Náš sbor nedávno potvrdil bratra Marka na pozici staršího. Abychom ho uvítali, zkontaktoval jsem několik přátel, kteří slouží jako starší v jiných sborech, a požádal jsem je, aby mi zaslali rady, které by udělili novému staršímu. Zde je souhrn toho, co by řekli muži, který vstupuje do role nového dohlížitele.

1. Modli se

 • Jsem dalek toho, abych proti Hospodinu hřešil a přestal se za vás modlit… (1S 12,23)

Soběstačnost bude tvým nejúpornějším pokušením. Důvěra v Pána se pěstuje skrze modlitbu. Modli se za sebe. Modli se za svou rodinu. Modli se za sbor. Modli se s ostatními staršími i za ostatní starší. Modli se a pak se modli ještě víc.

2. Uč se naslouchat

 • Pamatujte si, moji milovaní bratří: každý člověk ať je rychlý k naslouchání, ale pomalý k mluvení, pomalý k hněvu. (Jk 1,19)

To byla vůbec nejčastěji opakovaná rada. Coby nový starší budeš pravděpodobně pociťovat tlak, aby ses „ukázal“. Nepadni do této pasti. Ježíš tě povolal, abys sloužil, a sbor toto tvé povolání uznal. Naslouchej ostatním starším, obzvláště těm, kteří slouží již dlouho. Během setkání naslouchej tomu, jak rozhovory postupují, a přispívej jen stručně. Naslouchej shromáždění. Jdi mezi ně a pokládej otázky. Nejvíce se učíme, když nasloucháme, proto naslouchej dvakrát tolik, než mluvíš.

3. Uč se mluvit

 • Jako zlatá jablka se stříbrnými ozdobami je vhodně pronesené slovo. (Př 25,11)

Někteří bratři coby noví starší jsou vystrašení a chtějí se vyhnout tomu, aby na ně bylo nahlíženo jako na ctižádostivé nebo pyšné. Ježíš tě povolal, abys zastával tento úřad, a shromáždění to uznalo. Pán ti dal jedinečný pohled, o který by ses poté, co jsi naslouchal, měl podělit, pokud to bude pro rozhovor přínosem.

4. Důvěřuj moudrosti svých starších kolegů

 • Pro nerozvážné vedení padá lid, kdežto v množství rádců je záchrana. (Př 11,14)

Musíš důvěřovat, že Duch svatý vede každého tvého kolegu staršího. Proto bys měl očekávat, že tě budou budovat, povzbuzovat i zpochybňovat. Nauč se být trpělivý a hleď, jak Duch skrze ně působí. Jak budeš sloužit pokorně po boku těchto mužů, budeš žasnout, jak Pán používá každé z vašich jedinečných obdarování a pohledů k vedení a milování shromáždění.

5. Buď ochoten ztratit hlasy

 • V poddanosti Kristu se podřizujte jedni druhým… (Ef 5,21)

Existují věci, které si to zaslouží, ale musíš je vybírat moudře. Je moudré a pokorné se podrobit ostatním bratrům. To může být těžké, když máš na něco vyhraněný názor, ale musíš věřit tomu, že Bůh může vést sbor směrem, kterému nerozumíš. Když máš pocit, že ti nenaslouchají, umlkni a tiše se modli. Musíš se naučit důvěřovat ostatním bratrům, se kterými sloužíš. Nedokážu spočítat, kolikrát Bůh ochránil náš sbor před mými přihlouplými nápady skrze ostatní starší, s nimiž sloužím. Pokud jde o záležitost, kterou považuješ za zásadní, může to skončit tvou rezignací, ale nejednej bezbožně a nedospěle tím, že bys vyhrožoval svou rezignací nebo vyvolal rozdělení.

6. Dávej si pozor na strach z člověka

 • Kdo se třese před lidmi, ten klade sobě léčku, kdo však doufá v Hospodina, má v něm svůj hrad. (Př 29,25)

Strach z názoru ostatních ti může zabránit říkat věci, které bys měl říkat. Může tě to také svádět říkat věci, které bys říkat neměl. Pamatuj si, že žiješ, abys těšil Hospodina, ne jiné lidi. Nesnaž se udělat na ostatní dojem. Nezadržuj potřebná slova konfrontace. Mluv, služ a miluj lidi, to všechno jako Pánu - tak budeš v bezpečí.

7. Neporovnávej se s ostatními staršími

 • … smýšlejte o sobě střízlivě, podle toho, jakou míru víry udělil každému Bůh. (Ř 12,3)

Duch svatý nás každého obdaroval jedinečně. Nedej se zatáhnout do tělesného porovnávání nebo soutěžení s ostatními bratry. Jsi služebníkem Krále, povolaný sloužit vedle bratrů, kteří jsou obdarováni podobně i jinak než ty. Raduj se z darů, které jim udělil, a buď spokojený s tím, co udělil tobě.

8. Buduj přátelství s ostatními staršími

 • V každičkém čase miluje přítel, zrodil se bratrem pro doby soužení. (Př 17,17)

Ty a ostatní starší spolu bojujete proti branám pekla. Potřebujete se navzájem. A i když nebudete s každým starším nejlepší přátelé, měl bys s nimi trávit čas v soukromí. Pořádej spolu s nimi snídaně, obědy nebo dvojitá rande. Udělej si na ně čas, obzvláště na ty, se kterými nejsi na stejné vlně. Dělej vše, co můžeš, aby ses pro ostatní bratry stal „Barnabášem“. Budou potřebovat tvoje povzbuzení. Buď přítelem, po kterém ty sám toužíš (Mt 7,12). Vztah, který buduješ se svými spolubratry, tě posílí uprostřed bitvy.

9. Mluv dobře o ostatních starších a o členech sboru

 • … nesnižujte jeden druhého… Nestěžujte si jeden na druhého, bratří… (Jk 3,11; 5,9)

Vždycky se najdou důvody, proč si na někoho postěžovat. Téměř vždy uděláš dobře, když budeš držet jazyk za zuby. Hledej u ostatních lidí známky milosti a ujisti se, že je ve svých rozhovorech zdůrazňuješ. Chvíle pro kritiku a napomínání se jistě najdou, ale mluvit dobře o ostatních oslaví Boha a dovolí lidem, aby ti důvěřovali coby usmiřovateli.

10. Vykazuj se jinému staršímu

 • … starší má být bezúhonný… (1Tm 3,2)

Jak řekl kdysi Robert Murray M‘Cheyne kolegovi pastorovi: „To, co tvoje shromáždění od tebe nejvíc potřebuje, je tvoje osobní svatost.“ Tvůj úřad coby biskupa závisí na tvé osobní svatosti. A jak dobře víš, svatost se jen tak nestane. Musíš o ni bojovat. Nikdy nebudeš dokonalým mužem, ale musíš proti hříchu válčit. A hřích kvete v izolaci. Mít druhého staršího, kterému se budeš vykazovat, je zásadní pro vytrvání ve službě.

11. Učiň svou rodinu svou první službou

 • [Starší] Má dobře vést svou rodinu a mít děti poslušné a počestné; nedovede-li někdo vést svou rodinu, jak se bude starat o Boží církev? (1Tm 3,4-5)

Jsi-li svobodný, dohlížej na svůj vlastní život ve všech oblastech čistoty a důstojnosti. Jsi-li ženatý, je tvoje rodina tvým prvním stádem. Ujisti se, že nezapomínáš trávit čas se svou ženou. Nezanedbávej vaše společné večery venku. Ochraňuj ji před informacemi, které by vyvolaly její frustraci vůči ostatním členům nebo starším.

Miluj své děti. Neukázňuj shromáždění, aniž bys ukázňoval své děti. To je bude svádět k nenávisti ke sboru, který od tebe dostává to, co ony od tebe tak zoufale potřebují. Pamatuj, že tvůj sbor může mít vždycky jiného staršího, ale tvoje rodina nemůže mít jiného manžela nebo otce. Střež jejich srdce. Jsou tvým prvním stádem.

12. Miluj sbor

 • To je mé přikázání, abyste se milovali navzájem, jako jsem já miloval vás. (J 15,12)

Ježíš prolil za sbor, o který se staráš, svou krev. Tak moc je miluje. Povolal tě, abys jim prokazoval stejnou lásku. Jsme služebníky stáda, kteří se vzdávají svých práv, aby v nás sbor mohl vidět Krista. Miluj je v tom, co říkáš, tím, že jim budeš říkat pravdu. Miluj je tím, jak jim to budeš říkat, tím, že budeš něžný a jemný. Miluj je tím, že budeš odhánět vlky, kteří se budou snažit jim ublížit.

Taková trpělivá a starostlivá láska bude někdy těžká. Chvílemi budeš mít sklony k hořkosti. Lidé budou hřešit způsoby, které tě budou rozčilovat i lámat srdce. Lidé budou někdy vzdorovat tvým radám. Proto musí být kříž pro tvou službu ústřední. Když si budeš připomínat, jak tě Kristus miloval, najdeš sílu milovat stádo Jeho jménem.

13. Vypěstuj si hroší kůži

 • Osočují mě za moji lásku, zatímco se modlím. (Ž 109,4)

Pokud máš jako starší vytrvat, musíš se naučit nenechat se lehce urazit. Lidé ti budou říkat tvrdé věci. Lidé nepochopí, co říkáš. Lidi rozlítí tvůj tón navzdory skutečnosti, že ses snažil mluvit mírně. Musíš prosit Boha, aby ti pomohl si pamatovat: „Kdo stojí o lásku, přikrývá přestoupení…“ (Př 17,9) a že „ať se děje cokoliv, láska vydrží…“(1K 13,7). Pros Boha, aby ti pomohl nebýt přecitlivělý vůči kritice, ale vypěstovat si hroší kůži, která dovolí tvému srdci zůstat vůči sboru mírný.

14. Uval svá břímě na Hospodina

 • Pokořte se tedy… Všechnu ‚svou starost vložte na něj‘, neboť mu na vás záleží. (1Pt 5,6-7)

V 2. Korintským 11 Pavel mluvil o tom, že na něho „denně doléhá starost o všechny církve.“ Nebudeš se muset starat o mnoho sborů, ale starost, kterou budeš mít o svůj sbor, se ukáže jako dostatečná. Uslyšíš srdceryvné příběhy. Tragédie přijdou ze slepého bodu. Budeš vybízen, abys nesl břemena lidí. Tvou mysl zatíží rozpadající se manželství. Starost o zatoulané ovce ti nedovolí spát. Budeš držet ruce trpících svatých. Lidé tě budou pomlouvat. Lidé ti nebudou rozumět. Lidé budou brát tvou práci za samozřejmost. Ale dobrou zprávou je, že Ježíši na tobě záleží a volá tě, abys uvalil svá břemena do Jeho věčných paží. Nenes své starosti sám, přines je Pánu – On Tě posilní.

15. Dovol své nedostatečnosti, aby se stala tvou silnou stránkou

 • Stačí, když máš mou milost; vždyť v slabosti se projeví má síla. (2K 12,9)

Pravidelně se ocitneš v situacích, kdy nebudeš vědět, co dělat. Lidé u tebe budou hledat moudrost, ale ty nebudeš mít pocit, že ji máš. Tvoje schopnost nést rozbité životy těch, které paseš, narazí v určitém bodě na dno. Tvoje neschopnost je příležitostí jak vyvýšit Ježíše. Žádej od Něho moudrost, sílu a milost, kterou budeš potřebovat ke službě coby slabý muž.

16. Napni své síly

 • Na to mysli, v tom žij, aby tvůj pokrok byl všem patrný. (1Tm 4,15)

Studuj teologické předměty, které neznáš. Buď ochoten dělat věci, které jsou nepohodlné, jako je kázání, vyučování, veřejné modlitby, poradenství a cokoliv dalšího, co by mohlo přinést sboru požehnání. Ve své pozici jen neproplouvej, ale neustále se snaž se zdokonalovat a napínat.

17. Čti svou Bibli

 • Kniha tohoto zákona ať se nevzdálí od tvých úst. Rozjímej nad ním ve dne v noci, abys mohl bedlivě plnit vše, co je v něm zapsáno. Potom tě bude na tvé cestě provázet zdar, potom budeš jednat prozíravě. (Joz 1,8)

Musíš být mužem Slova. Potřebuješ Boží slovo, aby sytilo tvou duši, a potřebuješ znát Boží slovo, aby sytilo a chránilo duše tvých ovcí. Pokud budeš zanedbávat svůj pravidelný čas s Bohem skrze Jeho slovo, budeš spoléhat na svůj vlastní rozum a jistě způsobíš duchovní újmu sobě i ostatním. Tvé pastýřství plyne z tvého trvalého spojení s Kristem, které plyne z tvého zůstávání v Jeho slovu (J 15,7-8).

18. Modli se

Už jsi zapomněl, jak moc se potřebuješ modlit. Zůstávej v Ježíši a sílu čerpej z Něho. Modli se a pak se modli ještě víc.

Verše, nad kterými pravidelně uvažuj: Ez 34,1-31; J 10,1-42; Sk 20,17-38; Fp 2,1-11; 1Tm 3,1-7; Tt 1,5-9.

Uděláš opravdu dobře, když si každý měsíc přečteš celý 1. Timoteovi, 2. Timoteovi a Titovi, 1. Petrův 5,1-8 a Zjevení 2 - 3.

Knihy doporučené novým starším:

Church Elders: How to Shepherd God’s People Like Jesus (Starší sboru: Jak pást Boží lid jako Ježíš) – Jeramie Rinne

Elders in the Life of the Church (Starší v životě církve) – Matt Schmucker & Phil Newton

Finding Faithful Elders and Deacons (Pátrání po věrných starších a jáhnech) – Thabiti Anyabwile

They Smell Like Sheep (Jsou cítit po ovcích) – Lynn Anderson

 

9 Marks