* Milý bratře Pavle,

píši ti, protože mám touhu povzbudit všechny, kteří se podílejí na vydávání časopisu ZOD. Člověk nemusí nutně souhlasit se vším, co si někde přečte. Vždyť naše poznání je jen částečné.

To, co však čtu či slyším, bych měl rozsuzovat Božím slovem. My ale velmi často lpíme na tom, co jsme před časy někde přečetli, slyšeli či přijali od svých otců. A to nám stačí. Nechceme moc přemýšlet, modlit se za vedení Duchem svatým a studovat bibli. Je to škoda a často to mnohé vede k hořkosti a neuváženým reakcím, které nejsou příliš křesťanské. Kdo je však bez viny. Líbí se mi, když i na nepříjemné reakce odpovídáte laskavě. Může to být chápáno jako svědectví Pravdy.

ZOD studuji s biblí v ruce a mohu říci, že díky článkům, které se týkají Boží svrchovanosti, studuji opravdu pilně. Mnozí mí křesťanští přátelé o tom nechtějí diskutovat, protože to pro ně není důležité. Stejný postoj měla i má manželka, která je jen příležitostným čtenářem ZODu. Jednou večer se mě však zeptala, co je to ten kalvinismus a spát jsme šli až hluboko v noci. Četli jsme společně v bibli a moje manželka začala chápat, že to není nedůležité. Vzpomínali jsme na chvíle, kdy nás náš Pán zachránil a přemýšleli jsme o tom, jak konkrétně u nás došlo k zázraku znovuzrození. Není dle mého názoru příliš optimální když člověk vstřebá do sebe jen nějaké denominační učení a chce z něj celý svůj pozemský život existovat. Náš život s Bohem by měl být aktivní po všech stránkách. Neměli bychom stát na místě, ale naopak kráčet v moci Ducha svatého za Pánem Bohem. (např. Ga 5:2; 1K 9:24; Fp 3:12-14; 2Tm 4:7; Žd 12:1-2)

… Jak tragické může být to, že křesťan přikládá velikou váhu lidskému snažení, jsem měl možnost poznat před několika měsíci. Jistý bratr, který vede známou organizaci, která pomáhá lidem závislým na drogách a alkoholu, prohlásil, že oni tam u nich „vyrábějí z těchto bývalých závislých křesťany". Věřím tomu, že za těmito slovy byla jistá nadsázka a že dotyčný Pána Boha opravdu miluje a slouží mu i lidem kolem sebe. Také si však myslím, že toto jsou právě následky toho, že zapomínáme na Boží svrchovanost a v konečném důsledku to má vliv na způsob evangelizace i jakékoliv jiné služby. Mnoho křesťanů tak spoléhá více na své dovednosti a naučené znalosti než na moc svého Boha. To oni obracejí lidi kolem sebe, takže se nemohou divit, že duchovní pýcha jim klepe na dveře. Nemyslím si proto, že polemika na téma „kalvinismus" kontra „arminianismus" je zbytečná. V žádném případě. Mám rád aplikace „suchých" teorií do praxe, takže by stálo za to psát možná více o tom, co který pohled znamená konkrétně v křesťanské praxi. Mnozí mí známí, stejně jako já před lety, nepřemýšlejí o Božím vyvolení, protože jednoduše nevědí, k čemu by jim to bylo. Ve sborech se o tom nemluví, protože se to nepokládá za důležité. Díky Bohu, Bibli a vám, kteří jste toto téma otevřeli, dnes vím, že je to podstatné a že vše se vším souvisí. A například při vydávání svědectví již nebudu prožívat trauma, že dotyčný neuvěřil. Neuvažuji již v dimenzích úspěch - neúspěch, ale toužím zvěstovat evangelium o spasení všem ztraceným hříšníkům.

Modlím se nyní s větším zaujetím za ty, kteří slyšeli. Mám obrovskou chuť lkát za ztracené, protože vím, že já slabý nezmůžu nic, ale Bůh má moc zachránit KOHOKOLIV. Chvála Bohu za to. Snad šla má lidská pýcha více do pozadí a Duch svatý má více prostoru na práci.

Přeji vám všem v redakci Boží ochranu a zdraví k službě, kterou konáte. Ať je vám vše, co prožíváte ve svých životech, k užitku.

  • Kdo se nevykazuje skutky, ale věří v toho, který dává spravedlnost bezbožnému, tomu se jeho víra počítá za spravedlnost. (Ř 4:5)

- Tomáš K. -

 


 

* Naši milí v Pánu Ježíši Kristu,

Steigerovi a Jindro Suchomelová, děkujeme za Vaši práci pro časopis! Je to hutná strava pro náš duchovní život a stále z něj rádi čerpáme. Cítíme při čtení článků, že jsou psány s Boží pomocí a jsme za ně vděčni.

Chtěli bychom taky, prostřednictvím vašeho časopisu, poděkovat naší sestře v Kristu Haně Z., která nám před lety objednala ZOD a netušila, jaký dar nám tímto činem dala a proto díky, Hani!!! Těšíme se na další čísla časopisu a s pomocí Boží budeme i nadále přispívat finančně na Vaši práci, která nám přináší spoustu dobrého k zamyšlení nad Božím slovem.

Pán s Vámi a mnoho Božího požehnání do dalšího roku

Vám přejí Vaši Jaroslav a Šárka D.

 


* Milý bratře v Kristu Ježíši, Pavle Steigere.

Předem dopisu svého Vás srdečně zdravím a přeji Boží požehnání Vám i dílu Vašemu. Jsem už více jak deset let čtenářem časopisu ZOD i posluchačem TWR. Váš časopis se mi velice líbí, slouží mi i jako biblická škola. Je skutečně pevný a ostrý jako Boží slovo, prost veškerého liberalismu, modernismu a falešného ekumenismu. Jen tak dál, bratře, vytrvejte v Božím díle. Nechť je Váš ZOD i nadále jako řeč Boží, živý a mocný, nad všeliký meč na obě strany ostrý a rozeznává myšlení a mínění srdce (Žd 4:12).

Mám k Vám, bratře, malou prosbu. Potřeboval bych podrobnější vysvětlení o duši a o stavu mrtvých. V čem mám problém? Někteří tvrdí, že učení o nesmrtelné duši je nebiblické a je převzato z řecké filozofie - od platoniků. Díval jsem se doma do Nového biblického slovníku a pod heslem „eschatologie" se píše o stavu mrtvých. Cituji: Starý zákon líčí stav mrtvých jako existenci v šeolu (jáma, díra, hrob). Mrtví jsou v šeolu od Hospodina odříznuti, nevědí nic. Duše líčena jako známka života - jako dech anebo krev (Ž 72:14, Lv 17:11) a také umírá (Jb 36:14, Ez 18:4), Kazatel - Mrtví nevědí nic, neboť milování jejich i závist jejich zahynula. Ž 115:17 - Mrtví Pána chválit nemohou, ani žádný, kdo se ubírá do říše mrtvých. Ž 6:6 - Mrtví nevzpomínají na tebe, Hospodine, a v hrobě kdo tě bude oslavovat? Nová zákon označuje smrt jako spánek - příběh o Lazarovi J 11:11 … Já jsem vyrůstal v katolické církvi, takže můj pohled na duši a posmrtný život je jiný … Jsou tu tedy dva protichůdné názory na stav mrtvých, duši a vzkříšení. Oba lze obhajovat biblickými verši, ale oba nemohou být pravdivé.

Proto Vás, bratře Pavle, prosím o podrobnější vysvětlení těchto dvou protichůdných názorů. Nevím, jestli na toto téma existuje nějaká publikace? Každopádně se těším na Vaši odpověď a předem Vám děkuji. Ještě jednou Vám upřímně přeji do další práce Boží požehnání a vedení Duchem svatým. Pán Vám žehnej.

Bratr Martin, dopis č. 128

Milý bratře,

toto téma se nám s určitou pravidelností stále vrací. Podrobněji bylo zpracováno v ZODu č. 51 a 52. Pokud jej nemáte, posíláme Vám je a ostatním zájemcům je také rádi pošleme.

 


 

* Milí Steigerovi,

moc vám děkuji za časopisy Zápas o duši, které mi zasíláte. Osvítily mi mnohé otázky a jsou jasně zářícím světlem na cestě pravdy všem, kteří ji upřímně hledají. Je mi líto, když čtu dopisy těch, kdo často a urážlivě odmítají nové poznatky přijmout jen proto, že nejsou ochotni ustupovat z pohodlí jednou přijatých dogmat. Funkční je přece jenom pravda a mělo by být v zájmu každého ji hledat a děkovat Pánu za každého, koho nám pošle, aby nám správnou cestu pomohl najít. Ani pro mne není někdy snadné přestavět svůj sbor od základu, ale vždy se mi vyplatilo pozorně naslouchat.

K jedné věci se ale stále musím vracet. Jedna z prvních knih, která mi hodně pomohla na mé cestě, byla Vaše kniha Zápas o duši. Dodnes ji považuji za nejlepší knihu s křesťanskou tématikou, jakou jsem četl. Vysvětlil jsem si s její pomocí mnoho nejasností a musím říct, že mi bylo líto, když jsem si přečetl, že už ji nechcete šířit. Věřím, že stejně jako mně by mohla ukázat cestu i mnohým jiným. Stále totiž nejsem přesvědčen o přednosti a větší pravdivosti amileniálního výkladu, k němuž se nyní přikláníte, proti dispenzačnímu, v jehož duchu byla zmíněná kniha psána. … Protože jsem se mýlil již mnohokrát, věřím, že i tentokrát jsem něco přehlédl a že mne opět vyvedete z omylu a budete (jako již mnohokrát) opět zábleskem světla na mé cestě. Máte-li možnost poslat mně něco podrobnějšího k této otázce, byl bych moc rád, protože internet je pro mne věc nedostupná. Moc Vám děkuji, pán Vám žehnej ve všem Vašem počínání.

- Bohumil K., Kolín - dopis č. 132

Milý bratře,

děkujeme za dopis a především za touhu hledat hlubší pravdy. Téma, na něž hledáte odpověď, je natolik obsáhlé, že na něj odpovím v některém z příštím čísel ZODu. Kromě toho s tímto číslem ZODu dostanete také „Čtyři Abrahamova potomstva". V této knize sice premilenialismus a amilenialismus nejsou probírány, ale jsou v ní jasné důvody proč jsou základy, na nichž dispenzacionalismus staví, biblicky velmi vratké. Z toho je pak jen krůček k jinému eschatologickému pohledu než premileniálnímu.

 


* Vážený pane Steigere,

rád bych Vás poprosil o zaslání textu vašich úvah o důkazech Boha, a samozřejmě i dalších, pokud to bude možné. Stáhl jsem si vše, co bylo možné ze stránek HCJB a musím říci, že mně vaše úvahy hodně pomáhají ve studiu a poznávání všech věcí týkající se víry.

Děkuji za pomoc a za zaslání na adresu:

- Roman R. -

 


 

* Milí Klárko a Pavle,

zdravím Vás pěkně z O., … někdy bych Vás zase rád viděl.

Máte velkou výhodu, že jste nezávislí. Žádný kazatel, pastor ani starší nemůže vyjádřit všechny své myšlenky, je-li vázán platem, místem, sborem … Proto mám ze ZODu takový užitek. Beru si, co mi slouží, ostatní pouštím dál. V ČR zatím lidé hodně uvažují tak, že chtějí mít vše černobílé, což ani v bibli vždy není, záleží na našem duchovním poznání a míře milosti, s jakou nám zjevuje svá tajemství...

Díky moc, vydržte a nechte se Pánem krmit!

- Váš L.V. -

Milý bratře,

ačkoliv to tak vypadá jak jste napsal, ujišťuji Vás, že nejsme nezávislí. Ve všem spoléháme na našeho Pána Boha. Bez něj se nikdo z nás ani nenadechne. To musíme mít neustále na paměti. Kromě toho, máme odpovědnost k misijní organizaci HCJB World Radio v USA, která sdružuje misionáře několika různých denominací, abychom společně sloužili jedni druhým.

- steigerovi -