Cizí oheň (Zkoumání duchů) – John MacArthur

Otevřete si 1. Janův 4,1–8. Chtěl bych vám přečíst úsek Písma, který se přímo vztahuje k našemu předmětu: „Milovaní, nevěřte každému vnuknutí, nýbrž zkoumejte duchy, zda jsou z Boha; neboť mnoho falešných proroků vyšlo do světa. Podle toho poznáte Ducha Božího: Každé vnuknutí, které vede k vyznání, že Ježíš Kristus přišel v těle, je z Boha; každé vnuknutí, které nevede k vyznání Ježíše, z Boha není. Naopak, je to duch antikristův, o němž jste slyšeli, že přijde, a který již nyní je na světě. Vy však jste z Boha, děti, a zvítězili jste nad falešnými proroky, protože ten, který je ve vás, je větší než ten, který je ve světě. Oni jsou ze světa; proto z nich mluví svět a svět je slyší. My jsme z Boha; kdo zná Boha, slyší nás, kdo není z Boha, neslyší nás. Podle toho rozeznáváme ducha pravdy a ducha klamu. Milovaní, milujme se navzájem, neboť láska je z Boha, a každý, kdo miluje, z Boha se narodil a Boha zná. Kdo nemiluje, nepoznal Boha, protože Bůh je láska.“

Vraťme se zpět k 1. verši: Zkoumejte duchy – „duchy“, což znamená osoby. To je příkaz od apoštola Jana. Zkoumejte, dokimazo, je výraz užívaný ve výrobě kovů pro analýzu čistoty kovu. „Zkoumejte osoby“, ať jde o lidi nebo anděly. „Zkoumejte osoby.“

I v 1. Tesalonickým 5,21–22 je nám připomínáno, abychom to činili, ne abychom pohrdali proroctvími, ale abychom zkoumali, co děláme.

To je důležité, protože satan existuje a protože démoni existují a protože ovládají království lží, které panuje nad světem. Satan je bohem tohoto světa, vládcem mocnosti vzduchu, vládcem duchovní temnoty v nebeských místech a bylo mu dovoleno, aby se volně pohyboval po tomto světě, obchází jako řvoucí lev a hledá, koho by pozřel. On a jeho služebníci jsou podle Pavla v jeho dopisu Korintským převlečeni za anděly světla. A neměli bychom být překvapeni, že satan řídí 99% falešného náboženství pomocí lží a podvodů.

Satan není ten, kdo stojí za bídou, zkažeností, hříšným chováním kterékoliv společnosti. To má na svědomí tělo. Satan stojí za porušeným náboženstvím, falešnými systémy vyznání. Je opravdu důležité, abychom to pochopili. Otočte si do 2. Korintským 10. Lidé mluví o duchovních zbraních ve spojení se satanem a mocnostmi. Myslím si, že se téměř vždy mýlí. Přicházejí s názorem, že máme pronásledovat satana. Pamatuji si, jak jsem byl jednou na pastorální konferenci, a hostující pastor povstal a řekl: „Pomodleme se.“ Jeho první slova poté byla: „Satane, my tě svazujeme.“ Málem jsem spadl ze židle. „Pojďme se pomodlit,“ a pak první slovo z jeho úst je: „Satane...“ Myslí si, že to je duchovní bitva? To je omyl.

Bitva za mysl

Duchovní bitva je popsána v 2. Korintským 10,3–4. Metafora zde vyjadřuje, že lidské zbraně se nemohou rovnat pevnosti, neproniknutelné kamenné budově. Je to stejné slovo jako pro vězení nebo hrobku. Útočíme na impozantní budovy. Nemůžeme používat praky. Co jsou tyto pevnosti? Jsou definovány v dalším verši: výmysly, logismos – nápady, ideologie, teorie, náhledy, náboženské systémy, psychologie, filosofie, náboženství. To je to, proti čemu vedeme duchovní bitvu. Je to bitva za to, jak lidé myslí, bitva za mysl. Není to o odhánění satana nebo pronásledování démonů. To není v našich schopnostech. Naše bitva je za mysl.

Proč? Protože svět je uvězněn ve falešných náboženských systémech. Jsou v nich opevněni v tom smyslu, že jsou neproniknutelné ohledně svých ideologiích. Tato opevnění se stávají jejich vězením a nakonec jejich hrobkami. A architektem toho všeho je sám satan. On je otcem lži, nejvyšší oklamavatel , anděl světla, který šíří své veliké dílo prostřednictvím falešných náboženských systémů. Ve skutečnosti jsou v 5. verši definovány jako všecko, co se pozvedá proti poznání Boha. Každá vznešená intelektuální myšlenka a vhled vztyčené coby ideologie proti poznání Boha. Lidé jsou opevněni v systémech, které jsou proti Bohu. Abych použil Janův jazyk, jsou to antikristé. Jsou tam opevněni, uvězněni a nakonec pohřbeni.

Naší zodpovědností je rozbít tyto ideologie, rozdrtit tato opevnění a vzít do zajetí každou myšlenku, aby byla poslušna Krista. To je bitva o to, jak lidé myslí. Opět je to satan, kdo je architektem, plánovačem, inženýrem a stavitelem těchto ideologií.

A to se všechno zdá být nádherné, protože je to ovládáno nejvyšším „andělem světla.“ Ve Starém zákoně byli lidé varováni před falešnými proroky. V Novém zákoně jsme znovu varováni. V kázání na hoře Ježíš varuje před falešnými proroky, Matouš 7. Pavel varuje před falešnými proroky opakovaně. Petr v podstatě napsal celý dopis, aby jím varoval před falešnými proroky. Juda ho následuje a Duch svatý dává Judovi ten samý vzkaz v jiném slovesném čase. A Nový zákon končí 2. a 3. Janovým listem a pětkrát se pokaždé v prvních verších těchto listů objevuje varování, aby věřící setrvali ve věrnosti pravdě. Poslední slovo od posledního apoštola poslední dekády prvního století církve je, abychom žili pro pravdu. A poté Juda také uvádí: Zápaste o víru. Je to bitva o pravdu. Toto je duchovní bitva.

Být schopen bojovat tuto válku zčásti znamená zkoumat duchy. My nemůžeme bezstarostně jít a přijímat cokoliv a vše, co lidé tvrdí, potvrzují nebo prohlašují. Musíme zkoumat duchy. Tento text uvádí principy, na jejichž základě to máme dělat.

Edwards a probuzení

Mimochodem, když vypuklo Velké probuzení ve 30. a 40. letech 18. století, vyvstaly otázky o jeho hodnověrnosti. Děly se tam věci, které byly dílem Ducha svatého, i věci, které nebyly dílem Ducha svatého. Edwards posoudil toto hnutí na základě stejného textu. Včera večer vzkřísil Steve Lawson z mrtvých Kalvína, dnes ráno vzkřísíme z mrtvých Edwardse.

Edwards napsal The Distinguishing Marks of a Work of the Sprit of God (Rozlišovací znaky práce Božího Ducha – pozn. překl.) a založil to na 1. Janově 4 (vydáno v roce 1741). Edwards prohlásil, že tento text je základní při posuzování čehokoliv, o čem je prohlašováno, že je to prací Ducha svatého – nadčasové zkoušky pravosti, které nám nedal Edwards, ale Duch svatý skrze Edwardsovo dílo. Jsou vhodné k posouzení všech hnutí; všichni kazatelé/učitelé by měli být posuzováni podle těchto zkoušek pravosti. To, co skutečně pochází z Ducha svatého, jim bude odpovídat. Všechny přímky zkoušky pravosti se protínají v těchto 8 verších. Je zodpovědností každého pastora, učitele, kazatele a křesťana zkoumat všechna tvrzení a zkoumat všechny osoby a proroctví. Zkoumat všechno stejně jako ušlechtilí Berojští, , abychom poznali, co je opravdové.

Neviditelná práce, viditelné výsledky

Zde je zjevně tématem působení Ducha svatého. 1. Janův 3,23–24: „A to je jeho přikázání: věřit jménu jeho Syna Ježíše Krista a navzájem se milovat, jak nám přikázal. Kdo zachovává jeho přikázání, zůstává v Bohu a Bůh v něm; že v nás zůstává, poznáváme podle toho, že nám dal svého Ducha.“ Naše spasení bylo potvrzeno a jsme ujištěni, že patříme Kristu díky působení Ducha svatého. Naše jistota, naše důvěra, naše ujištění o skutečnosti našeho spasení je založeno na působení Ducha svatého. Vím, že Duch svatý je neviditelný, že v nás působí nadpřirozeným, božským a nepostřehnutelným způsobem. Avšak zatímco působení Ducha svatého je neviditelné, výsledky jsou viditelné. I když nezakoušíme nebo „nepociťujeme“ Ducha svatého, zakoušíme projevy Jeho působení.

Jedna z bláhových věcí charismatického hnutí jsou prohlášení typu: „Vede mě Duch svatý“ nebo „řídí mě.“ Nemůžete to vědět. Ani já to nemůžu vědět. Nerozsvítí se mi na hlavě červené světlo, když je to Duch svatý, a nezhasne, když jsem to jen já. Nemám mechanismus, abych mohl poznat, kdy je to Duch svatý a kdy já. Všechno, co vím, je, že mohu zakoušet výsledek Jeho působením v mém životě. A začalo to, když jsem byl spasen – získal jsem nenávist k hříchu a lásku k věcem, které Boha ctí. Nezajímal jsem se o filozofii (což byl vedlejší obor mého studia na vysoké škole), ale mě jsem a stále mám stravující vášeň znát Boží slovo. Neviděl jsem ani necítil, že by to způsoboval Duch, ale znám výsledek Jeho práce. Mám soucit s těmi ve světě a toleruji je, ale Boží lid obdivuji. Ani nevím, kdo jste, ale miluji vás ve skutečném smyslu – ne, že bych vás dokonale znal, ale na těch, kdo patří Kristu, je něco, že vlastně patří mně. To jsou věci, které jsou důkazy neviditelného působení Ducha svatého.

Takže víme, že Kristus v nás přebývá, protože víme, že Duch, kterého nám dal, se v nás projevuje. Lidé říkají: „Jak víš, že jsi věřící?“ Ne podle dokonalosti, ale podle vašeho směřování – podle toho, co milujete a nenávidíte a po čem toužíte. Všichni se nacházíme v Římanům 7. Neděláme, co chceme, a děláme, co nechceme. A nenávidíme to na sobě. To je důkazem Ducha svatého v nás. Je to v Janovi 3,8, že Ježíš říká Nikodémovi, že vítr vane, kam chce – nevidíte ho, ale cítíte ho a znáte jeho účinky.

Díky viditelným, zjevným, zakoušeným následkům neviditelného působení Ducha svatého víme, že v nás žije. Co v nás způsobuje? Vzbuzuje v nás touhu po pokání, nenávist k hříchu a touhu hledat spasení a odpuštění, víru v evangelium, lásku ke Kristu, touhu stát se Kristovým otrokem, přijmout Ho jako svého Pána, touhu po potěšení z Písma, po poslušnosti, radosti ve zkouškách, lásce k ostatním věřícím, touhu po společenství, porozumění Bibli skrze osvícení, vděčném srdci, touhu chválit, touhu po uctívání jako způsobu života a po stále větší podobnosti Kristu. To ve vás činí Duch svatý, ať se vám to líbí, nebo ne.

Jsou však ještě jiní duchové. A je pro mě skutečně překvapující ten náhlý neočekávaný posun od slávy ve verši 3,24 – Duch svatý přivádí do Janovy mysli slova, která se přesouvají od slavné skutečnosti Krista a pravého působení Ducha svatého ke smrtelným nebezpečím nesvatých duchů, osob, které nejsou od Boha, antibohům, antikristům.

Varováni Duchem svatým jsme však už od Starého zákona. Satanský podvod je stále přítomen. Byl tam v Zahradě. Je neustále činný a účinný. Bůh vždy nabádal svůj lid, aby byl ostražitý a uměl rozeznávat. Je to dlouhá bitva o pravdu. A zuří v každé době a skutečný Boží lid vždy musel bojovat s falešnými proroky a s lháři. To, co je činí účinnými, je jejich ošidnost.

Působíme rozdělení?

Je zvláštní ironií charismatického hnutí, že když je kritizujete, když se snažíte být ostražití a rozpoznávat, bojujete o pravdu, směřujete je k Písmu a odhalíte jejich omyl, odsoudí vás jako hříšníka. Vy jste ten, kdo stojí v cestě naplnění Ježíšovy modlitby v Janovi 17 za jednotu Jeho církve. Aby uspěli, musí obrátit rozpoznání na nepravost, na prohřešení se vůči Kristu ohledně Jeho velekněžské modlitby. Pro charismatické hnutí je nezbytné napadat pravé bojovníky a činit z nich nepřátele Ducha svatého, protože zavládne-li zdravá doktrína, nepřežijí.

Evangelikalismus se velkou měrou nechal zastrašit do mlčení. Probírali jsme to, když jsem začal pracovat na knize. Nemohli jsme najít jedinou knihu, jež by líčila skutečné postavení charismatického hnutí, knihu s jakoukoliv poznámkou, která by byla vydána v posledních 15 letech. Byli velmi úspěšní v umlčení evangelikalismu.

Zkoumejte je

A tak se vracíme do 1. Janova, a je nám přikazováno, abychom zkoumali osoby zastávající cokoliv v Božím a Kristově jménu, abychom viděli, zda pocházejí od Boha. Verš 1: Milovaní, nevěřte každému duchu (ČSP). Nevěřte mu! Proč? Protože mnozí falešní proroci vešli do světa. Proto zkoumejte duchy.

K přesvědčení o úsilí tohoto hnutí by mělo stačit vědět, že odmítají zkoušky pravosti. Kdyby to byla skutečná práce Ducha svatého v souladu s Písmem, vítali by každé podrobné zkoumání, kterého by se jim mohlo dostat, protože by stáli o ujištění a potvrzení pravosti.

Co je to tedy za zkoušky pravosti? Představím vám jednu. Mám jich několik, ale nevím, kam se dostanu. Zbytek je v knize (Strange Fire od Johna MacArthura – pozn. překl.)

Zkouška pravosti č. 1: Skutečné dílo Ducha svatého vyvyšuje Pána Ježíše Krista

  • Verš 2: Podle toho poznávejte Ducha Božího: Každý duch, který vyznává Ježíše Krista, jenž přišel v těle, je z Boha. A žádný duch, který nevyznává Ježíše Krista, jenž přišel v těle. není z Boha. To je ten duch Antikrista, o němž jste slyšeli, že přichází, a který již nyní je ve světě.

První zkouška pravosti je christologická. Má co dělat s Kristovou osobou. Začíná jasným porozuměním vtělení. Že Ježíš, Bůh v lidském těle, je chápán biblicky. O čem zde tedy Jan konkrétně píše? Někteří popírali, že Kristus byl skutečně člověkem. Jen se jako člověk jevil. Takové učení se nazývalo doketismem, který vyšel z řeckého dualismu, který učil, že hmota je špatná a duch je dobrý. To je důležité. Protože pokud má Kristus být Zástupcem, který umírá místo vás, musí být člověkem. Pokud mají být vaše hříchy vloženy na Něho a On potrestán místo vás, musí být člověkem. Navíc, pokud má být Jeho život připsán na váš účet, je Jeho lidství důležité.

Jan nemá v úmyslu mluvit o celé šíři christologie. Vybírá jeden omyl doby, který útočil na Kristovu přirozenost. Ale my si z toho můžeme vzít to, že všechno začíná opravdovou christologií. Chalcedonský koncil v roce 451 odsoudil monofyzitismus jako heretický. Krátce nato se usnesli v záležitosti dvou přirozeností Ježíše Krista tak, že jsou obě v jedné osobě a nesmíšené.

Nejsou zde všechny prvky zjevení Starého a Nového zákona ohledně christologie. Ale první zkouškou pravosti je přesný náhled na vtěleného Božího Syna. To se zde předpokládá. U všech falešných náboženství a heretických křesťanských kultů nacházíme nenormální christologii. Mormoni si myslí, že Ježíš je v duchu bratrem Lucifera, který byl bytostí stvořenou Bohem, jenž byl sám stvořenou bytostí. Všechny kulty mají vyšinutý pohled na Krista. Duch svatý ne. On má na Krista přesný pohled, vždy důvěryhodně ukazuje slávu Syna. Každý Duchem naplněný kazatel bude ovládán Kristem a bude Ho vyjadřovat přesným, vyvyšujícím a pravdivým způsobem. Je to otázka zdravé teologie, ale také otázka přednosti a jasnosti evangelia. Takže tam, kde vidíte jakoukoliv nedostatečnost ohledně Kristovy přirozenosti nebo přednosti, se nejedná o dílo Ducha svatého.

Ježíš v Janovi  14, 15 a 16 říká: „Až přijde Duch, ukáže vám Mě. Jeho služba bude poukazovat na Mě. Přivede vás do veškeré pravdy o Mně.“ Každý, kdo se mýlí ohledně Krista nebo Ho snižuje nebo znečišťuje evangelium či odvádí pozornost od Syna k Duchu, nejedná v Duchu.

Edwards řekl: „Ďábel chová vůči Kristu nejhořčí a nesmiřitelné nepřátelství. Nikdy by se nepokoušel v lidech vyvolat uctivé myšlenky o Kristu.“

Ďábel hledá, jak překroutit, zmást, potlačit a zkreslit slávy Božího Syna. Snaží se přetáhnout pozornost od Božího Syna k falešné podobě Ducha svatého, zatímco předstírá úctu k Ježíši. Opravdové působení Ducha se projevuje opačně. Skutečné působení Ducha vyvyšuje opravdového Krista ve všech slavných přednostech a v plném a přesném pochopení Jeho evangelia.

Kdyby bylo charismatické hnutí vypůsobeno Duchem svatým, převládala by všude Kristova sláva. Bylo by ovládáno Kristem. Každý by poklekal před opravdovým Kristem ve víře v opravdové evangelium. Lidé by byli pokorní, radostní, obětaví, vyznávající, prohlašovali by Ježíše za Pána a sebe za otroky, sami sebe by zapírali, brali by na sebe svůj kříž a následovali Ho všude, kam by je vedl.

Kniha Jacka Hayforda a Davida Moorea velmi pyšně prohlašuje osobitost charismatického hnutí za přednost Ducha svatého: „Jen jedno lze říct o všech: touhu po zakoušení přítomnosti a moci Ducha svatého.“ Když je Duch svatý vyhledávanou osobou, Jeho působení bývá odmítáno. Kristus je zastřen, Písmo zneváženo a zaobírání se falešnými zkušenostmi je prý vypůsobeno Duchem svatým, ale přitom s Ním nemají nic společného. Efeským 3,14–16: „Proto klekám na kolena před Otcem, od něhož pochází každý nebeský i pozemský rod, a prosím, aby se pro bohatství Boží slávy ve vás jeho Duchem posílil a upevnil ‚vnitřní člověk‘.“ Pavel říká: „Modlím se k Otci a žádám Ho, aby dovolil svému Duchu, aby vás posílil tak, aby Kristus skrze víru přebýval ve vašich srdcích. Efeským 3,18–21: „... abyste zakořeněni a zakotveni v lásce mohli spolu se všemi bratřími pochopit, co je skutečná šířka a délka, výška i hloubka: poznat Kristovu lásku, která přesahuje každé poznání, a dát se prostoupit vší plností Boží. Tomu pak, který působením své moci mezi námi může učinit nade všechno víc, než zač prosíme a co si dovedeme představit, jemu samému buď sláva v církvi a v Kristu Ježíši po všecka pokolení na věky věků! Amen.“

Za co se Pavel modlí? Aby vás Duch vedl k plnému pochopení Kristovy lásky. Vždy ukazuje na Krista.

Zde charismatické hnutí propadá ve zkoušce pravosti ohledně vyvyšování Krista nade všechno tím, že vyvyšuje falešnou podobu Ducha svatého, kterou vytvořili. Ukažte mi člověka posedlého Duchem svatým a já vám ukážu osobu naplněnou Duchem svatým. Ukažte mi člověka posedlého Kristem, který se nikdy neunaví Jeho poznáváním a milováním, je uchvácen Jeho skvostnou slávou a usiluje o poslušnost Jemu a aby se Mu podobal, a já vám ukážu Duchem naplněnou osobu.

Mnoho z tohoto hnutí je ve skutečnosti antikristem(jak z toho udělat přídavné jméno? proti Kristu?). Příběhy o viděních Ježíše mě děsí. Někteří prohlašují, že by oblečen jako hasič. Jiní Ho spatřili 270 metrů vysokého. Další se s Ním pravidelně setkávají v koupelně. Jiní Ho viděli tancovat na skládce odpadu. Jiní Ho vídají na kolečkovém křesle v rehabilitačním domově. Další se s Ním dlouze procházejí po pláži. A tak to vypadá: „Krátce poté, co se zjevil Duch svatý, jsem uviděl Ježíše. Požádal jsem Pána, aby mě vzal na své tajné místo. Ležel jsem na trávě a řekl Ježíši, aby si lehl vedle mě. Otec přišel taky a položil se vedle Ježíše.“ Přihlouplý emocionalismus, podivné fantazie, nemá to nic společného s Ježíšem ani Duchem svatým. Podvody? Pravděpodobně. Lži? Jistě. Jejich zdroj se nenachází v Duchu svatém.

Svět heretických vyznání

Nejsou to jen tyto divné popisy, o kterých jste četli v Nebe opravdu je. Už to je dost špatné. Ale ještě horší jsou hereze týkající se Jeho. V knize se o nich dočtete. Ježíš nepřišel na zem jakožto Bůh v lidském těle. „Nikdy netvrdil, že je Bůh,“ říkají. Na kříži na sebe vzal satanovu hříšnou přirozenost, zemřel duchovně a šel na tři dny do pekla.

Kenneth Copeland ukazuje rouhavý a nebiblický způsob, jakým nakládají s Ježíšem Kristem v kruzích Word of Faith (hnutí, jehož základní naukou je, že bohatství a zdraví lze dosáhnout pronášením pozitivních vyznání – pozn. překl.):

„Jak tedy mohl Ježíš na kříži říct: „Bože můj“? Protože Bůh už nebyl Jeho Otcem. Vzal na sebe satanovu přirozenost. A já vám říkám, že Ježíš je uprostřed té jámy. Prochází vším tím utrpením, které tam je... Jeho vyzáblý malý červí duch je dole na dně té věci a ďábel si myslí, že Ho zničil. Ale z ničeho nic Bůh začal mluvit.“

Creflo Dollar otevřeně pochybuje o Kristově božství:

„Ježíš se neukázal jako dokonalý, do své dokonalosti dorostl. V jednom textu Bible se vydal na cestu a unavil se. Měli byste radši doufat, že se Bůh neunaví... Ale Ježíši se to stalo. Pokud přišel jako Bůh a unavil se – říká, že si sedl u studny, protože byl unavený – tak to jsme v bryndě. A někdo řekl: „Ano, Ježíš přišel jako Bůh.“ Hm, kolik z vás ví, že Bůh nedřímá ani nespí? A v Markovi vidíme Ježíše spát na zádi lodi.“

Komplikovaný, nezodpovědný, směšný způsob myšlení. Hanobení Kristova božství.

A Word of Faith nese zodpovědnost za to, že sebe a členy svého hnutí staví do pozice, jako kdyby náleželi Bohu. Copeland předstírá, že mluví za Ježíše, stejně jako Sarah Young ve svých hloupých knihách: „Nenechte se zneklidnit, když vás lidé obviní, že si myslíte, že jste Bůh... Ukřižovali mě, protože jsem prý tvrdil, že jsem Bůh. Netvrdil jsem, že jsem Bůh, jen jsem tvrdil, že s Ním chodím a že je ve Mně. Haleluja!“ Odporná arogance. Hloupost. Obrovský podvod. Rouhání.

A co říkají charismatici, kteří pevně věří pravdě o Kristu, na to, že Bůh povolává tyto lidi? A na to, že zabraňuje jejich vlivu? And where are the Charismatics who do believe the truth about Christ in calling these people out? And shutting down their influence? Jen antikristův duch by vyvolal takové bezostyšně nebiblické učení.

Charismatičtí katolíci

Můžeme přejít od bláhovostí o Kristu a herezí ohledně Krista ke zkreslování evangelia. Víme, že Duch svatý přišel, aby obviňoval svět z hříchu, odkryl spravedlnosti v soudu, nesl historické svědectví evangeliu, zmocňoval ty, kdo hlásají spásnou zprávu. Duch svatý je věrný evangeliu  a nikdy by evangelium nezkreslil. Takže kdekoliv je zjevné snižování pravdy evangelia, víme, že to není práce Ducha svatého. A dovolte mi promluvit otevřeně: Každé hnutí, které může zcela přijmout římské katolictví není hnutím Ducha svatého, protože to je falešné evangelium! Proč to dělají? Protože je to založeno na společné falešné zkušenosti. Zdravá nauka byla podřízena duchovní zkušenosti. Falešné podoby evangelia jsou vesele přijímány.

Charismaticko-katolická obnova začala v roce 1967, když studenti obdrželi „křest“ a prý mluvili v jazycích. Hnutí bylo oficiálně uznáno papežem Janem Pavlem II. Katolický systém stále přijímá. Slyšeli jste nedávno papeže, jak vítá všechny zpět do církve – homosexuály, ateisty. Přijmi každého a vybuduj systém. Proč? Protože ten systém má jednoho krále - Krále temnoty.

Kolem roku 2000 existovalo 120 milionů katolických charismatiků. Celkem je přes 500 milionů charismatiků. Takže jeden člověk z pěti je globálně vzato katolík. Katoličtí charismatici se drží katolické teologie. Popírají, že věřící je ospravedlněn jen vírou. Podle nich je ospravedlněn skutky. Věří v ex opere operato sedmi římských svátostí. Až po bradu zabředli v modlářství katolické mše, v té děsivé snaze znovu obětovat Krista. A přesto je protestantští letniční zcela přijímají.

Byl jsem veřejně kritizován za to, co jsem řekl v Moodyho biblickém institutu na Izajáše 53. Další týden byl uveřejněn článek, jak studenti v Moodyho insitutu oslavují příchod papeže Františka na místo nového Papeže. Proč by to dělali? Proč by se někdo v evangelicko-historicko-protestantských dějinách hlásil ke katolicismu? Stalo se součástí současného uspořádání evangelikalismu.

Zde je zpráva:

Deset tisíc charismatiků a letničních se během čtyřdenního ekumenického shromáždění minulé léto modlilo, zpívalo, tančilo, tleskalo a radovalo ve společném svazku Ducha svatého... Polovina účastníků kongresu na téma Duch svatý a světová evangelizace, konaného 26. – 29. července v Orlandu, Floridě, byli katolíci. ... „Duch svatý chce zbořit zdi mezi katolíky a protestanty“, řekl Vinson Synan, děkan teologie Pat Robertson´s Regent University, který kongresu předsedal.

Pokud může toto hnutí přijmout katolictví, není to hnutí z Ducha svatého. Římsko-katolická teologie je porušená; káže falešné evangelium. Duch za touto charismatickou obnovou není Duch svatý.

Oneness Pentacostalism

Nejde jen o ně. Na světě je 24 milionů charismatiků, kteří patří ke skupině zvané Oneness Pentacostalism. Slyšeli jste o nich jako o lidech, jejich mottem je „Jen Ježíš“. Popírají trojjedinost. 24 milionů lidí popírá Trojjedinost. To je asi jeden ze 4 letničních v Americe. Věří v modalismus – jeden Bůh, který se zjevuje ve třech odlišných způsobech; někdy jako Otec, někdy jako Syn, někdy Duch, ale nikdy není všichni tři ve stejnou dobu. Existují tři způsoby, ve kterých se může zjevit. Při křtu vám tím vzniká malý problém. Musí měnit kabáty opravdu rychle.

V Anthanasiánském vyznání bylo stanoveno, že Bůh Otec, Syna a Duch jsou tři rovnocenné, spoluexistující božské Osoby. Modalismus byl v průběhu celých dějin odsuzován jako hereze, která doslova napadá Boží přirozenost a odřezává vás od možnosti spasení. Ve vedení Oneness Pentecostal je T. D. Jakes, který popírá Trojjedinost. Nemáte pravého Boha, pravého Krista nebo pravého Ducha. Nicejský koncil (325) a Konstantinopolský (381) odsoudily modalismus jako herezi.

Osteenův univerzalismus

Největší „církví“ v Americe je církev Joela Osteena v Houstonu – mělká, přeslazená rozmanitost univerzalismu, stavící se zcela do rozporu se vším, co říká Písmo. Když byl dotázán, co si myslí o lidech, kteří odmítají přijmout Ježíše Krista, poskytl odpověď, která mohla klidně pocházet ze rtů papeže Františka:

„Nevím, jestli věřím, že se tito lidé mýlí. Věřím, že je zde to, co učí Bible, a to je to, čemu z křesťanské víry věřím. Avšak myslím si, že jen Bůh bude soudit srdce člověka. Strávil jsem se svým otcem spoustu času v Indii. Nevím všechno o jejich náboženství. Ale vím, že milují Boha. A nevím. Viděl jsem jejich upřímnost. Tak nevím. Vím, že osobně a pro to, co učí Bible, chci mít vztah s Ježíšem.“

Když se ho ptali, jestli jsou mormoni skutečnými křesťany, řekl: „Podle mého názoru jsou. Mitt Romney řekl, že věří v Krista jako ve svého Spasitele, a to je to, čemu věřím já, takže, víte, nejsem tu, abych soudil podrobnosti toho všeho. Takže si myslím, že jsou.“

Chápete ten všudypřítomný vliv, který má? Je masivní. To je univerzalismus.

A mormoni tvrdili, že zažili ty stejné letniční zázraky ze Skutků 2. Josef Smith řekl, že jazyky, proroctví a zázraky se objevily při dedikaci kirtlandského chrámu v roce 1836: „Byli jsme svědky velikých projevů moci jako mluvení v jazycích, vidění, vlády andělů“ a „Duch Páně byl stejně jako v den Letnic hojně vylit. Stovky starších mluvily v jazycích.“

Tady to máte. Více než o polovinu století dříve Charles Parham zakládá charismatické hnutí, mormoni dělají to samé. Je to dílo Ducha svatého? Nebylo v případě mormonů a není v případě těch, kdo je následují.

Evangelium prosperity

Jinou podobou překrucování evangelia jsou sliby bohatství a zdraví od hnutí Word of Faith. Evangelium prosperity je hrozné, směruje celé letniční hnutí, neboť většina letničních, přes 90% ve většině zemí, věří v evangelium prosperity. Roste, protože lže, slibuje úspěch, zdraví a bohatství. A odírá chudé. Evangelium prosperity nemá žádný zájem o biblické evangelium. Nabízí jen finanční prosperitu, fyzické blaho zoufalým lidem, tělesné pohodlí a světské bohatství a úspěch lidem, kteří se doslova vzdávají toho mála, co mají, aby si to všechno koupili.

Je to strašné, to neodpornější – odírat nemocné a chudé a zbohatnout tím, že se jim lže. Existuje něco zkaženějšího? A pak to připsat Duchu svatému a Ježíšovu jménu. Kazatelé evangelia prosperity si z křesťanství utahují. Jeden pisatel řekl, že evangelium prosperity je křesťanská verze profesionálního wrestlingu.

Duchovní šejdíři budou jednoho dne potrestáni za své rouhavou povýšenost.

Kdybychom chtěli sečíst stoupence katolicko-charismatické obnovy, Oneness Pentacostalism a hnutí Word of Faith (s jeho evangeliem zdraví, bohatství a prosperity), suma by velmi lehce přesáhla stovky milionů.

A tím se vracíme k našemu tématu. Skutečné dílo Ducha svatého vyvyšuje Krista, Jeho osobu, Jeho dílo, Jeho evangelium.

Až tedy dostanete knihu, a vy ji dostanete, narazíte ještě na mnohem víc takových věcí, které vám potvrdí nemorálnost tohoto hnutí.

Zkouška pravosti č. 2: Skutečné působení Ducha svatého se staví proti světskosti

  • 1. Janův 4,4–5: „Vy však jste z Boha, děti, a zvítězili jste nad falešnými proroky, protože ten, který je ve vás, je větší než ten, který je ve světě. Oni jsou ze světa; proto z nich mluví svět a svět je slyší.“

Víte, proč toto hnutí roste? Protože lidem ve světě nabízí, po čem touží. Je světské. Nabízejí to, co neznovuzrozené srdce chce: zdraví, bohatství, prosperitu. Balí to do všemožných hávů: silná duchovní zkušenost, která se vymyká monotónnosti jejich každodenního života, velký zástup, hudba, blikající světla a povznášející pocity až do stavu, do jakého se dostávají opilí lidé. Všechno to je světské – hudba, emoce, uvolnění, svoboda, přísliby zdraví a bohatství, extatické zkušenosti, naděje blahobytu. „Jsou ze světa“, 5. verš. Proto to hnutí funguje. Světští lidé mluví ke světským lidem o světských věcech. Nemá to nic společného s Božím královstvím. Avšak my jsme přemohli svět.

Neslyší varování z 1. Janova 2,15–17? „Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není. Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho oči a na čem si v životě zakládá, není z Otce, ale ze světa. A svět pomíjí i jeho chtivost; kdo však činí vůli Boží, zůstává na věky.“ Joel Osteen píše Váš život v nejlepším právě teď. To je ono. To je poselství. Skutečně platí, že váš život je teď v nejlepším, jestliže směřujete do pekla. Protože jdete-li do nebe, není toto váš život v nejlepším.

Duch svatý neživí hloupé pověrčivé chtíče padlého srdce. Přináší poníženou pokornou zlomenost, pokání. Působí v nás lásku, radost, pokoj trpělivost, laskavost, dobrotu, věrnost, jemnost a sebeovládání.

Největší přitažlivost má tělesná touha.

Všímáte si, jak se kazatelé chlubí svou světskostí? Musejí. Tak prodáš příběh. „Podívejte se, co se mi stalo. Může se to stát i vám.“ Je to Ponziho schéma – duchovní verze Bernieho Madoffa. Devět z deseti letničních žije v chudobě. Přes 90% letničních a charismatiků v Nigérii, Jižní Africe, Indii a na Filipínách věří, že „Bůh zajistí materiální prosperitu všem věřícím, kteří mají dost víry.“

Je to morálně odsouzeníhodnější než Las Vegas, protože to spojují s náboženstvím. V Las Vegas vás připraví o peníze, ale to prostě mafie dělá. A vy to očekáváte. Od Boha to neočekáváte. Když vdova v Lukáši 21 dává svůj poslední pěťák, není to příklad křesťanského dávání. Toto se stane vdově, která je obalamutěna náboženstvím skutků. Pokoušela se si svými posledními drobáky koupit cestu do království, protože jí to tak učili. A Ježíš říká, že každý systém, který vysává lidi, až dokud nemají už vůbec nic, padne. A to se taky stalo.

Test pravdivosti č. 3: Skutečné dílo Ducha svatého poukazuje lidem na Bibli

  • 1. Janův 4,6: „My jsme z Boha; kdo zná Boha, slyší nás, kdo není z Boha, neslyší nás. Podle toho rozeznáváme ducha pravdy a ducha klamu.  „... slyší nás...“, tj. apoštoly. Jak rozpoznáme ducha pravdy od ducha omylu? Protože duch pravdy běží do Písma, do Bible (tj. tam, kde je zaznamenáno apoštolské zjevení). Podle toho to rozeznáváme.

Poslechněte si Petera Wagnera:

„Někteří na to, že Bůh s námi komunikuje přímo, namítají to, že všechno, co nám Bůh chtěl odhalit, nám odhalil v Bibli. To nemůže být pravda, a sice proto, že v Bibli není nic, co by říkalo, že má 66 knih. Ve skutečnosti to Bohu zabralo několik stovek let, než církvi odhalil, které knihy mají být v Bibli zahrnuty a které ne. To je mimobiblické zjevení. Katolíci a protestanti stejně s tím počtem stále nesouhlasí. A navíc, věřím, že modlitba je obousměrná – my mluvíme k Bohu a očekáváme, že On bude mluvit s námi. Můžeme slyšet Boží hlas. Také prorokům odhaluje nové věci, jak jsme viděli.“

Jack Deere, kdysi profesor Dallaského semináře, říká, že dostatečnost Písma je démonickou naukou:

„Abychom naplnili Boží nejvyšší úmysl pro náš život, musíme být schopní slyšet Jeho hlas jak v napsaném Slovu, tak ve slovu právě promluveném z nebe... Satan chápe strategickou důležitost toho, že křesťané slyší Boží hlas, a tak na nás v této oblasti vyvíjí různé útoky.“

Chápete to? Satan je tím, kdo je volá k oddanosti Písmu. Dále říká:

„Jedním z jeho nejúspěšnějších útoků bylo vytvoření doktríny, která učí, že Bůh k nám již nemluví jinak než v psaném Slovu. Tato doktrína je zcela démonická, i když k jejímu zdokonalení byli použiti i křesťanští teologové.“

Zkouška nedopadla.

Zkouška opravdovosti č. 4: Skutečné dílo Ducha svatého zjevuje Boží lásku

  • 1. Janův 4,7–8: „Milovaní, milujme se navzájem, neboť láska je z Boha, a každý, kdo miluje, z Boha se narodil a Boha zná. Kdo nemiluje, nepoznal Boha, protože Bůh je láska.“

Skutečné dílo Ducha svatého odhaluje Boží lásku. Lásku k Bohu a lásku k Božímu lidu. Skutečné dílo Ducha svatého vyvyšuje lásku – biblickou lásku. Tato láska ukazuje na Boha v čistém, pravém a svatém uctívání. A ukazuje na ostatní v pokorné, obětavé touze sloužit a budovat.

V charismatickém hnutí je všechno o mně, ne o vás. „Dary jsou pro mě, aby mě budovaly. Modlitby jsou pro mě, aby mi zajistily, co chci. Připojuji se k tomuto falešnému systému, abych získal, po čem toužím.“ V tom však chybí láska.

Edwards o tomto napsal. Existuje falešný druh falešné lásky, která je mezi lidmi, kteří jsou v tom spolu. Je vším, jen ne obětavá. Tam, kde se míchá mystično s materialismem, panuje postoj zahleděný do sebe. Je to o mém cítění, mých zkušenostech, o tom, co dostávám, o získávání toho, co chci. Je to infantilní, chladný materialismus a sobeckost převlečené za dílo Ducha svatého.

Závěr

Nemusíme tedy spekulovat. Opravdu nemusíme. Máme zkoušky opravdovosti. Jen se na ně podívejte, vyzkoušejte toto hnutí. Rozlišujte jako šlechetní berojští. A mělo by nám to být jasné. Rád bych zakončil čtením 2. Janova 7–11: „Do světa vyšlo mnoho těch, kteří vás svádějí, neboť nevyznávají, že Ježíš Kristus přišel v těle; kdo takto učí, je svůdce a antikrist. Mějte se na pozoru, abyste nepřišli o to, na čem jste pracovali, ale abyste dostali plnou odměnu. Kdo zachází dál a nezůstává v učení Kristovu, nemá Boha; kdo zůstává v jeho učení, má i Otce i Syna. Přijde-li někdo k vám a nepřináší toto učení, nepřijímejte ho do domu a nevítejte ho; kdo ho vítá, má účast na jeho zlých skutcích.“

To je jasné varování ohledně každého ekumenického přijímání těch, kdo se drží abnormální christologie.