Bez Krista nemáme nic

 

Před námi je samotný základ celého křesťanství, který musíme pochopit: „Kdo je v Kristu, je křesťan, kdo není v Kristu, není křesťan.“ Nelze být křesťanem a nebýt v Kristu. Stejně tak nelze být v Kristu a nebýt křesťanem.

Existuje názor, že sjednocení s Kristem je jenom nějaký přídavek ke křesťanskému životu nebo podmínka na cestě následování Krista. Tedy že se stanete křesťany a potom (jako něco navíc) budete sjednoceni s Kristem, potom budete – nebo také nebudete v Kristu. A podle toho, zda jste nebo nejste v Kristu, buď ponesete, nebo neponesete ovoce víry. Často jsou citována Pánova slova:

  • Zůstaňte ve mně, a já ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstane-li při kmeni, tak ani vy, nezůstanete-li při mně. Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce; neboť beze mne nemůžete činit nic. Kdo nezůstane ve mně, bude vyvržen ven jako ratolest a uschne; pak ji seberou, hodí do ohně a spálí. (J 15,4-6)

Je pravda, že Ježíš tato slova říká svým učedníkům. Mohlo by to skutečně vypadat tak, že člověk bude učedníkem a může zůstávat nebo také nemusí zůstávat v Kristu. Podle toho ponese nebo neponese ovoce. Ale když se podíváte důkladně do tohoto textu, nemůžete nevidět, že jsou tady jenom dva stavy, dvě skutečnosti, dva popisy, dva druhy větví – ty které nesou ovoce a ty které nenesou ovoce. Ty, které nesou ovoce, jsou spojené s kmenem, ty, které nenesou ovoce, jsou oddělené od kmene. Ty, které nesou ovoce, jsou živé, protože jsou napojené na kmen a společně s kmenem budou také žít, ty, které nenesou ovoce, jsou mrtvé, suché a budou spáleny ohněm. Ty, které čerpají život z kmene, jsou živé stejně jako kmen, nesou ovoce, což je známka jejich života a důkaz jejich duchovního vzkříšení (Ef 2,6), jsou napojené na kmen – a nemůže to být jinak. Kde je kmen, tam budou také ony – právě tak jsme byli posazeni s Kristem v nebesích.

Ježíš tato slova říká učedníkům a chce, aby rozuměli tomu, že jsou jenom dvě možnosti – buď budete v Kristu a budete mít život a to znamená, že ponesete ovoce – tedy to, že jste v Kristu, se pozná po ovoci, nebo nebudete v Kristu, a to znamená, že budete spáleni v plamenech ohnivého jezera. Není žádný mezistav, není nic mezi tím. Sjednocení s Kristem není nějaký vyšší stupeň křesťanského života, to není něco pro duchovní hrdiny a borce, zatímco pro obyčejné křesťany je to něco vzdáleného. Nic takového! Křesťan je ten, kdo je v Kristu. Kdo není v Kristu, kdo není spojený s Kristem, není křesťan, neponese ovoce, nemá život spolu s Kristem, nebyl duchovně vzkříšen k životu ve spravedlnosti, nemá společenství s Kristem v nebesích, není Kristovou ovečkou, ale kozlem, který bude vyhnán a navěky zatracen.