavět na Božím slově a musí se podle Slova také řídit. Pokud tomu tak není, církev odlévá zlaté tele a staví v Hospodinových nádvořích posvátné kůly modlářských stvůr (2 Pa 24,18).