Výlučnost Krista ve všem, co je

Úsilím křesťanské evangelizace je zvěstovat lidem Krista jako toho, který zachraňuje člověka od smrti k životu.

Jestliže všechno, co jest – ať svět viditelný, i ten neviditelný, je stvořeno pro Krista, jak tvrdí apoštol Pavel v listu Koloským, pak to je příliš radikální tvrzení na to, abychom ho mohli nebrat v úvahu v křesťanském přístupu k nevěřícím.

„Všechno je stvořeno pro Krista“ je však někdy až příliš radikální zvěstí i pro církev, která jedná, jakoby šlo jen o okrajovou poznámku v Písmu. Zaměřme se společně na středobod naší víry, na Krista – Pána, abychom lépe porozuměli, co radikální zvěst o výlučnosti Krista ve všem, co jest, znamená pro náš život. 

Výlučnost Krista ve vztahu k Písmu

V této přednášce si přiblížíme několik skutečností:

1. Obecně si vysvětlíme dělení Písma. Starý zákon je o Kristu; Nový zákon je Kristus. Starý zákon je slib; Nový zákon je naplnění tohoto slibu. Starý zákon jsou fyzické předobrazy Krista; Nový zákon je jak skutečný Kristus v těle, tak hlava Jeho duchovního těla, tj. církve.

2. Krátce se zastavíme u většiny starozákonních knih, abychom na každé z nich jednou větou vysvětlili, jak ukazuje ke Spasiteli, Pánu Ježíši Kristu.

3. Ukážeme si, pokud čas dovolí, jak Adam, Ábel, Abraham, Áron, David, Izák, Jákob, Josef, Jozue, Jonáš, Mojžíš, Noe, Melchisedech a jiní; dále archa, schrána smlouvy, chrám, a jiné, byli typy, tj. pravzory, předobrazy, a stíny Spasitele, Pána Ježíše Krista.

4. Na závěr projdeme několika texty, kde samotný Pán Ježíš Kristus dokazuje svoji hodnověrnost na základě starozákonního proroctví. Když chodil po zemi, nebyla ještě sepsána Nová smlouva; proto, když se Kristus odvolával na Zákon, měl na mysli Starou, sínajskou, mojžíšskou smlouvu, kterou tak potvrzoval.

Výlučnost Krista ve spasení - Bůh a člověk

V celej histórii vesmíru a dokonca i za jej hranicami nájdeme len jednu bytosť, o ktorej môžeme pravdivo vyhlásiť, že to je Boh a zároveň i človek. Táto bytosť nie je nikto iný ako Pán Ježiš Kristus. 

V tomto vyučovaní sa pozrieme na obidve stránky či rozmery či prirodzenosti bytosti Pána Ježiša, aby sme mohli čím hlbšie oceniť jeho jedinečnosť, slávu, veľkosť, atribúty a obzvlášť jeho úlohu v spasení hriešneho človeka. 

Ozrejmime si ako Boží Syn nadobudol mimo času a priestoru cez akt večného splodenia božskú prirodzenosť z Boha Otca a ako potom v čase a v priestore nadobudol ľudskú prirodzenosť cez splodenie zo Svätého Ducha v lone židovskej ženy menom Mária. Následne sa tieto dve prirodzenosti spojili v neopakovateľnej jednote, aby spolutvorili jednu bytosť Pána Ježiša Krista – bytosť v každom ohľade jedinečnú. 

Toto všetko nás bude zaujímať s konečným cieľom biblicky demonštrovať výlučnosť Pána Ježiša Krista vo veci spasenia hriešnikov. Inými slovami – za nijakých okolností nás nikto iný nemohol, nemôže a nebude môcť zachrániť, než ten jeden Spasiteľ, ktorý vlastní plnú božskú i plnú ľudskú prirodzenosť. V tohto Spasiteľa Ježiša Krista máme my ľudia veriť cieľom spasenia, pretože žiadna iná cesta k večnému životu neexistuje.

Dorůstání do plnosti Kristova lidství

Pán Ježíš Kristus je Bůh vtělený v lidském těle. Žil v dokonalé poslušnosti pod Božím zákonem a nikdy jej neporušil. Proto může být naším Spasitelem, když přinesl dokonalou oběť na kříži a čelil Božímu hněvu za naše hříchy. Pán Ježíš je dostatečný nejen ve spáse, ale také jako vzor pro lidský život. Máme-li žít životy, které oslaví a nezarmoutí svatého Boha, musí být svaté. Lidské vzory selhávají, proto se nechtějme připodobňovat k padlému člověku, ale k Tomu dokonalému. 

Nenalezneme dokonalejší cíl, ke kterému směřovat naše lidství, než Ježíše Krista. Jak definujeme Krista jako vzor lidství a jakým způsobem máme následovat Kristovo lidství, to se dozvíme v kázání Dorůstání do plnosti Kristova lidství.

Kristovo místo v církvi
  • ... a ustanovil jej svrchovanou hlavou církve, která je jeho tělem, plností toho, jenž přivádí k naplnění všechno, co jest. (Ef 1,22–23)

Bůh dal Krista jako hlavu církvi, která je jeho tělem a jeho plností. Abychom porozuměli tomu, co to znamená, musíme nejprve pochopit, co je to církev. Dále si vysvětlíme, jak Kristus v církvi vládne (což stojí za významem slova ‚hlava’), ukážeme si, v jakém slova smyslu je církev Kristovou plností a nakonec se podíváme na praktické  důsledky toho, že církev je tělem a plností Ježíše Krista.