www.illbehonest.com

Jak může být člověk smířen s Bohem? Co může smýt mé hříchy? Zvykli jsme si to zpívat, zpíval jsem to se svými dětmi. Co může smýt mé hříchy? A v tomto bodě jsem si zvykl zastavit se a říct: NIC! Co může smýt mé hříchy? Nic! Nic, jen Kristova krev. Nic, jen Kristova krev. To je jediný způsob. Naše hříchy jsou připsány Kristu, připočítány na Jeho účet, a On za ně cele zaplatil. On skutečně nesl tvé a mé hříchy. Pokud jsi Boží dítě, On je skutečně vnesl na svém těle na kříži. Nevisí někde ve vzduchu! Vzpomeň si na ty nejzkaženější věci, které jsi udělal. Milovaní, ty věci nevisí ve vzduchu. Padly na Pána Ježíše Krista a On za ně zaplatil do haléře! To je jediný způsob, jakým můžeš být smířen s Bohem.

Pohleď na Beránka Božího v Jeho zmrtvýchvstání, vzkříšeného všemocnou silou! Neexistuje žádná tělesná síla, žádná mechanická energie, žádná elektřina, žádná nukleární energie, která by Ho mohla vzkřísit z mrtvých – a pokud jsi křesťan, tato síla je v tobě.

Už nejsem zločinec pod Božím hněvem, stojící před rozhněvaným soudcem. Jsem syn, který byl adoptován do rodiny. Musíš uchopit skutečnost, že jako křesťan máš nové postavení. Je to postavení milosti. Jsi syn.

Pamatuj na to, jak je úžasné, že už nejsi pod Božím soudem. Když zhřešíš, už nejsi před soudcem, který míří lukem na tvou hlavu. Vychovává tě Otec. Jsi pod výchovou Otce, který tě zvedá a vrací tě na správnou cestu. Jaká změna postavení! Není to nádherné?

Před 41 lety jsem začal odvracet své oči od končin této země a spoléhat se jen na Ježíše ... a teď můžu být nedaleko konce (Bob zemřel v listopadu 2012) a jsem o to vděčnější, že mohu upírat zrak víry na Ježíše.

Když se někdo stále snaží smířit s Bohem skrze dodržování zákona, když se lidé snaží zasloužit si spasení určitou formou poslušnosti, tím, co dělají, to ve skutečnosti odhaluje, že věří, že něco takového je úplně nemožné. Že si nějak mohou svou cestu k Bohu zasloužit.

Tvoje omluva a tvoje přijetí u Boha není založeno na tvých skutcích. Na tom, jak dobře ti to včera šlo. Řekneš: „Včera jsem se celý den modlil.“ Inu, víš, co k tomu říká Bible? Říká, že naše modlitby jsou učiněny příjemnými skrze Kristovu krev. Pavel na začátku listu Římanům říká: „Děkuji Bohu skrze Ježíše Krista za vás za všechny.“ Bohu nedokážeš ani jen děkovat jinak, než skrze krev Ježíše Krista. Jsme povoláni přinášet duchovní oběti přijatelné Bohu skrze Ježíše Krista. Pochop ani ty nejlepší činy, které dokážeš provést, s tím nemají nic společného. Zármutek s tím nemá nic společného.

Pokoj není v horlivosti,

slzy mohou téci stále,

to mi můj hřích nepřikryje,

musíš Ty sám, Pane můj.

Vidíte to stále více, bratři a sestry, že to tak je? Že problém tohoto světa není ekonomický, není to problém vzdělávání, není to problém životního prostředí, není to problém politický, není to problém vlády. Ten největší problém lidstva je hřích. A ten největší problém, kterému i já budu kdy čelit, je hřích. To je nepřítel číslo jedna. Je to hřích, a všechny formy jeho charakteru. To je to, co naplňuje naše soudní síně a naše věznice. To je to, co naplňuje naše hřbitovy v každém městě a v každé vesnici. To je to, co z dnešního světa učinilo zdevastované místo ve válečné zóně. Všechen ten zločin, bolest, slzy, smrt, žal, neštěstí, zármutek a ztráta. Veškerá tato tragédie je kvůli hříchu. Hřích vstoupil do tohoto světa a my jsme pod vládou hříchu a smrti. Otřásá tímto světem a způsobuje, že samotný svět sténá. Nebesa a země sténají pod váhou hříchu. A tak tento svět nepotřebuje filozofa. Nepotřebuje učitele. Nepotřebuje nutně učitele nebo příklad. To, co tento svět potřebuje, je Spasitel. Jeho jméno bude Ježíš, protože zachrání. Zachrání, sejme hříchy tohoto světa. A toto vědí dokonce i pohané, je tak?

Největší hřích, který můžeš kdy spáchat, je, že si nebudeš cenit a ctít Boha. Všechny ostatní hříchy vyvěrají z tohoto hříchu. První přikázání je: „Budeš milovat Hospodina, svého Boha, celým srdcem, duší, myslí a silou.“ Toto je nejdůležitější povolání pro každou duši. K tomu je povoláno každé jedno stvoření. Toto je výzva celému vesmíru, aby byl Bůh uctíván, protože je slavný Bůh. A to, co dělalo Kenaánce tak bezbožnými, bylo, že 400 let nepadali na tvář a nevolali: „Miluji tě, Pane. Ty jsi stvořil slunce. Ty jsi stvořil měsíc. Ty jsi stvořil mé děti. Ty jsi stvořil tento úžasný svět. Odpusť mi mé hříchy.“

A vy děti, které jste vyrostli v křesťanských rodinách, Boží Slovo je blízko vás. Cesta spasení je vám dnes blízko. A tak neříkejte ve svém srdci, že musíte čekat až do určitého věku, protože v Krista můžete uvěřit teď! V tomto okamžiku, a být spasené. A tak na Něj pohleďte ve víře nyní.

Jsem přijat do rodiny skrze Kristovu krev. To je neměnné. Jeho láska je nasměrována na mě. On je se mnou a já jsem nový a skutečně miluji spravedlnost. Nemusím žít tak, jak jsem musel žít předtím. Nejsem sám. Mám autoritu, protože jsem Boží dítě.

On sestoupil ze svého trůnu a vstoupil do hříchu, trápení a slz a dotkl se lidí, kterých se nikdy nikdo nedotkl a mluvil k lidem, ke kterým nikdo nikdy nemluvil a ve své nejtemnější hodině zašel ještě dál – jako otrok na kříži zemřel pod Božím hněvem. Životem vylitým až na smrt tě vytáhl z té jámy, kterou sis vykopal. Takto tě Pán Ježíš miloval. „Miloval své, kteří byli na světě, až do konce je miloval.“

Řekněte lidem: „Podívej, pokud skutečně uvěříš, upřímně, reálně, opravdu, láskyplně a zcela jen a jen v tohoto Beránka Božího, tehdy zjistíš, že zaplatil tvůj dluh hříchu, tehdy zjistíš, že za tebe zemřel.“ Toto máme hlásat úplně všude. Řekněte všem dobrou zprávu o tom, že Spasitel zemřel.