Jak povzbuzující je pomyšlení, že náš Vykupitel se za nás bez ustání při­mlou­vá. Když se modlíme, on prosí za nás, a když se nemodlíme, stále obhajuje naši věc a svou přímluvou nás zaštiťuje před neviditelným nebezpečím. Jen málo chápeme, kolik toho získáváme díky modlitbám našeho Spasitele. Až dosáh­ne­me nebeských výšin a podíváme se zpátky na cestu, kterou nás Pán, náš Bůh vedl, budeme chválit toho, který se před věčným trůnem přimlouval v náš pro­spěch proti našim neviditelným nepřátelům. „Já jsem však za tebe prosil, aby tvá víra neselhala“ (Lk 22,32).