Jedině Kristus zachraňuje. Jedině jeho milost přináší spasení a dává nové srdce, které skutečně věří. Jedině z milosti, jedině skrze víru a jedině samotný Kristus. Každý, kdo věří v Ježíše Krista, bude spasen. Vzpomeňte si na lotra, který byl ukřižován spolu s Ježíšem.

Nejprve se Pánu vysmíval spolu s tím druhým zločincem, ale potom byl Duchem Božím usvědčen ze své nevěry, ze své prázdnoty, ze své bídy a ze svého hříchu. Duch svatý mu otevřel oči, takže vyznal, že on sám stejně jako ten druhý zločinec je spravedlivě potrestán, zatímco Kristus nic zlého neudělal. A s důvěrou se obrací ke Kristu se slovy:

  • Ježíši, pamatuj na mne, až přijdeš do svého království. (L 23,42)

To je vyznání víry v Krista, to je vložení všeho do Kristových rukou. Tento zločinec byl stejně jako Ježíš přibit na kříž. Nemohl ani pohnout rukou. Jenom za cenu veliké bolesti se mohl trochu nadzvednout na hřebem probitých nohou, aby se mohl aspoň maličko nadechnout a říci Kristu tato slova. Už nikdy neudělal žádný dobrý skutek. Už nikdy nemohl udělat nic pro Krista, protože pár chvil po jeho prosbě k Pánu se svět na tři hodiny zahalil do temnoty a po těch třech hodinách Ježíš zvolal, že je dokonáno. Potom zemřel. Za další tři hodiny vojáci zlomili tomu muži po Kristově pravici nohy železnou tyčí a on už se na nich nemohl vzepřít, aby se nadechl, takže se pár minut na to udusil. A potom? Potom se setkal se svým Pánem, kterého před několika hodinami vyznal svými ústy a na něhož se spolehl ve svém srdci. To je spasení z milosti skrze víru v Ježíše Krista. To je jedinečný doklad spasení bez skutků, bez zásluh, bez jakékoliv možnosti lidské chlouby.

Ale takto nebyl zachráněn jenom lotr na kříži, takto jsou zachráněni všichni vyvolení v každé době. Nikdy nebyl nikdo, kdo by byl zachráněn jinak. Jsme na tom úplně stejně jako ten muž ukřižovaný spolu s Pánem. Kdyby nebylo Boží milosti, byli bychom v den soudu spravedlivě odsouzeni, stejně jako on byl spravedlivě odsouzen ještě za svého života. Jenom Boží milostí jsme byli přitaženi ke Kristu, jenom Boží milost nám darovala nové srdce, jenom z Boží milosti jsme spatřili svou vlastní bídu a neschopnost zachránit sebe sama, jenom z Boží milosti jsme uvěřili. Použili jsme dar víry, který nám Bůh daroval spolu s novým srdcem, a z Boží milosti jsme činili pokání ze své vzpoury proti Bohu, ze své nevěry jeho Slovu, ze svého rouhání proti jeho dobrotě a lásce. Jenom z milosti jsme spaseni skrze víru a jenom kvůli tomu, co Kristus udělal na kříži Golgoty.

  • Když jste ještě byli mrtvi ve svých vinách a duchovně neobřezáni, probudil nás  k životu spolu s ním a všechny viny nám odpustil. (Ko 2,13)

Jen jemu za to patří sláva a chvála na věky věků.