Biblická moudrost a píle v práci

Charakteristiky moudrého pracovníka

Moudrý pracovník poctivě pracuje (Př 6,6)

Mou drahou ženu to rozhodně netěší, ale občas v naší kuchyni čelíme „invazi mravenců“. Ačkoliv je to z praktického hlediska nepříjemné, máme příležitost „podívat se na jeho cesty, abychom zmoudřeli“ (Př 6,6b). Pokud nějaký mravenec najde třeba jen kousek jídla, celá kolonie se okamžitě vrhne do akce. Mravenci pochodují jako malá armáda, rozdělují jídlo a vítězně si odnášejí svůj úlovek. Nikdy neuvidíte žádného mravence, jak nehnutě postává (pokud jste ho ovšem předtím nepostříkali insekticidem). Stejně i ti, kdo jsou moudří, celým srdcem pracují na každém svém díle: „Všechno, co se ti naskytne udělat, dělej celou svou silou“ (Kaz 9,10 ČSP; viz také Ef 6,6b).

Moudrý pracovník přebírá iniciativu a dobře pracuje, a to i bez dozoru (Př 6,7)

Mravenci nepotřebují nadřízené, aby hlídali, jestli v práci nespí. Zaměstnavatelé si cení zaměstnanců, kteří samostatně řeší problémy a nevyžadují neustálý dohled. Jelikož moudří pracují, aby těšili Boha, a nejen člověka, pracují poctivě, ať už se šéf dívá, nebo ne (Ef 6,6).

Otevíráme knihu Přísloví

Jim Newheiser

Hledání moudrosti je namáhavé, žádá si mnoho úsilí a nemálo času. Ovšem pouze člověk, který je ochoten pro získání moudrosti nasadit veškeré své úsilí dokazuje, že o ni skutečně stojí (Př 2,1–5; Mt 13,46). 

Moudrý pracovník se připravuje na budoucnost (Př 6,8)

Stejně jako se mravenec připravuje na zimu, i moudrý pracovník myslí dopředu: 

Plány jsou pilnému k užitku. (Př 21,5) 

Když je člověk mladý, vybírá si práci, při které využije své schopnosti a díky které dokáže dobře zabezpečit svou rodinu. Poté absolvuje potřebnou průpravu, aby uspěl. Je ochotný dokázat, co v něm je, a krátkodobě se věnovat i podřadné práci, aby mohl být později povýšen.

Moudrý pracovník jde trpělivě za úspěchem

Na rozdíl od lenocha nerozptylují moudrého pracovníka plány, jak rychle zbohatnout (Př 28,19). Jeho receptem na úspěch je získat cenné dovednosti a poctivě pracovat. Má v plánu postupně si budovat finanční stabilitu a získávat bohatství.

Moudrý pracovník je dobrým správcem svých zdrojů

V agrární společnosti by se moudrý dělník staral o svá zvířata a pole: 

Dobře si všímej, jak vypadá tvůj brav, starej se pečlivě o svá stáda, vždyť žádná klenotnice není věčně plná. (Př 27,23–24) 

Aplikací pro ostatní obory bude, že moudrý pracovník si dává záležet, aby dobře odvedl svou práci a stará se o potřebné vybavení. Kancelář lenocha naopak připomíná pole líného farmáře (24,30–32).

 

Moudrý pracovník plní své povinnosti na výbornou, někdy až s uměleckou zručností 

Viděls muže, který je zběhlý v svém díle? Před králi bude stávat. (Př 22,29)

Reformátoři znovu objevili biblický koncept povolání. Abyste mohli sloužit Bohu svou prací, nemusíte být kazatel nebo misionář. Nemusíte být generálním ředitelem společnosti, lékařem ani vysoce výkonným právníkem, abyste vykonali něco důležitého a významného. „Dojička a čeledín, který kydá hnůj, mají ta nejvznešenější povolání,“ říká Luther, „jelikož konají Boží dílo ve světě.“ [1] Všichni jsme křesťanští pracovníci na plný úvazek, bez ohledu na své povolání. První místa, kde se v Bibli objevuje hebrejské slovo překládané „moudrost“, hovoří o lidech, kteří svou zručnost používali při výrobě rouch pro velekněze a při výrobě stánku a schrány smlouvy (Ex 28,3; 31,3.6; 35,26; 36,1–2). Moudrý člověk považuje své povolání za významné a důležité, protože jím člověk jedinečně ukazuje, zpodobňuje a napodobuje Boží dílo stvoření (Př 8,22–31). Když inženýři, elektrikáři nebo ženy v domácnosti ze všech sil a z celého srdce pracují a používají své Bohem dané schopnosti, jejich práce je velice ctihodná a zaslouží si uznání (Ef 6,6; Ko 3,17.22–24).

Bůh odměňuje pilné

Pilný pracovník bude zakoušet finanční úspěch

Pilné jejich ruka obohatí. (Př 10,4b ČSP)

Někdo by mohl namítnout, že ne všichni pilní lidé mají spousty peněz. Pamatujme však, že knihu Přísloví tvoří rčení, která popisují, jak svět funguje obecně. Občas se stane, že lenoch vyhraje v loterii. Někteří pilní lidé čelí suchům, postižením a dalším tvrdým zásahům prozřetelnosti. A přece stále platí obecné rčení, že těm, kdo tvrdě pracují, se obvykle dobře daří. 

Pilný pracovník bude ve svém povolání zakoušet úspěch a naplnění 

Ruka pilných bude vládnout. (Př 12,24)

Po službách pilného pracovníka bude velká poptávka. Bude povýšen do pozic autority a zodpovědnosti. Bude respektován ve svém společenství (22,29).

Pilný pracovník se bude radovat z plodů své práce 

Stejně jako měl Bůh potěšení z díla stvoření, moudrý pracovník se bude radovat z každodenních úspěchů. Důsledkem pracovníkovy přičinlivosti je to, že je nasycena jeho chuť k jídlu (Př 16,26) a má zaplacené všechny účty. Po poctivě odvedené práci jde do postele spokojený a s čistým svědomím. 

Sladký je spánek toho, kdo pracuje. (Kaz 5,11)

Pilný pracovník bude odměněn při posledním soudu 

Moudří (dovední) pracovníci nestojí jen před králi; budou stát – a obstojí – i před Králem králů. Bůh v Den soudu nepoctí jen apoštoly, kazatele a misionáře; odmění každého, kdo ho ctí svou prací (Ef 6,8).

Kniha Přísloví nepodporuje komunismus

Ačkoliv idealismus ekonomické rovnosti, kterou všichni zakoušejí, když se sjednocují v práci pro společné dobro, sice může znít přitažlivě, ve skutečném světě nefunguje. Kvůli zkaženosti člověka nebudou někteří pracovat tvrdě a pilně, pokud k tomu nebudou nuceni. Bůh neustanovil a nepřikázal nucenou ekonomickou rovnost. Naopak má v plánu, aby pilní prospívali, ale líní trpěli chudobou. Když vlády berou peníze pilným, aby mohly zaopatřit líné, podvracejí Boží řád a dopouštějí se určité formy krádeže.

Varování pilným 

Práce je dobrá jedině v případě, když podléhá Božímu panství

Svěř Hospodinu své počínání a tvé plány budou zajištěny. (Př 16,3)

Dovední a úspěšní lidé často čelí pokušení cítit hrdost a přivlastňovat si zásluhy za dosažené úspěchy a chlubit se tím, co dokáží v budoucnu. Náš zdar je však plně závislý na Božím požehnání. A Bůh pokoří pyšné. 

Nedělejte si z práce modlu 

Ačkoliv kniha Přísloví rozhodně varuje před leností, někteří lidé jdou do druhého extrému a upřednostňují svou kariéru před Hospodinem. Tolik se zaměřují na svůj úspěch, že zanedbávají své rodiny a Boží dar uctívání a odpočinku. Vaše kariéra není náhradou vztahu s Bohem, který by měl být na prvním místě. 

Začátek moudrosti je bázeň před Hospodinem. (Př 9,10a)

Kniha Kazatel nám připomíná, že shromažďování majetku je marnost. Možná budete v krysím závodě nejrychlejší krysou, ale až zemřete, nebudete si moct vzít s sebou ani jedinou z věcí, pro které jste se tolik namáhali.

z autorovy knihy Otevíráme knihu Přísloví

www.PoutnikovaCetba.cz


[1] Z kázání, které kázal Rev. Dr. Thomas W. Strieter, absolvent ročníku 1957 (Concordia), na teologické škole Lutheran School of Theology v Chicagu v neděli 20. května 2007.