4. Pokračování - Podobnost druhů.
Vyzkoušejme vědecké opodstatnění základních postulátů darwinismu. Podívejme se nejprve na podobnost mezi člověkem, zvířaty a vším živým. Darwinizmus předpokládá, že podobnost živých organizmů dokazuje společné předky. Bezpochyby, podobnost mezi člověkem, zvířaty a rostlinami skutečně existuje. Podobnost mezi člověkem a lidoopy je očividná. Evoluční doměnka však vysvětluje tuto podobnost genetickou příbuzností, která vyplývá ze společných předků. Protože je prý člověk přímo nebo nepřímo spřízněn s lidoopy, musí jim být zákonitě podoben.

Všechny druhy života se podobají jeden druhému, biologicky i biochemicky. Proto je prý veškerý život odvozen z jedné, prapůvodní buňky. Čím blíže jsou prý dva druhy života svým společným předkům, tím více jsou si podobné. Toto jsou základy moderního usuzování. Položme si tu nejzákladnější otázku. Vyžaduje skutečně podobnost dvou organizmů genetickou příbuznost?

Podobnost a "dvojníci" jsou běžné úkazy nejen u lidí. V zaměstnání si mě Indonésané neustále pletou s panem Granatou. I mojí manželce říkají paní Granatová. Podobnost samozřejmě může svědčit o společných předcích a genetické příbuznosti sourozenců; v žádném případě však podobnost genetickou příbuznost nezaručuje. Vždyť pan Granata má italské předky a moji pocházeli od Olomouce a Prievidze.

Porovnejme oko chobotnice a člověka. Je známo, že oko chobotnice a člověka jsou si vzájemně velmi podobné. Napříč své podobnosti, oči těchto dvou tvorů nejsou geneticky spřízněny. Vědci by řekli, že ontogeneze lidského oka a oka chobotnice mají pramálo společného s jejich fylogenezemi. Opět vidíte, že podobnost nemusí být důkazem genetické příbuznosti.

Do třetice si všimněme "dvojníků" mezi vačnatci a ssavci. Tasmánský vačnatý vlk se podobá našemu vlku. Stejně tak vačnaté myši a medvědi, silně připomínají ssavčí myši a medvědy. Avšak žádný zoolog ani nesní, aby klasifikoval tyto vačnatce jako blízké genetické příbuzné vlků, myší a medvědů. Tento úkaz zoologové vysvětlují vývojovou sbíhavostí, nebo-li evoluční konvergencí. Je to prostoduchý koncept. Protože prý životní podmínky těchto zvířat požadovaly podoby vlka, medvěda nebo myši, evoluční konvergence ztvárnila podobné organizmy z kmene ssavců i z kmene vačnatců tak, aby si byly podobné. Ovšem, takové vysvětlení není žádným vysvětlením a je úplně nevědecké. Jak by evoluce, jestliže je čistě materialistickým konceptem věděla, jaké formy organizmů jsou potřebné pro určité životní prostředí? Nemohou být tyto a jiné nespočetné podobnosti v říši zvířeny a květeny lépe vysvětleny na základě společného plánu nebo jednoho Tvůrce, který stojí za celou přírodou? Každý z nás má příznačné chování, mluvu, písmo, styl, jednání, chůzi. I umělcovo nebo architektovo dílo, třeba nedokončené, poznáme podle určitých osobních znaků a charakteristik. Jednota tvořivého ducha je prozrazena ve stejné biochemii, ve stejné fyziologii, ve stejné optické struktuře, nebo stejné immunologii. Podobnost nemůžeme brát jako důkaz genetické příbuznosti. Celá příroda, veškeré stvoření dává tolik důkazů. Věda, která zkoumá podobnost organizmů se nazývá homologie. Darwinův postulát, že homologie dokazuje genetickou příbuznost zůstává jenom postulátem, teorií, doměnkou a předpokladem. Biblický věřící, je-li skutečně probiblickým a ne jenom kulturním křesťanem, má nesmyslnost evoluce doslovně potvrzenu hned na první straně bible:

  • "Vydej země rozmanité druhy živočichů, dobytek, plazy a rozmanité druhy zemské zvěře." A stalo se tak. Bůh učinil rozmanité druhy zemské zvěře i rozmanité druhy dobytka i rozmanité druhy všelijakých zeměplazů. Viděl, že je to dobré. I řekl Bůh: "Učiňme člověka aby byl naším obrazem podle naší podoby." (Gn 1:24-26)

Bůh stvořil rozmanité druhy, ne jeden druh, který se postupně vyvíjel ve vyšší formy až se vyvinul v člověka, pána tvorstva. I náš Spasitel a Stvořitel Ježíš Kristus to potvrdil. Jen jedna otázka věřícím teistickým evolucionistům: Jestliže Bůh stvořil člověka evolucí, od kterého vývojového stupně byl člověk spasitelný? Kdy začal být člověk člověkem? Možná, podle relativistického chápání, ani nejsme lidé.

Pravověrný darwinista však z homologie čerpá víru ve svoji logicky neudržitelnou doměnku. Evoluční doměnka nám nenabízí nic jiného než prázdnotu. Je to cesta smrti. Nezapomeňme, že evoluční teorie je rebelie proti našemu Stvořiteli, který nás hříšné zachránil svojí zastupující smrtí na kříži.

  • Slovo o kříži je bláznovstvím těm, kdo jsou na cestě k záhubě; ... Je psáno: "Zahubím moudrost moudrých a rozumnost rozumných zavrhnu." Kde jsou učenci, kde znalci, kde řečníci tohoto věku? Neučinil Bůh moudrost světa bláznovstvím? (1 Kor 1:18-20)

- pst -