• Královo srdce je v Hospodinových rukou jako vodní toky; nakloní je, kam se mu zlíbí. (Př 21,1)

Když se díváme na chvástání politiků, vidíme aféry a marné až samolibé sliby, máme často chuť rezignovat a odvrátit se od společnosti, ve které žijeme. Bůh nám ale ve svém Slově říká, že je tady naděje.

Jako Boží lid víme, že politici, ať již se tak možná cítí či to tak vypadá, nejsou těmi, kdo mají a budou mít poslední slovo. Je to náš Pán, kdo má a bude mít poslední slovo. Události jsou cele v Jeho rukou. Skrze ně nás volá k těsnému obecenství se sebou samotným. Jako křesťané vidíme naději. Není to jenom naděje nebeská, nový řád, nová země a nové nebe, k nimž naše naděje směřuje na prvním místě. Je to také Boží vláda na této zemi, v naší republice, v Evropě i ve světě. Bůh nakloní královo srdce, kam se mu zlíbí. A není nikdo, kdo by mu v tom mohl zabránit, kdo by ho v tom mohl omezit nebo mu v tom účinně vzdorovat.

Toto je místo křesťanské jistoty a radosti. Všechno se děje podle Boží vůle a všechno napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha (Ř 8,28). V této důvěře můžeme žít s nadějí. S touto důvěrou můžeme šířit naději evangelia dál, k dalším lidem a předávat tuto dobrou zprávu o naprosto svrchované Boží vládě a o záchraně člověka skrze našeho Pána Ježíše Krista.

Chci vás povzbudit, abyste v této době, která je stále temnější, vytrvali v naději, kterou máme v Pánu Ježíši Kristu a šířili tuto naději k dalším lidem. K těm, kteří už možná žádnou naději nevidí a tak zrezignovali, k těm, kdo jsou temnotou ubiti a uzavřeli se do sebe, k těm, kteří nevěří již nikomu a ničemu, k těm, …

  • … abyste byli bezúhonní a ryzí, Boží děti bez poskvrny uprostřed pokolení pokřiveného a zvráceného. V něm sviťte jako hvězdy, které osvěcují svět, držte se slova života … (Fp 2,15-16)