Přednášky z ETS Praha

Přednášky z dálkového směru ETS Praha z let 2003 – 2008

  • Přednášky jsou v anglickém jazyce s konsekutivním překladem do češtiny.
  • Přednášky ve formátu mp3 jsou ke stažení a poslechu níže a jsou postupně doplňovány.

 

I. TESALONICKÝM

Pastor Scott Gilchrist nás provází touto epištolou krok za krokem a odhaluje nám, jaké měl apoštol Pavel hluboké city ke svým ovečkám (1. Tes. 2:8). Jedná se o Pavlův první dopis napsaný zhruba 20 let po Kristově vzkříšení a upíná naši pozornost na Kristův druhý příchod.

Čas: přibližně 15 hod

CÍRKEVNÍ DĚJINY (Východní a Střední Evropa 19. a 20. st.)

Dr. Meic Pearse je profesorem církevních dějin na London Bible College. V této své přednášce se skvělým způsobem vyrovnává s tímto téměř neprobádaným obdobím dějin církve. Meic se věnuje např. tématům křesťané v Sovětském svazu nebo církev v době nacismu. Pro nás středoevropany jsou získané poznatky o to cennější.

Čas: přibližně 15 hod

BOŽÍ KRÁLOVSTVÍ A SMLOUVY, STARÝ ZÁKON

Tato přednáška je nabízena na dvou CD. Profesor Starého Zákona na Reformed Theological Seminary v Orlandu, Florida Dr. Richard Pratt je zkušený a velmi znalý biblický teolog. Přináší kvalitní vyučování a nové podněty. Zabývá se Božími smlouvami s Adamem, Noem, Abrahamem, Mojžíšem, Davidem a Ježíšem Kristem a jak Bůh skrze ně spravuje svoje království zde na zemi. Jak tento pohled na Boží království ovlivní tvůj život?

Čas: přibližně 30 hod

ŽIVOT KRÁLE DAVIDA

Ronnie Stevens sloužil řadu let jako kazatel velkého sboru First Evangelical Church v Memphisu (Tennesee, USA). Nyní ho Bůh povolal ke službě pastora mezinárodního sboru v Budapešti. Ronie  nás provází životem tohoto ojedinělého muže biblických dějin. Vidíme Davida v jeho nejsvětlejších okamžicích jeho života, ale také v jeho nejhlubší bídě. David je mužem podle Božího srdce. Proč si ale Bůh vybral právě tohoto pastevečka a proč v něm má zalíbení? Toto vyučování nám odhaluje Boží charakter.

Čas: přibližně 15 hod

LIST EFEZSKÝM

Scott Gilchrist, pastor sboru Southwest Bible Church (www.swbible.org), káže již více než 20 let na celé biblické knihy jak ve svém sboru, tak v každodenním rozhlasovém vysílání. Scott má veliké zanícení pro Boží slovo. V Listu Efezským nám odkrývá Hospodinův věčný záměr s církví. Výklad je věnován každému verši.

Čas: přibližně 15 hod

BIBLICKÁ TEOLOGIE

Dr. Richard C. Gamble, profesor systematické teologie na Reformed Theological Seminary v Orlandu, (Florida, USA), je mezinárodně uznávaným odborníkem na Kalvínovu teologii. Bratr Gamble se jednotlivě věnuje tématům: Doktrína o Bohu, Doktrína o Písmu, Doktrína o člověku, Doktrína o Kristu.

Čas: přibližně 30 hod

BIBLICKÉ STARŠOVSTVÍ 

Rick Bourque je zakladatelem a pastorem rostoucího sboru Eastside Community Church na Floridě (www.eastsidecommunity.org), který je součástí Evangelical Free Church of America. Tento obdarovaný učitel na základě Písma ukazuje, jaké má být fungující staršovstvo. Svými biblickými znalostmi a zkušenostmi z praxe nabízí mnoho důležitých podnětů, které může využít každý služebník církve.

Čas: přibližně 15 hod

TEOLOGIE NOVÉHO ZÁKONA

Dr. Reggie M. Kidd je profesorem Nového zákona na Reformed Theological Seminary v Orlandu (Florida, USA). Ve svém vyučování na tomto CD se věnuje teologii v epištolách Galatským, I. Korintským a I. a II. Tesalonickým.

Čas: přibližně 20 hod 

DĚJINY CÍRKVE-PŘEHLED

Profesor církevních dějin na Reformed Theological Seminary z Orlanda, USA Dr. Frank James Ph.D. velmi živým způsobem uvádí do dějin křesťanské církve. Věnuje se mimo jiné tématům rané církve ve starověku, osobě Augustina, papežství, reformaci (Luther, Kalvín) dále křesťanským hnutím novověku (Velké probuzení v USA v 19. st. a evangelikalismu). Přednášku zakončuje výhledem na vývoj církve v budoucnosti.

Čas: přibližně 20 hod

GENESIS

Pastor Ronnie Stevens nás provádí touto jedinečnou knihou Starého Zákona. Společně jsme vtahováni do Božího díla stvoření v Gn 1-3, vidíme krásu Božího díla a hrůzu lidského pádu. Je to však znovu Bůh, kdo zaslibuje vysvobození (Gn 3:15). Vyvrcholení celé knihy se odehrává v kapitole 22. Strhující je též příběh Jákobova syna Josefa.

Čas: přibližně 20 hod

VÝKLAD EPIŠTOLY ŘÍMANŮM

Dr. William Barcley je profesorem Nového Zákona. Před příchodem do RTS (Reformed Theological Seminary) učil sedmnáct let na Gordon College, kde se věnoval širokému spektru předmětů. Především se ale zabývá Pavlovými epištolami. Také pořádá kurzy řečtiny, hebrejštiny, exegeze, hermeneutiky, apologetiky a biblické etiky.

Čas: přibližně 20 hod

DĚJINY DOGMATU

Dr. Donald Fortson je profesorem praktické teologie. Don je ustanovený pastor Evangelical Presbyterian Church a ze své praxe přináší studentům mnohé zkušenosti. Učí také kurzy církevních dějin a praktické teologie. V této přednášce se věnuje základním křesťanským doktrínám a jejich vývoji během staletí.

Čas: přibližně 30 hod

LUKÁŠOVO EVANGELIUM

Scott Gilchrist, pastor sboru Southwest Bible Church, káže již více než 20 let na celé biblické knihy jak ve svém sboru, tak v každodenním rozhlasovém vysílání. Scott má veliké zanícení pro Boží slovo. Ve svém výkladu Lukášova evangelia nás provádí touto knihou verš po verši a odhaluje nám její záměr.

Čas: přibližně 20 hod

HISTORIE FILOSOFIE A KŘESŤANSKÉHO MYŠLENÍ

Profesor Michael Payne nás uvádí do oblasti filosofické reflexe. Zvláštní péče je věnována vztahu, ve kterém filosofie stojí vůči teologickým a biblickým studiím. Společně se zabýváme tématy: Křesťanský světonázor, Předsokratovští filosofové, Platón, Aristoteles, Raná moderna, Pozdní moderna a Postmoderna. Kurz nepředpokládá větší předchozí znalosti v oboru.

Čas: přibližně 30 hod

LIST JAKUBŮV

Rick Bourque je zakladatelem a pastorem rostoucího sboru Eastside Community Church na Floridě, který je součástí Evangelical Free Church of America. Rick nás provádí touto epištolou verš po verši a odhaluje nám její význam.

Čas: přibližně 20 hod

STVOŘENÍ A SMLOUVY VE SZ

Profesor SZ Hector Morrison na Highland Theological College ve Skotsku se zabývá těmito tématy z pohledu biblické teologie. Nabízí možné paralely mezi stvořením světa a existencí chrámu ve SZ. Je možné vnímat svět jako Boží chrám, kde je Bůh uctíván? Téma smlouvy nám ukazuje Boží věrnost, závazek a lásku k jeho lidu.

Čas: přibližně 30 hod

JANOVO EVANGELIUM

Pastor Ronnie Stevens nás provádí tímto jedinečným evangeliem pasáž po pasáži a odhaluje nám Boží lásku zjevenou v osobě Božího syna Ježíše Krista. Proč byl právě učedník Jan tak blízko svému Pánu? Na tuto a další otázky najdeme odpověď v tomto výkladu Janova evangelia.

Čas: přibližně 20 hod

KÁZÁNÍ NA HOŘE

Pastor Dr. James Young z Germantown ve státě Tennesee je zkušeným kazatelem již přes třicet let své bohaté pastýřské služby. V Kázání na hoře nám ukazuje, jaké jsou zákony Božího království, jehož občanem se stává každý věřící křesťan. Podrobněji se zabývá tématy blahoslavenství, soli a světla, naplněním Zákona, principu dávání a odpouštění, zlatého pravidla aj. Místy až burácející projev tohoto kazatele přivede k zamyšlení snad každého posluchače.

Čas: přibližně 20 hod

VÝKLADOVÉ POZNÁMKY ČESKÝCH BRATŘÍ KE KRALICKÉ BIBLI

Jedná se o jedinečnou nabídku výkladových poznámek českých bratří k celému Novému Zákonu z roku 1601. Toto literární dílo je velikým duchovním i historickým dědictvím českého národa. Text je ve formátu pdf.

ŽIVOT APOŠTOLA PETRA

Pastor Scott Gilchrist nás provází životem tohoto ojedinělého Božího služebníka a zároveň vykládá verš po verši I. Petrovu epištolu. Vidíme Petra v jeho lidské slabosti, ale také v jeho proměněném charakteru. I. Petrova, také nazývanou epištolou naděje, se věnuje mimo jiné tématům utrpení (2:21, 3:14), Boží spravedlnosti (1:17), naděje (5:10) a Kristova vykupitelského díla (3:18).

Čas: přibližně 20 hod

SKUTKY

Pastor Ronnie Stevens z mezinárodního sboru v Budapešti (www.danubechurch.org) se ve svém výkladu knihy Skutků zaměřuje na nejvýznamnější oddíly tohoto spisu, jako jsou vznik církve, vylití Ducha Svatého a jeho role, rozšiřování evangelia, růst církve, pronásledování a další.

Čas: přibližně 20 hod

JANOVSKÁ LITERATURA

Profesor NZ Dr. D. A. Carson z Trinity Evangelical Divinity School v Chicagu, stát Illinois se ve svém vyučování zaměřil na hlavní témata biblických knih, jejichž autorství je připisováno apoštolu Janovi, tedy Janovo ev., Janovy epištoly a Zjevení. Mimo jiné se věnuje tématům prologu z úvodu Janova ev., významu historičnosti Ježíšovy postavy pro křesťanskou víru, výrokům „já jsem“, tématu nového narození, různým způsobům Boží lásky, uctívání, usmíření, Kristovy smrti, jistotě spasení a dalším. 

Čas: přibližně 30 hod