Nové svátky

Měsíc říjen a slovo svátky ve většině z nás vyvolá osudné i ostudné vzpomínky na minulost, která poznamenala život několika generací. Státní svátek vzniku samostatného Československa, byl nahrazen dnem znárodnění a do nedávna byl měsíc říjen spojován s říjnovou revolucí, kterou jsme se servilní vděčností vzpomínali v listopadu. Na staré svátky rychle zapomínáme, ale vzniklé vakuum postupně a nepozorovaně vyplňují svátky nové. Dovolím si poznamenat, že jde o ideologicko politicky korektní oslavy globální indoktrinace.

Výročí založení Organizace Spojených národů připadá na 24. října. Žáci pod patronací Spojených národů, nejen v Americe, vytvářejí na školách prostředí globální vesnice. Prostřednictvím globální výchovy řeší modelové situace světových problémů.

V rámci globálního vzdělání je do školní výchovy systematicky zaváděn svátek Halloweens. Pro nezasvěcené pozorovatele může vzdáleně připomínat naše Dušičky, ale nejde o památku zemřelých, ale o hrátky s duchy démonického původu.

A do třetice, nejnovější říjnový svátek, zatím jen v Americe, patří oslavám historie hnutí za práva lesbických žen a homosexuálů. Nemusí to dlouho trvat a také naši žáčci a studenti budou mít všechny tři svátky ve školní výchově. Jednou z důležitých funkcí OSN je výchovná péče ve školství a to od nejmladší generace. Nositelem programu globálního vzdělávání je UNESCO. Podle tohoto programu by se měl každý angažovat ve styku s lidmi jiných kultur. Ve školách je třeba klást důraz na měnící se roli jednotlivých "národů" a stále vyvyšovat vzrůstající důležitost mezinárodních organizací. Také by se měla zdůrazňovat vzájemná ekonomická závislost a zodpovědnost všech lidí a národů. Studenti a mládež by měli být aktivně zapojeni do globální ekologické studie.

Že se dílo daří skutečně globálně, o tom svědčí skutečnost, že i naše děti jsou součástí třinácti evropských zemí, kde děti měří dvakrát ročně kyselost dešťů. V druhé části programu děti sledují lišejníky. Více než 100.000 dětí provádí různá pozorování a měření životního prostředí v rámci celé řady mezinárodních ekologických programů (Modré z nebe, Ozón). U nás spolupracují žáci více než 60 škol prostřednictvím programu TEREZA. Takto shromážděná data jsou celosvětově vyhodnocována na počítačích americké kosmické agentury NASA v programu GLOBE. Tyto vědecké programy mají v dětech vychovávat pocit odpovědnosti za globální stav životního prostředí.

Některé z cílů globálního vzdělávání se mohou zdát všeobecně přijatelné, jiné vzbuzují podezření. Patří k nim například ochrana přírody, lidská práva, zdravotnická osvěta, sexuální výchova a některé svátky, které jsou v rámci Spojených národů zaváděny do škol celé řady zemí. Nikdo z nás by ale neměl přehlédnout skutečnou podstatu věci. Stoupenci nového světového uspořádání se snaží ze všech sil zavést do systému státních škol učení Nového věku. Globální vzdělávání je pevně zakořeněno v novověké vizi o globálním a vesmírném vědomí, panteismu a evolucionismu: za prvé: vnější svět a vědomí jsou jedno a totéž; za druhé: všichni jsme součástí boha, takže každý sám je také bůh; za třetí: život slouží evolučním cílům; a za čtvrté: vědomí vlastního pravého já, najdeme uvnitř sebe sama. Toto vědomí vede ke schopnosti ovládat svou vlastní realitu.

Shrňme podstatu globálního vzdělávání, tak jak se běžně používá v mezinárodním prostředí na mnoha školách a universitách: 1. kulturní relativismus neuznává žádné absolutní morální hodnoty či povinnosti. 2. osnovy propagují potlačení nacionalismu, patriotismu i národního cítění a nastolení jakéhosi "globalismu" je zcela pod kontrolou OSN. 3. Učení nového věku prostupuje školní a vzdělávací osnovy a podobně jako ateismus, se systematicky postará o vyloučení všech křesťanských hodnot.

Učení Nového věku prosazuje řízenou sugestivní představivost a dnes se běžně používá, často bez vědomí rodičů, u dětí již v mateřských školách. Postupně má být zavedena výuka meditace na všech stupních škol. Zájem o tyto techniky roste především v profesionálních kruzích lékařů a manažerů.

Nositelé globálního myšlení zastírají své cíle používáním rozmanitých termínů neurčitého významu, jako například "Multikulturní vzdělávání", "Vývoj mezinárodních osnov", "Mezinárodní studie", "Kulturní vědomí", "Projekt 2000", nebo slogany typu "Vítejte na planetě Zemi". Tyto vzdělávací programy uplatňují velmi nejasné a svévolné morální zásady a připravují půdu pro nastolení vlády celosvětového vůdce, jehož Bible nazývá Antikristem. Ona neslučitelnost Bible s novověkým učením spočívá zejména v tom, že je pevně zakořeněno v panteismu, animismu, východním mysticismu, evolucionismu a humanismu. Elixír života všech scestných filosofií není ničím jiným než starou lží Satana - ideou, že člověk je roven Bohu. Jako u většiny spásonosných programů řešení lidských, národních a nadnárodních problémů stála myšlenka, která měla jistě vznešený cíl. Ze zkušenosti víme, že je moudřejší předvídat budoucnost bez skleněné koule, než hodnotit výsledky "kulturní evoluce" nebo revoluce s odstupem doby.

Zkusme posoudit, co dětem přinese svátek Halloweens. Abych pravdu řekla, již vloni se o něm hovořilo v rozhlase i u nás. Jistě není daleká doba, kdy svátek bude znám i našim dětem. Od Dušiček je posunut jen maličko a podle některých historických pramenů církve se říká, že svátek Dušiček byl zaveden později jako protiklad pohanského svátku Večera všech duchů. Svátek Dušiček má svoji podobu v různých kulturách a vzdálených krajích. V Japonsku je svátek znám jako festival světel, jinde jako den mrtvých, v jihoamerických zemích, kde jsou praktikovány čarodějné rituály a voodoo, je znám jako tanec s mrtvými. Abychom jej ani náhodou nezaměňovali s církevní tradicí, podívejme se na historický původ svátku Halloween.

Stará druidská tradice v keltských zemích nás zavede do minulosti, kdy se prováděly lidské a zvířecí oběti spalováním v ohni. Jedním z ohnivých večerů byl 31. října keltský Nový rok na počest boha a pána smrti Samhaina. Lidské i zvířecí oběti byly spoutány do proutěných košů a zaživa byly vhazovány do ohně. Úkolem druidských kněží, bylo nejen obětovat bohu smrti lidské a zvířecí oběti, ale také tyto nebožáky pozorovat, jak se v ohni škvaří. Podle jejich smrtelné agonie předpovídali budoucnost celé vesnice. Později se zvyk strašlivých lidských obětí změnil už jen na obětování domácích zvířat pro odvrácení zla a pohrom. Dodnes v zemích, kde se tento svátek oslavuje, majitelé domácích miláčků své čtyřnohé přátele večer nepouští ven. Dobře ví proč. Obdobné rituály se prováděly i na jaře jako den pálení čarodějnic.

Jak probíhá svátek Halloweens dnes? Zcela nevinně. Pro děti, mládež, ba i dospělé je to měsíc velkých příprav a den bujaré zábavy. Obzvláště malé děti jsou roztomilé v kostýmech různých zvířátek, pohádkových postav a nezbedů. Starší děti mají již kostýmy a masky, které mají nahánět strach a hrůzu. Převlékají se za různá strašidla a v posledních letech přibyly především démonické postavy a stvůry. Je pravda, že lidská tvořivost a vynalézavost nezná mezí. Asi od poloviny října je většina domů, které se oslav zúčastňují, ozdobena strašáky, kostlivci a strašidýlky. V rozích vchodů visí pavučiny, obrovští pavouci, netopýři, nazdobená košťata čarodějnic a svítí lampióny. Na zápraží bývá velká vyřezávaná oranžová dýně. Každoročně pro tento svátek pěstují farmáři dýně všech druhů, velikostí a tvarů. Přímo na polích jsou na starých valnících vystavěny pyramidy z dýní. Kromě nich se prodává bohatá podzimní úroda ovoce. Venkovský trh zdobí slamění strašáci, barevné praporky a kukuřičné klasy. Obzvláště na východě Spojených států je podzim mimořádně krásný a lidé z celé Ameriky se přijíždějí podívat na barevnost přírody plnou sluníčka. Projíždíte-li na podzim venkovem Spojených států snad kdekoliv, uvidíte úžasnou podívanou.

Svátek Halloween nemůže nikdo přehlédnout. Je prostě všude, v obchodech, v restauracích, v zaměstnání, na veřejných místech a domácích party (dýcháncích). Vyvrcholení oslav je pak večer 31. října. Děti vycházejí houfně do ulic. Chodí od domu k domu na jakousi koledu. Ty maličké doprovázejí jejich rodiče. Děti si většinou nosí velké papírové tašky a ti starší a obratnější koledníci nosí polštář, jako pytel na výslužku. Místo koledy říkají Trick or treat - což doslovně znamená, ukažte trik nebo dejte mlsek. Je takové nepsané pravidlo, že ten, kdo není na koledníky připraven a nic jim nedá, může očekávat nepříjemnou odplatu. Většina domů, kde jsou koledníci vítáni, má v oknech nebo na zápraží oranžovou dýni s vyřezaným obličejem a uvnitř svítí svíčka. Pro koledníky je připraveno několik kilogramů různých pamlsků. Koledníci dostávají bonbóny, ořechy, ovoce nebo malé drobné dárky. Někdy se stává, že obzvláště starší koledníci (satanisté a skini) jsou agresivní vůči dětem, zvířatům i místům koledy. Na druhé straně přibývají případy, kdy jsou pamlsky otrávené nebo jsou v ovoci rozlámané žiletky či drcené sklo. Z bezpečnostních důvodů se potom zužuje okruh kolednických návštěv pouze nanávštěvy nejbližších sousedů a známých.

Podívejme se na původní význam slovní hříčky trick or treat. Nebylo to nic jiného než takový kšeftík s pánem smrti Samhainem. Něco za něco, jinak hrozí mužům nebo samcům domácího zvířectva pomsta kastrace a ta je pro někoho horší než smrt. Odtud pocházejí ony proutěné koše a upalování. Proto také v tento kastrační večer nosí všichni masky a kostýmy, aby Samhain (Satan) a zlí duchové nemohli nikomu neznámému ublížit. Lidské oběti nebyly v té době nic mimořádného.

Jako protiklad boha a pána smrti Samhaima stála keltská vznešená a "dobrotivá" měsíční bohyně. I ona měla svůj podíl na krvavých obětech. Nejvyšší kněžka byla vykonavatelem exekuce při lidském obětování. Vlastnoručně uřízla hlavu oběti (obvykle vězně), kterou držela nad stříbrným pohárem, do něhož byla zachycena krev. Krev byla požívána jako regenerační nápoj. Tyto stříbrné poháry můžete vidět dnes v kopenhágenském muzeu s vyobrazením obětí a obětování. Při hojnějším obětování sloužila krev coby koupel.*

Další velmi rozšířený a populární zvyk večera duchů jsou tzv. strašidelné domy. Obvykle se jedná o nějakou netypickou a sešlou budovu, která slouží těmto zvláštním účelům. Když jsme bydleli v severním Idahu, byla tou budovou bývalá a nepoužívaná nemocnice. Ve větších městech bývá takových míst několik. Jejich návštěva je oblíbenou zábavou mladistvých a vůbec jim nevadí stát i několikahodinové fronty a platit vysoké vstupné u obzvláště vydařených míst. Uvnitř budov je strašidelná výzdoba, zvukové efekty, osvětlení a nečekaná překvapení, která vyděsí i dospělého. Kolem návštěvníků se otevírají hroby, rakve, vyskakují kostlivci, zrůdy, padají různé části těl, na návštěvníky se vrhá vrah se sekyrou nebo motorovou pilou. Můžete vidět krvavé a věrohodné masakry, peklo se na vás šklebí ze všech stran a stahuje návštěvníky do svého náručí. Pokud všem pořádně neběhá mráz po zádech, není to ono. Návštěvníci obvykle prožijí tolik úleků a výkřiků, že z toho všeho mají slabší nátury divoké sny. V řadách obyčejných zvědavců bývají celé gangy pankáčů, skinheadů a satanistů.

Možná, že se ptáte, proč si Spojené národy vybraly právě tento svátek jako svátek přijatelný pro všechny národy a kultury, a právě pro školní mládež. Víme, že cílem globální výchovy OSN je představit studentům všechny hlavní světové náboženské směry, jejichž nedílnou součástí je víra v panteismus, animismus a okultní praktiky. Těžko bychom mohli vymyslet účinnější a masovější způsob indoktrinace dětské duše než právě skrze svátek Halloween. Třídy jsou vyzdobeny výtvarnými pracemi dětí, které znázorňují čarodějnice, duchy, kostlivce, zrůdy, netopýry, pavouky, černé kočky, atd. Tyto oslavy prožívají děti ve škole téměř celý měsíc od nejútlejšího věku. Ti o něco starší se aktivně učí zaklínat, číst a věštit budoucnost, hrají hry ve kterých používají pro inspiraci okultní předměty. Pomocí těchto metod mají děti získat moc a sílu ovládat svoji budoucnost. Taková cvičení vzbuzují zájem o nadpřirozené úkazy a tajemné síly. Přirozený strach a odstup od okultních praktik je otupen. Mládež je připravena přijmout satanské praktiky do svého života. Pozor! Okultní aktivity nejsou nikdy nevinné, nemají být předmětem zábavy, obzvláště ne pro děti a mládež ve škole!

Rodiče často netuší, jakou podívanou mají děti a mládež prostřednictvím televize, filmů a video kazet. Například film Halloween (1978) - Předvečer všech svatých, byl promítán v srpnu v naší televizi. Jen zřejmě jakýmsi nedopatřením byl tento film promítán o dva měsíce dříve, než je ten pravý večer. Svým dílem se John Carpenter zařadil mezi vyvolené mistry hrůzy a hororů. Protože se jedná o nejslavnější dílo, dočkal se film pěti pokračování a je mezi mládeží velmi oblíben. Krvavý příběh vraždícího maniaka se odehrává právě během svátku Halloween. Hlavní postava filmu jako šestiletý ubodal svoji sestru. Po patnácti letech života v ústavu pro choromyslné uprchl.

Další filmy s obdobnou tématikou např. Pátek 13 jen napovídají, odkud pochází inspirace a proč mezi mládeží roste brutalita, násilí a proč je takový zájem o satanizmus. Zhoubné dílo dokončí rocková hudba, která oslavuje mimo jiné drogy, sex, vraždy i sebevraždy. Pokud se týká zahraničních nahrávek, většina textů je pro mladé nesrozumitelná, jde o zvuk a pouhý rytmus, ale děti a mládež jsou chápavé a mnohé se učí anglicky již v základní škole. Možná se vám zdá, že toho ještě moc neumí, ale nenechte se mýlit. Mládež není odkázána jen na zahraniční nahrávky, ty naše domácí nejsou o nic méně zhoubné. To co mohou sledovat odpoledne v televizi prostřednictvím hudebních pořadů MTV pro mládež, si se západní produkcí nezadá. Mnohé rodiče nezajímá, co děti poslouchají doma, nevědí, co čtou, co vidí v televizi nebo na videokazetách. Velmi populární jsou mezi mládeží videohry a různé virtuální reality, ve kterých účastník prožívá boje, vraždy, znásilnění, loupeže, přepadení a další horory. Satanistické rituály mezi mládeží jsou nejen známy, ale jsou velmi populární. Satanizmus nabízí nadpřirozenou moc, vzrušení, sebeuspokojení a rebelii proti rodičům i společnosti. Mládež dnešních dnů je přímo bombardována satanskými symboly. Jejich myšlení je dále systematicky programováno horory, pornografií, násilím a okultismem. Mnoho rodičů nesleduje, co se děti ve školách učí nebo čemu věří. Pak se snadno stane, že mohou být už ti nejmenší zasvěceni do metod meditace a jógy. Většina rodičů si neuvědomuje, jaké nebezpečí dětem hrozí a co je horší, že tyto děti nemají možnost žádné sebeobrany. Nejen ateismus, ale také globální výchova zcela záměrně vytlačuje křesťanství ze školní výchovy. Dnešní mladý člověk má mnohem hlubší znalosti pohanských zvyků než biblických základů. Také se ptáte, proč tolik mladých lidí propadá drogám, násilí, sexuální zvrácenosti a kriminalitě. Rodiče a odborníci si lámou hlavu, proč je tolik, nejen mladých lidí snadnou obětí různých sekt. Jistě nepřeháním, když řeknu, hlavní příčinou je skutečnost, že u nás vládne křesťanský analfabetismus a jako národ se vracíme k plnokrevnému pohanství.

-kas-

1) Zdroj: Johanna Michaelsen, "Vaše dítě a okultismus"