Reformace č. 2

Pokoj Vám a milost, milí čtenáři Reformace.

Do dnešní neklidné doby Vám přinášíme další číslo našeho internetového časopisu. V posledních týdnech jsme svědky politické nestability v naší zemi a právem si můžeme klást otázku, kam že se to naše země žene. Hřích, korupce, zneužívání pravomocí, lži všude, kam se člověk podívá, ... výčet by mohl pokračovat ještě dlouho. 

Chtěl bych Vám připomenout slova Pána Ježíše, která řekl svým učedníkům, když byli ustrašní a schovaní za zavřenými dveřmi: Pokoj vám! - to byla ta slova. Slova naděje, slova důvěry, slova milosti a požehnání. Jako křesťané si tato slova musíme často připomínat. V dnešní neklidné době se totiž díky pokoji, který máme s Bohem a který chrání naše srdce, můžeme stát opravdovou oporou pro lidi okolo nás. Ten pokoj máme od samotného Boha skrze Pána Ježíše Krista. Ten pokoj máme jenom díky tomu, že Bůh Pána:

 

  • Vzkřísil z mrtvých a posadil po své pravici v nebesích, vysoko nad všechny vlády, mocnosti, síly i panstva, nad všechna jména, která jsou vzývána, jak v tomto věku, tak i v budoucím. (Ef 1,20-21)

Když Pavel mluví o Kristově místě po Otcově pravici, tak tím nemyslí nějaké konkrétní místo ve vesmíru, kde by byla židle a na ní by seděl Pán – spíše ukazuje na to, jak vysoká, vznešená, mocná a vyvýšená je jeho pozice, jakou autoritou a mocí Pán vládne.

  • On je hlavou všech mocností a sil. … Vymazal dlužní úpis, jehož ustanovení svědčila proti nám, a zcela jej zrušil tím, že jej přibil na kříž. Tak odzbrojil a veřejně odhalil každou mocnost i sílu a slavil nad nimi vítězství. (Ko 2,10.14-15) 

Kristův kříž je místem vítězství nad každou mocností. Kristovo vzkříšení je potvrzením tohoto vítězství. Boží slovo tady mluví o všech duchovních silách a mocnostech – jak dobrých tak i zlých, o všech vládách – jak těch duchovních, tak těch fyzických, pozemských. Všichni jsou cele poddáni Kristově autoritě a závisí pouze na ní. Neexistuje žádná moc, která by se této autoritě vymykala. Pán je vyvýšený vysoko nade všemi mocnostmi. A Ef 4,10 říká, že vystoupil nade všechna nebesa. Prostě na nejvyšší místo. Žádná modla, žádný démon ani žádný anděl, žádný lidský vládce ani žádný režim – prostě nic nemůže ohrozit Kristovu vládu. Všechno má pevně ve svých rukou. 

Stejné poselství Vám přináší i toto číslo Reformace. Kéž je pro Vás pozvbuzením na cestě následování našeho Pána. 

- Jaroslav Kernal -