Evangelikální ateisté

Placená reklama na dopravních prostředcích oznamuje: „Bůh pravděpodobně neexistuje, přestaňte se strachovat a užívejte si života.

Objednavatelem kampaně byla Britská humanistická asociace, která dostala štědrou podporu evolučního biologa Richarda Dawkinse. Zájem o tuto kampaň byl obrovský. Celkové náklady přesáhly 135 000 liber. Příspěvek na kampaň zaslala i jedna křesťanská organizace s tím, že nápisy „povzbudí lidi k tomu, aby se zamysleli nad nejdůležitější otázkou, jakou si mohou v životě položit“. Vzhledem k tomu, že se lidé Bohem převážně nezabývají, provokuje kampaň k zamyšlení v moři lhostejnosti – čímž nám ateisté udělali lepší službu (Jiří Unger)

Žijeme ve svobodné společnosti, takže i ateisté mají právo rozšiřovat své humanistické evangelium. V tomto duchu máme i my svobodu reagovat na jejich angažovanost.

 

Definitivní vysvětlení

Prohlašovat, že „Bůh pravděpodobně neexistuje“ nevylučuje, co každý instinktivně tuší. Kdyby totiž Bůh skutečně neexistoval, neměli by ateisté jediný důvod, proč něco takového organizovat. Nikdo přeci nepovede kampaň proti víře v pohádkovou bytost. Ale přirozený člověk existenci všemohoucího Boha popírá odedávna. Písmo říká v Žalmu 14,1:

 • Bloud si v srdci říká: „Bůh tu není“.

Billy Graham odpověděl na otázku „Jak víte, že Bůh existuje?“ následovně: „Dnes ráno jsem s Ním mluvil.“

To, že existuje svět a život, navozuje otázku, kdo to vše zapříčinil. Jak si vysvětlíme, že existuje kolem nás vesmír a všechny galaxie hvězd jen tak, bez příčiny a záměru?

Bůh svému stvoření a skrze stvoření odhalil vše, co je třeba vědět:

 • Nebesa vypravují o Boží slávě, obloha hovoří o díle jeho rukou.(Ž 19,2)
 • Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi.(Gen 1,1)

Vznik vesmíru a existenci všeho bytí přijímáme všichni vírou. Na rozdíl od ateistů víme, že Bůh existuje, protože se dal člověku poznat. Máme Boží slovo, v němž nám Bůh zjevuje sám sebe. On nám říká, kdo je a co od nás očekává. Jeho Slovo bylo na počátku všeho, pro nás jde o návod pro plnohodnotný život, pokojnou smrt a úžasnou věčnost.

Bůh s námi

Koruna tvrzení, že Bůh existuje, je založena na svědectví o tom, že před 2000 lety seslal světu svého Syna – Boha a člověka – mezi nás. Pán Ježíš Kristus nemá sobě rovného a stal se nepřekonaným a nepřekonatelným zjevením jediného pravého Boha. Jedno z jeho jmen je:

 • Immanuel, to jest přeloženo Bůh s námi. (Mt 1,23)

V Bibli je psáno:

 • Boha nikdy nikdo neviděl; jednorozený Syn, který je v náruči Otcově, nám o něm řekl. (J 1,18)

Boží zjevení v Synu bylo pro člověka neuvěřitelné. I Ježíšovi učedníci chtěli vidět živého Boha:

 • Ježíš mu odpověděl: „Tak dlouho jsem s vámi, Filipe, a ty mě neznáš? Kdo vidí mne, vidí Otce. Jak tedy můžeš říkat: Ukaž nám Otce?“(Jan 14,9)

Jedinečnost stvoření a skutečnost Božího zjevení, existence světa a psaného Božího slova – vtěleného Slova, jsou mimo realitu Božího tvoření nevysvětlitelné. Jaký tedy Bůh je? Je stejně reálný jako Kristus, protože Pán Ježíš Kristus byl Bůh v lidském těle. Toto smělé tvrzení přivedlo Ježíše na kříž a my jej přijímáme vírou, protože přichází z Božích zdrojů.

Přestaňte se strachovat …?

Ti, kdo tuto kampaň připravili, jsou zajisté znepokojeni možností Boží existence. Proč jinak by něco podobného organizovali a financovali? Ve světle Božího slova mají důvod k obavám. Kdyby totiž byli o neexistenci Boha (své pravdě) skálopevně přesvědčení, nenapsali by „pravděpodobně“. Kdyby slovíčko vypustili, intelektuálně by před světem znemožnili sami sebe. Prohlásili by totiž, že ateisté jsou vševědoucí!

Dále, říci někomu, aby se „přestal strachovat“ se snadněji vysloví než vykoná. Starosti a strach je univerzální fenomén doby. Právě naopak, protože nevylučují, že Bůh může existovat, sdílejí svůj strach, který je vlastní lidstvu a nevěřícímu světu. Žijí snad ateisté bez starostí a strachu? Jsou vyrovnaní a spokojení? Jsou hodni následování, když nemají absolutní životní jistotu? I oni mohou přijít o práci nebo blízkou osobu. Mohou bojovat o přežití, protože mají podlomené zdraví nevyléčitelnou chorobou. Nevyhne se jim ekonomická krize, hrozby terorismu, stres doma, v zaměstnání a tisíc dalších starostí, pro něž lidí ztrácejí klidný spánek.

Na druhé straně, křesťané mají zdroje, které „něcisté (věří v něco nad námi)“ ani ateisté neznají – mají milujícího Otce v nebesích! Zkuste se ateisty zeptat „Říkáš přestaň se strachovat, pověz mi, jak to děláš?“ Většinou mohou jen pokrčit rameny. Bible nám naopak dává staletími prověřené rady, jak se zbavit starostí:

 • Všechnu `svou starost vložte na něj´, neboť mu na vás záleží. (1 Pt 5,7)

Komu záleží na „něcistech“ a ateistech?

Boží neutuchající péče

Křesťané sdílejí stejný svět jako nevěřící. Mnohé problémy trápí jedny i druhé. Na rozdíl od nich víme, že naše životy jsou v Boží péči. On má vše pod svojí kontrolou a mocí:

 • Právě v něm se i nám dostalo podílu na vyvolení; byli jsme předurčeni podle předsevzetí toho, který rozhodnutím své vůle působí všechno. (Ef 1,11)

Takže i když se nás dotknou těžkosti a nepříjemnosti, nejsme vydáni na pospas okolnostem:

 • Víme, že těm, kdo milují Boha, všechno napomáhá k dobrému – totiž těm, které povolal podle svého záměru. (Ř 8,28)

Podle Písma:

 • Lidem je určeno jednou zemřít, a potom je čeká soud. (Žd 9,27)

Ateisté v otázkách smrti, soudu a pocitů viny, které jsou vlastní celému lidstvu, nemají žádnou odpověď. Ateista má na smrtelné posteli pádný důvod k obavám.

Srdcem křesťanského evangelia je prohlášení:

 • Předal jsem vám to hlavní, co jsem sám přijal: Kristus zemřel za naše hříchy podle Písem, byl pohřben a třetí den byl vzkříšen podle Písem. (1 K 15,3-4)

Křesťan se nemusí smrti a soudu bát, protože Pán Ježíš zemřel za naše hříchy, zachránil nás před Božím hněvem. Jsme oblečeni v Kristovu spravedlnost a před svatým Bohem jsme bez viny.

Užívejte si života?

Jen ten, kdo zná svého Stvořitele intimně, může říci:

 • Stezku života mi dáváš poznat; vrcholem radosti je být s tebou, ve tvé pravici je neskonalé blaho. (Ž 16,11)

Je zjevné, že všechna světská sláva, bohatství, módní trendy, zábava a radovánky (zákonné i ty nezákonné), neuspokojují ani nepřinášejí lidskému srdci pokoj a trvalou radost. Proč ne? Protože Bůh stvořil člověka k obrazu svému. Smyslem a cílem lidského života je společenství a oslava Boha; mimo obecenství s Bohem neexistuje trvalý zdroj radosti a plnosti života. Jak toho dosáhneme? Jiná cesta není než cesta Kristova, jehož smrt na kříži usmířila nás, odcizené hříšníky, s Bohem v čase a pro věčnost.

Ateisté ubíjejí veškerou naději v člověku,tím, že popírají samotný zdroj radosti a naděje. Ten, kdo popírá Boží skutečnost a všechny důkazy o Něm, odpírají ostatním možnost poznat zdroj jediné opravdové radosti a trvalých hodnot. Být celým člověkem, poznat pravou radost, je možné pouze v obecenství – Božích dětí s Bohem Otcem.

Užívat si života? Křesťané si užívají hojnosti života již nyní. Věčný život není pouze synonymem pro křesťanské spasení, ale jde o životní kvalitu, z níž se můžeme radovat.

 • Já jsem přišel, aby měly život a měly ho hojně. (J 10,10)

Boží sláva byla zjevena nejen na nebi, ale i na zemi:

 • A to je ten věčný život – aby poznali tebe, jediného pravého Boha, a toho, jehož jsi poslal, Ježíše Krista.(J 17,3)

– kas –
zpracováno z ET Int. vol. 5, No. 2 2009