Milým slovenským čitateľom

Berieme reálne rozdelenie našich štátov. V minulom čísle ZOD sme vás oboznámili o tom, že žiadame registráciu na Slovensku, o poštové povolenie zasielania novinových zásielok a o založení bankového konta.

Boh nám žehná a pomáha v našej práci, a môžeme vám dať potešujúcu správu. Tieto skutočnosti sú za nami. Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky je registrovaná spoločnosť HCJB Rádiosieť ZOD - Slovensko so sídlom v Starej Turej za účelom šírenia "Biblickej zvesti" rádiom, televíziou, tlačou a následným písomným stykom. Taktiež je povolená distribúcia časopisu ZOD zo Starej Turej, čo ste si iste všimli v tiráži časopisu. Prácu distribúcie si vzali na starosť manželia Zavillovi.

V budúcnosti chceme v časopise "Zápas o duši" uverejňovať v slovenskom jazyku jednu stranu, alebo prílohu. Vo svojich mysliach a predstavách ideme i odvážne ďalej, a dívame sa na reálnu možnosť slovenského príspevku a článku, dokonca myslíme i na verziu "Zápas odušu" v slovenskom jazyku. Podľa našich predstáv by to bolo reálne pre 5 000 odberateľov. Samozrejme, že očakávame i váš názor, modlitebnú podporu a ohlas prispievateľov v slovenskom jazyku.

Pre dobrovoľné finančné príspevky je už založený bankový účet, o čom sme se tiež zmienili v minulom čísle. Je teda možnosť zaslania príspevkov složenkou typu "A" alebo našou pripojenou složenkou na účet: HCJB Rs ZOD SQ St. Turá, č. účtu: VÚB Trenčín exp. St. Turá 49134-202/0200.

V krátkosti vás oboznamujeme o krátkovlnom vysielaní, o ktoré HCJB má záujem. Jedná sa o vysielanie do Stredne Ázie, Zakavkazska a do celej Afriky. V minulom čísle sme písali, že sa uvoľnili vysielacie kapacity na Slovensku. Začiatkom mája sme na slovenskú Radu pre rozhlasové vysielania podali žiadosť o pridelenie vysielacej frekvencie. Je možné, že v čase, keď čítate tieto riadky, už vieme výsledok rozhodnutia tejto Rady.

Máme však i vtomto smere ešte ďalšie smelé plány a vízie. Chceme totiž požiadať i o VKV vysielanie na Slovensku. Vedie nás k tomu i tá skutočnosť, že v Rumunsku už beží VKV vysielanie na dvoch vysielačoch. Ide tu samozrejme o kvalitatívne lepšie vysielanie, vlastne príjmu vysielaného slova a hudby. Toto vysielanie iste sami nezvládneme apočítame so spoluprácou s podobne zameranými vysielačmi, ako napríklad s TWR Slovakia.

Táto práca nás naplňuje radosťou i očakávaním, že je to dielo Božie. Prosíme však i o váš modlitebný zápas o túto prácu, ako aj o akúkoľvek podporu a spoluprácu v tomto smere.

- maz -