• Také na stezce tvých soudů, Hospodine, skládáme naději v tebe, naše duše touží po tvém jménu, chce si připomínat tebe. (Iz 26,8)

Bůh stíhá naši zemi svým hněvem. Volá svůj lid, aby se odvrátil od hříchu a činil pokání. To je vždy cílem Božích soudů. Na jedné straně potrestání bezbožných a na straně druhé výzva k pokání těch, kdo svou naději vkládají v Boha. Od začátku tohoto roku stíhá naši zem jeden soud za druhým.

Podívejme se na ně.

V lednu proběhly prezidentské volby – první přímé volby, kdy prezident byl volen všemi občany ČR a nikoliv jejich politickými zástupci jako to bylo do té doby. Prezidentská kampaň byla plná podvodů, urážek, arogance, vychloubání. Společnost se radikalizovala. Finální volba se týkala dvou kandidátů – zednáře a opilce. Zatímco ten první je papeži oddaným katolíkem, ten druhý se označuje za ateistu, ale pro získání popularity neváhá poklonkovat katolické církvi. Českou společností byl nakonec zvolen do úřadu prezidenta opilec, jehož druhou drogou je kromě alkoholu nenasytná touha po moci. To je Boží soud.

  • Nehodí se králům, Lemóeli, nehodí se králům být pijany vína a vládcům toužit po opojném nápoji, aby nikdo z nich v opilosti nezapomněl na Boží nařízení a nepřevrátil při nikoho z utištěných. (Př 31,4-5)

V témže měsíci byly podepsány smlouvy s církvemi o finančním odškodnění z doby komunismu (1948-1989!). Zjednodušeně se dá říci, že se jedná o velkou krádež veřejného majetku, na které se podílejí skoro všechny státem registrované denominace a vláda. Jde o politicko-ekumenický komplot. Evangelikální církve se v touze po finančním zabezpečení spojily s katolickou církví, liberálními církvemi, adventisty, židy, unitáři…

Touha po majetku vede církve k tomu, že se spojují. Nárůst ekumenismu je až hrozivý. Předseda největší evangelikální církve navštěvuje katolické mše, klaní se před krucifixem a vyzývá křesťany, aby se modlili za mrtvé. To je Boží soud.

  • Tu proti němu vyšel vidoucí Jehú, syn Chananího, a řekl králi Jóšafatovi: "Budeš pomáhat svévolnému a milovat ty, kdo nenávidí Hospodina? Kvůli tomu se na tebe Hospodin rozhněval. (2 Pa 19,2)

Většina kazatelů v naší zemi byla až dosud (24 let po sametové revoluci) placena státem (kromě kazatelů nezávislých sborů, a některých baptistických kazatelů). Od tohoto roku budou ještě dalších 17 let placeni státem, z peněz daňových poplatníků, které však morálně náleží katolické církvi (jsou náhradou za majetek, který nebyl katolické církvi vydán). Zástupci státu i katolické církve svorně prohlašují, že nekatolické církve, budou v následujících letech placeny z peněz církve katolické.

Finanční vyrovnání pro nekatolické církve (vyplácené po dobu následujících 30 let!) také mnohonásobně přesahuje těmito církvemi přiznávanou výši ukradeného majetku. Vysoké „odškodnění“ dostanou i církve, které o nic nepřišly a dokonce i ty, které v té době ani neexistovaly.

Jde o nespravedlnost a nemorální jednání ze strany církví i vládnoucí politické garnitury, což poškozuje pohled na křesťany ze strany většinově nevěřící české společnosti. Všichni křesťané jsou v jejich očích ti, jimž jde jenom peníze a o majetek. To je Boží soud.

  • ale časné starosti, vábivost majetku a chtivost ostatních věcí vnikají do nitra a dusí slovo, takže zůstane bez úrody. (Mk 4,19)

Poslední rok a půl můžeme sledovat sílící mediální tlak katolické církve. Pomalu v každém zpravodajství veřejnoprávní televize se objevuje nějaká pěkná zpráva z prostředí katolické církvi. Vrcholem byla květnová mše za Českou televizi, která byla jasnou proklamací o směřování ČT. Je zcela zjevné, že se katolická církev snaží v české společnosti získat moc a upevnit jí. Nekatolické církve ji v tom přímo i nepřímo podporují, místo aby odvážně poukázaly na falešné učení a modlářství. To je Boží soud.

  • Přijde-li někdo k vám a nepřináší toto učení, nepřijímejte ho do domu a nevítejte ho; kdo ho vítá, má účast na jeho zlých skutcích. (2 J 1,10-11)

V prvních červnových týdnech se naší zemí prohnaly povodně. Zasáhly města a vesnice u velkých řek a způsobily velké škody na majetku. Několik lidí při nich také přišlo o život. Hloubka Labe v Ústí nad Labem je normálně 2-3 metry. Nyní byla hladina skoro 11 m vysoko. Povodně znovu odhalily nejenom modlu materialismu, ale také mnoho šlendriánu okolo státních zakázek na protipovodňových opatřeních. I to je Boží soud.

  • Nebo si myslíte, že těch osmnáct, na které spadla věž v Siloe a zabila je, byli větší viníci než ostatní obyvatelé Jeruzaléma? Ne, pravím vám, ale nebudete-li činit pokání, všichni právě tak zahynete. (Lk 13:4-5)

V naší zemi se daří korupci a „legálním“ krádežím peněz ze státního nebo unijního rozpočtu. Policie sice pracuje a někteří lidé jsou i obviněni, občas i odsouzeni. Ale mnoho veřejně známých lotrů je na svobodě a nedaří se proti nim získat důkazy a zavřít je. Korupce je rozšířená v politice, v obchodě, u soudů i na policii. Mnoho lidí je lhostejných a další jen závidí těm, kteří mají příležitosti páchat zlo. Kazatelé o těchto věcech více méně mlčí a situace v církvích se mnohdy příliš neliší od toho, co se děje ve společnosti. To je Boží soud!

  • Prosazovat spravedlnost a právo je před Hospodinem výbornější než oběť. (Př 21,3)

Tento týden padla česká vláda. Nezdá se, že by český premiér byl zkorumpovaný, ale dostihlo ho smilstvo a cizoložství (byť možná ne v podobě dokonaného činu). Byla zatčena vedoucí úřadu vlády, která dovedla premiéra k rozvodu. Byla obviněna z korupce a z toho, že zneužívala svou pozici k soukromým cílům. To je Boží soud.

  •  Hned šel za ní jako vůl na porážku, jako pošetilec v poutech k potrestání, než mu šíp rozetne játra; spěchá do osidla jako ptáče, neví, že mu jde o život. (Př 7,22-23)

Co naší zemi čeká v příštích měsících? Na poli politiky to bude vytvoření nové vlády, která nebude lepší než ta předchozí. A příští rok volby, které pravděpodobně vyhrají socialisté, kteří vynikají v zadlužování, centralizaci moci a kontrole společnosti.

V duchovní oblasti jsou před námi velké katolické slavnosti – zneužití odkazu Cyrila a Metoděje, kteří v 9. století přinesli do této země křesťanství (a po krátké době byli římskou církví vyhnáni). Chystá se veliká celonárodní kampaň kurzů Alfa, nástroje české ekumény – Pozvání národa na večeři. Adventisté sedmého dne měli v plánu v tomto roce zaplavit české domácnosti knihou jejich falešné prorokyně Ellen Whiteové s falešným evangeliem. I to jsou jasné známky Božího soudu.

  • Ale to mám proti tobě, že trpíš ženu Jezábel, která se vydává za prorokyni a svým učením svádí moje služebníky ke smilstvu a k účasti na modlářských hostinách. (Zj 2,20)

Bůh volá svůj lid v naší zemi k pokání a k návratu k evangeliu. Prosme Pána o milost k pokání. Modleme se za to, aby povstali kazatelé, kteří budou kázat Boží slovo a ne lidské nápady, kteří odvážně pojmenují hřích v církvi i ve společnosti a budou ukazovat na řešení v evangeliu Ježíše Krista a ne v sociálních nebo kulturních programech. Volejme k Bohu, aby dal povstat novým sborům, které budou zdravé jak ve svém učení, tak ve své praxi.

Publikováno 19. června 2013 na autorově blogu Izákovo pole.