Proč by všichni věřící, nejen pastoři, měli studovat pastorální epištoly

Během své přípravy na kázání z pastorálních epištol (1 a 2 Timoteovi a Titovi) jsem v komentářích Williama Hendricksona a Matthewa Henryho objevil několik skvělých důvodů, proč bychom tyto dopisy měli studovat. Níže je směs myšlenek jak obou autorů, tak mých vlastních. Můžeme jasně vidět, že pastorální epištoly mají co říci všem věřících, i když nejsou zrovna kazateli.

1. Pastorální epištoly jasně popisují život církve.

Jak by mělo vypadat shromáždění církve? Co by mělo být součástí uctívání? Zpěv? Chválící skupina? Nástroje? Měli by vést muži? Ženy? Co dávání? Jak by to mělo vypadat?

A co svátosti? Co to je? Kolik jich je? Katolíci říkají sedm. Někteří tvrdí, že mytí nohou by měla být také svátost. My baptisté máme dvě: křest a Památku Páně. Ale proč? A jak je to s Památkou Páně? Jak často by měla být? Co znamená? Kdo smí přistupovat? Každý věřící nebo jenom členové sboru?

Jak je to se členstvím v církvi? Je to biblické? Co to obnáší být členem církve? Co to znamená přijít o členství v církvi?

Mělo by v církvi vyučování? Pokud ano, jak by mělo vypadat? Kázání nebo studium Bible? Mají učit muži nebo ženy? Jaké vlastnosti musí mít muž, který chce být pastor nebo starší? Je nějaký rozdíl mezi pastorem a starším? Jakou úlohu mají mít v církvi ženy? Jak má fungovat pastorační péče o členy sboru? Mělo by to být poradenství? Služba mladým mužům? Starším ženám? Mladým ženám?

2. Pastorální epištoly zdůrazňují zdravé učení.

Je Bible Boží slovo, nebo je to jen svědectví o Božím zjevení? Je pravda, že ani tak nezáleží na tom, čemu člověk věří, jako na tom, zda tomu věří upřímně?

Pokud záleží na učení, co se stane, když se někdo drží falešného učení? Jak se máme vypořádat s heretiky?

3. Pastorální epištoly vyžadují posvěcený život.

Je možné, aby někdo měl zdravé učení, ale špatné jednání? Měl by se růst ve svatosti týkat celé církve, nebo je to soukromá věc, která je mezi Bohem a námi? Musí být zlí lidé kázněni? Pokud ano, jak dlouho? Jak by to mělo probíhat?

4. Pastorální epištoly odpovídají na otázku: Mají vyznání víry nějakou hodnotu?

Hodnota vyznání víry v současné době hodně upadla, a to zvláště mezi baptisty. Ale historicky baptisté vždy stavěli na vyznáních víry. Měli jsme první a druhé Londýnské baptistické vyznání víry (1644 a 1689), které vycházelo ze Savojské deklarace a Westminsterského vyznání víry. Později američtí baptisté vytvořili dokumenty jako Baptistické vyznání víry z Filadelfie (1742), Baptistické vyznání víry z New Hampshire (1833), Souhrn principů (Abstract of Principles – 1858) a Víra a poselství baptistů (Baptist Faith and Message – 1925, 1963 a 2000).

Máme biblický vzor pro vyznání víry a konfese? Věřila první církev výstižně a přesně formulovaným vyznáním víry nebo nějakým dalším prostředkům, jimiž je pravda evangelia předávána hledajícím a dospívajícím? Měly v první církvi nějaké hymny? Je slogan ‚ne vyznání víry, ale Kristus‘ v souladu s učením pastorálních epištol?

5. Pastorální epištoly nám říkají o událostech posledních let života apoštola Pavla.

Říkají nám Skutky celý Pavlův příběh? Nebo můžeme zjistit víc detailů o Pavlově službě? Zde jsou poslední listy napsané Pavlem a jako takové přinášejí moudrost a vhled, které Pavel získal v průběhu celé své služby. Můžeme sbírat kousky moudrosti, které nám pomohou formulovat naší misii, evangelizaci a strategii zakládání sborů, protože tyto dopisy byly napsané jedním z prvních a největších zakladatelů sborů (Pavlem) a byly určené dvěma jeho mladým chráněncům (Timoteovi a Titovi).

6. Pastorální epištoly nás učí o Písmu.

To je zvláště důležité v naší generaci, kdy učení o Písmu čelí útokům hned z několika stran. Je celá Bible Boží slovo? Je každé slovo inspirované, nebo jsou inspirované jenom myšlenky? Jak máme Písmo používat? Je jen pro vyučování? Nebo může být použito i jinými způsoby? Jsou části Bible, které už se na nás nevztahují, a pokud takové jsou, jak víme, které to jsou?

Existují tuny otázek, které musíme vyřešit, pokud má církev fungovat tak, jak to Bůh zamýšlel. Ale nejsme v těchto otázkách ponecháni napospas slepému tápání. Bůh nám ze své milosti poskytl pokyny, které se týkají života Jeho církve. Pastorální epištoly obsahují mnohé z těchto instrukcí. Veliký Pastýř požehnal své Nevěstě touto moudrostí a my bychom měli být natolik moudří, aby tyto pokyny nezůstaly nepovšimnuté.

www.founders.org 

Překlad Julie Petrecká