Svoboda Mesiášských sborů v Izraeli ohrožena?

 


27. února 1997 dal izraelský parlament 21 hlasy proti 7 souhlas k přípravě zákona, který má zakázat šíření evangelizační literatury. Předkladatelé byli Nissim Zvilli z levého křídla Strany práce, který se označuje za nenáboženského, a Moše Gafni z ortodoxní Sjednocené strany Thóry. Nyní má návrh projít patřičnými instancemi, aby po trojnásobném čtení byl předložen knessetu khlasování.

 

Ředitel Pracovního společenství pro svědectví o Mesiáši v Izraeli (AmZI), Andreas Meyer, který několikrát navštívil i naši zemi a přiblížil nám ve svých přednáškách práci mesiášských sborů a svého společenství s hlavním střediskem v Haifě, píše:

Boj o svobodu mesiášských sborů v Izraeli začal. Knessetu byl předložen návrh zákona zaměřeného proti misijní práci. Jakákoliv tisková propagace křesťanství má být postavena mimo zákon. Už samo vlastnění evangelizačního materiálu by bylo podle předlohy zákona možné trestat až jednoletým vězením.

Ještě nikdy nás tak jednomyslně neprosily četné mesiášské sbory opodporu. Zprávy hovoří o "válce proti církvi", o "útoku na základní lidská práva" a o "pokus ukončit činnost mesiášských sborů".

Už po více než 30 let vyzýváme křesťany, aby se postavili za učedníky Pána Ježíše v Izraeli. Žel, řada křesťanských společenství se zaměřením na Izrael tuto výzvu dodnes nepřijala. Místo solidarity s Ježíšovou církví vIzraeli dávají slovo protivníkům evangelia. Je nejvyšší čas prozkoumat svůj postoj.

Solidarizujeme se s Izraelem politicky nebo stojíme duchovně za budováním církve Pána Ježíše ve státě Izrael?

Dáváme přednost sázení stromků vIzraeli nebo službě lidem?

Sjednocujeme se ve svědectví oPánu Ježíši, nebo jsou nám důležitější spekulace o poslední době a obudování chrámu v Jeruzalémě?

Mluvíme s Židy a Araby o Boží lásce, nebo bojujeme o území a zaujímáme postoj na té či oné straně?

Vývoj od posledních voleb v květnu 1996 se vyznačuje zviditelněním duchovního boje o Izrael. Je to tentýž boj, jako vdobách proroků a apoštolů. Vtomto boji se však nejedná především o zemi a o Jeruzalém. Jde oHospodina, Boha Izraele, o Mesiáše Ježíše a o Jeho církev. My stojíme bezpodmínečně za svědectvím o Mesiáši a podporujeme Církev Pána Ježíše v Izraeli. Děkujeme všem, kteří s námi v tomto důležitém úkolu spolupracují na modlitbách isvými dary.

Za knihy do vězení?

Vlastnění, rozmnožování a šíření evangelizační literatury má být v Izraeli zakázáno zostřeným protimisijním zákonem. Baruch Maoz, vedoucí mesiášského sboru v Rišon LeSijón a nakladatelství HaGefen v Haifě, analyzuje význam této snahy v izraelském knessetu pro církev a společnost v Izraeli:

Zákon předložený k diskusi do knessetu má dalekosáhlý dopad na lidská práva v Izraeli, na celou izraelskou společnost a na postavení Izraele v rodině národů.

Návrh zákona je formulován tak, že může být uplatňován téměř neomezeně. Každý způsob evangelizační činnosti může být podle něho prohlášen za ilegální. Hrozí nebezpečí, že Izrael bude postaven na roveň totalitním režimům, kde státní moc rozhoduje otom, co smí nebo nesmí občané číst, k jakým informacím mohou mít přístup a které mohou šířit.

Návrh zákona zakazuje "vlastnění nedovolené literatury", jež "se pokouší někoho přemluvit ke změně náboženství". Tím se stávají jisté knihy ve vlastní knihovně ilegálním vlastnictvím.

Návrh zákona dále zakazuje "tisk a rozmnožování" takové literatury. "Rozmnožování" je velice široký pojem. Mohl by být uplatněn např. i pro postih opsání osobního dopisu, jímž někdo adresátovi vysvětluje duchovní věci. Návrh zákona zakazuje šíření informací, letáků, knih či jiných nosičů informací. Současná formulace zákona může sloužit i pro postih všech forem šíření evangelia, např. osobním dárkem nebo ústním svědectvím.

Návrh zákona označuje za ilegální každou známost o aktivitách či literatuře, v níž se vybízí ke změně náboženství. Takového zákona by se dalo použít i proti tomu, kdo někoho informuje, kde je k dostání Bible a jiná křesťanská literatura.

Konečně návrh zákona zakazuje "každý pokus přesvědčit někoho, aby změnil náboženství". Izraelci mají dosud svobodu rozhodovat sami v otázkách náboženství. K tomu by však směli použít jen dovolených informací. A o přípustnosti informací rozhodují lidé, kteří se domnívají, že nikdo by neměl své původní náboženství měnit.

Bude-li tento zákon opravdu schválen, stala by se veškerá evangelizační činnost v Izraeli ilegální. Svědomí občanů by bylo podřízeno nábožensky motivované cenzuře. Občanům by tak byla uloupena jedna ze základních svobod, uznávaná ve všech svobodných státech světa.

Zákon by se mohl stát základem pro státem organizované pronásledování vyznávajících křesťanů. Je mimo každou pochybnost, že ortodoxní poslanci si nic jiného nepřejí.

Ptám se: Jak bude reagovat mezinárodní fórum národů na tuto fundamentální změnu charakteru státu Izrael? Jak odpoví velké světové křesťanské společenství? Postaví se za své sourozence v Izraeli a bude protestovat proti tomuto ohrožení svobodných práv?

Vaši pomoc naléhavě potřebujeme a předem Vám za ni děkujeme.

Misijní odbor Kostnické Jednoty se stejně jako AmZI, s nímž po léta spolupracujeme (naši čtenáři, kteří byli sněkterým naším zájezdem "Svatou zemí s Biblí vruce" v Izraeli, znají konferenční středisko AmZI v Haifě) plně solidarizuje s Mesiášskými sbory vIzraeli. Rádi Vám pomůžeme, abyste se mohli osobně nebo se svým sborem angažovat proti hrozícímu útoku na církev Pána Ježíše v Izraeli.

Modlete se, informujte Váš sbor, najděte spolumodlitebníky!

Ludmila Hallerová, Ve vilách 7, 140 00 Praha 4