Laskavý pastýř (Tt 1,7-8) III.

 

Muž pevného charakteru

Starší by se měli spokojit s Božím zaopatřením. Možná to bude znamenat, že starší bude – jako apoštol Pavel – pracovat, aby uživil svou rodinu a ve zbylém čase sloužit Božímu stádu, ale rozhodně to nebude člověk, který je ovládaný touhou vlastnit nebo touhou hromadit. Ani alkohol ani peníze neovládají jeho život. Co ho tedy ovládá? Tady se dostáváme ke druhé skupině vlastností – starší:

Má být…

Je tady jeden biblický princip – něco musí pryč, něco nesmí být, a něco jiného se dostává na místo toho starého, něco musí být. Svlečte starého člověka, oblékněte nového:

  • A neopíjejte se vínem, v němž je prostopášnost, ale naplňujte se Duchem. (Ef 5,18 ČSP)

Takže jsme viděli, co má být odebráno – nyní se podívejme, co má přijít. Pět vlastností mít nesmí, šest jiných má přijít na jejich místo a k nim jedna schopnost, o které budeme mluvit příště:

1. Pohostinný

Pohostinnost je konkrétním projevem křesťanské lásky, která má být vlastní úplně všem křesťanům.

  • Buďte jedni k druhým pohostinní a nestěžujte si na to! (1Pt 4,9)

Bůh zvláštním způsobem působí skrze vztah – host – hostitel. Je to projev Boží moci a vyjádření Boží moudrosti. Je to způsob, jak se buduje Kristova církev, jak Bůh povzbuzuje a vyučuje svůj lid. V této souvislosti stojí za to si všimnout, že novozákonní církev se scházela především po domech – obvykle neměla žádné zvláštní místo, které by využívala na jedno setkání týdně.

2. Dobrý

Milovník dobra, libující si v dobru, dobrotivý. Dobrota je znakem pohostinného člověka. Komentátor Hendriksen vysvětluje toto slovo jako „připravený dělat to, co je k užitku druhým lidem“. V rané církvi tomuto slovu rozuměli jako neúnavné aktivitě lásky.

Král David se projevil jako milovník dobrého, když se ukryl před Saulem v jeskyni, do které Saul přišel vykonat svou potřebu. Mohl ho zabít, ale neudělal to. A Saul to okomentoval těmito slovy:

  • Dnes jsi mi prokázal dobro. Hospodin mě vydal do tvých rukou, ale tys mě nezabil. Kdypak někdo najde svého nepřítele a nechá ho odejít v dobrém? Kéž tě Hospodin odmění dobrým za to, cos mi dnes učinil! (1S 24,19-20)

Zeptejte se nevěřících lidí, kteří znají dotyčného. Dobře podle toho poznáte, zda je ten člověk dobrý nebo ne.

3. Rozvážný

To znamená člověk, který je pomalý k vynášení soudů. Toto slovo zdůrazňuje sebeovládání, zvláště ve vztahu k vynášení nějakého úsudku. Je to člověk, který není impulsivní, tak že by slyšel nějakou věc a hned musel reagovat – je rozvážný, přemýšlí o věcech, chce slyšet názor druhých, nechá si poradit. Usiluje o objektivní pohled a hledá citlivé řešení.

4. Spravedlivý

To znamená také přímý, čestný, dbalý zákonů, člověk, který žije podle Božího slova. Je mu skutečně vzorem a normou, kterou se řídí. Nemávne nad tím rukou a neřekne – no, jo, ale to je jenom pro kazatele nebo misionáře,…

  • Spravedlivý zná při nemajetných, svévolník pro takové poznání nemá porozumění. (Př 29,7)

5. Zbožný

To souvisí s předchozím, ale je tu ještě větší důraz na Boží slovo, na lásku k Bohu a život podle Jeho Slova. Mnoho izraelských králů bylo nespravedlivých a nezbožných, takže sváděli Boží lid. Totéž můžeme mnohdy vidět v církvi. Pokud ji vedou lidé, kteří neprosazují spravedlnost a právo a ohýbají si Boží slovo, jak chtějí, tak je církev slabá, zmatená a je snadnou kořistí pro kdejaký závan falešného učení.

6. Zdrženlivý

Ukázněný nebo střídmý. Jde o sebeovládání a sebekázeň. To jsou znaky Božího muže. To jsou mimochodem znaky každého, kdo kdy něco velkého dokázal. Neukázněný muž je snadnou kořistí chtíče, hněvu, kritiky, lenosti, každého pokušení, které mu ďábel podstrčí pod nos.

  • Město se strženými hradbami je muž, který se neovládá. (Př 25,28)

Hradby byly nejdůležitější obranou starověkého města. Pevné a bezpečné město mělo silné a vysoké hradby. Podle Šalamouna jsou takové hradby u člověka sebeovládáním. A sebeovládání je ovocem Ducha svatého (Ga 5,23). Tedy znovu něco co se týká každého věřícího, co musíme trénovat a co se musíme učit, je to vlastnost, na které musíme usilovně pracovat. Potom Boží Duch bude měnit naše srdce a vystaví pevné hradby, které odolají útokům zlého.

(Dokončení příště.)