Posilni mého ducha

Charles Spurgeon je považován za nejčtenějšího kazatele v historii, nepočítaje ty, které známe z Bible. Jen za svého života kázal více než deseti milionům lidí.

Tento zbožný pastor velice dobře věděl, co to znamená zakoušet těžkosti. Čelil nemoci, a to jak osobně, tak v rodinném kruhu, a rovněž se potýkal i s obrovským úkolem vedení církve, jejíž společenství procházelo četnými obtížemi. Spurgeon nicméně nejenže učil své posluchače, ať prosí Boha o jeho moc, aby zvládli odolat protivenství; on byl i živým svědectvím a příkladem toho, kdo se spoléhá, že Bůh je jeho síla.

Posilni mého ducha je kompilací lehce upraveného výběru ze Spurgeonových kázání a psaného díla, vždy s krátkým úvodním veršem z Písma na začátku. Modlíme se, aby vás jeho slova povzbudila do hlubšího vztahu s Kristem. Možná teď právě procházíte těžkostmi: finanční tísní, rozbitými vztahy či fyzickou nemocí. Ať už ale zakoušíte cokoli, Bůh touží vás slyšet k němu volat, „Pane, posilni mého ducha.“

  • … a prosím, aby se pro bohatství Boží slávy ve vás jeho Duchem posílil a upevnil ‚vnitřní člověk‘ a aby Kristus skrze víru přebýval ve vašich srdcích. (Ef 3,15b-17a)