Učit se Boží Slovo zpaměti

Dva bratři se procházeli po rozlehlém zalesněném pozemku svého otce, když najednou objevili mladý strom obtížený ovocem. Oba si vychutnali tolik lahodného ovoce, kolik se jim jen zachtělo. Když se vydali zpět, jeden z nich posbíral zbylé ovoce a vzal si ho domů. Ale jeho bratr si vzal celý strom a zasadil jej na svém pozemku. Strom vzkvétal a pravidelně vydával hojnou úrodu, takže druhý bratr měl často ovoce, ačkoliv první bratr už neměl žádné.

Bible je jako strom rodící ovoce v tomto příběhu. Jenom poslouchat Boží slovo znamená chovat se jako první z bratrů. Možná posbíráte spoustu ovoce ze setkání, ba dokonce si přinesete domů dostatek, abyste se jím mohli dále krmit několik dní. Nakonec se to však nedá srovnat s tím, když máte vlastní strom. Strom získáváme ukázněným čtením a studiem Bible a zároveň si tak vychutnáváme jeho ovoce.

Učení se nazpaměť, rozjímání a aplikace patří mezi duchovní disciplíny a všechny hojně rozmnožují naši úrodu ze stromu.

Učení Božího slova nazpaměť – užitek a metody

Mnozí křesťané považují jednu z duchovních disciplín – učení se Božího slova zpaměti – za něco, co se vyrovná modernímu mučednictví. Požádejte je, aby se učili nazpaměť verše z Bible, a jejich reakcí bude stejně tak horlivá, jako kdybyste někoho vyzvali, aby dobrovolně čelil Nerovým lvům. Jak je to možné? Možná je to proto, že mnozí si spojují učení se nazpaměť s namáháním paměti, které se od nich vyžadovalo ve škole. Byla to námaha a většinou byla nezajímavá a měla jen omezenou hodnotu. Výmluva, kterou je často slyšet, je, že člověk má špatnou paměť. No, a co kdybych vám nabídl tisíc dolarů za každý verš, který byste se dokázali naučit během následujících sedmi dnů? Myslíte si, že by se váš postoj k pamatování si Písma a schopnost učit se nazpaměť zlepšili? Jakákoliv finanční odměna je však minimální v porovnání s narůstající hodnotou pokladu Božího slova uloženého ve vaší mysli.

Učení se zpaměti duchovně posiluje

Když je Písmo uloženo v mysli, je dostupné Duchu svatému, aby ho vzal a přinesl do vaší pozornosti, když to nejvíc potřebujete. Proto autor Žalmu 119 napsal:

  • Ve svém srdci jsem ukryl tvou řeč, abych nezhřešil proti tobě. (verš 11)

Jedna věc je například sledovat něco nebo myslet na něco, když víte, že byste neměli. Ale když vám může v takové chvíli přijít na mysl konkrétní verš (jako např. Koloským 3,2: „K tomu směřujte, a ne k pozemským věcem.“), tak je proti pokušení dodána další síla.

Když Duch svatý takto přináší na mysl určitý verš, tak se naplňuje Efezským 6,17, kde se poukazuje na „meč Ducha, jímž je slovo Boží“. Příslušná pravda Písma, kterou Duch svatý přinese do vašeho vědomí ve správném čase, může být tou zbraní, která rozhodne v duchovním boji.

Není lepší příklad než Ježíšovo setkání se satanem na poušti (Mt 4,1–11). Pokaždé, když nepřítel uvrhl Ježíše do pokušení, odrazil útok mečem Ducha. Bylo to právě Duchem inspirované vzpomenutí si na konkrétní text Písma, které pomohlo Ježíši zvítězit. Jedním ze způsobů, jak můžeme dosáhnout více duchovních vítězství, je dělat totéž, co Ježíš – učit se Písmo zpaměti. Tak může být dostupné Duchu svatému, aby ho vzal a oživil v nás právě tehdy, když je to nutné.

Učení se zpaměti posiluje vaši víru

Chcete, aby vaše víra byla posílena? Který křesťan by to nechtěl! Jedna z věcí, kterou můžete udělat, abyste svou víru posílili, je přimět se k memorování Písma. V Přísloví 22,17–19 se říká:

Nakloň své ucho a slyš slova moudrých, zaměř srdce k tomu, co jsem poznal. Bude ti k blahu, budešli je ve svém nitru zachovávat, budou rovněž pohotově na tvých rtech. Abys na Hospodina spoléhal, poučím tě dnes – ano, tebe.

„Nakloň své ucho a slyš slova moudrých“ a „ve svém nitru je zachovávat“ se vztahuje k samotnému zapamatování si Písma. Všimněte si, proč máme ve svém nitru zachovávat moudrá slova Písma a proč mají „být pohotově na našich rtech“. Je to proto, abys „na Hospodina spoléhal“. Memorování Písma posiluje vaši víru, protože opakovaně upevňuje pravdu, často právě tehdy, když ji potřebujete znovu slyšet.

Náš sbor se snažil postavit novou sborovou budovu. Vnímali jsme, že nejvíce bychom poctili Boha, kdybychom postavili budovu, aniž bychom se zadlužili. Byly chvíle, kdy se moje víra v Boží zaopatření začala vytrácet. To, co několikrát obnovilo mou víru, bylo připomenutí si Božího zaslíbení:

  • Ty, kdo mě ctí, poctím. (1 S 2,30)

Zapamatování si Písma je jako ocelová výztuž pro těžce ohýbanou víru.

Učení se zpaměti ve vztahu ke svědectví a poradenství

Na den Letnic (židovský svátek, který se slavil, když Duch Svatý poprvé sestoupil, aby přebýval v křesťanech) měl apoštol Petr náhlé vnuknutí od Boha, aby se postavil před dav a kázal o Ježíšovi. Mnoho z toho, co řekl, sestávalo ze starozákonních citací (Sk 2,14–40). Existuje kvalitativní rozdíl mezi Petrovým jedinečně inspirovaným kázáním a našimi Duchem vedenými rozhovory. Přesto však Petrova zkušenost ukazuje, jak nás může zapamatování si Písma připravit na možné nečekané příležitosti svědčit nebo poskytnout radu.

Když jsem nedávno zvěstoval jednomu člověku poselství o Kristu, řekl něco, co mi přivedlo na mysl verš, který jsem se naučil. Citoval jsem tento verš, následkem čehož nastal v našem rozhovoru zlom, který vedl k jeho vyznání víry v Krista. Totéž se často děje během poradenských rozhovorů. Ale dokud verše nejsou ukryté v srdci, jsou nedostupné pro ústa.

Prostředek Božího vedení

Žalmista napsal:

  • Tvá svědectví budou nadále mým potěšením, jsou to moji rádci. (Ž 119,24)

Právě tak jako Duch Svatý vybere pravdu Písma z naší paměti, aby byla použita k užitku při radění druhým, stejně ji přinese do naší mysli, aby nám poskytl vedení v pravý čas.

Mnohokrát, když se rozhoduji, zda v dané situaci říci, co si myslím, mi Pán dá na mysl Efezským:

  • Z vašich úst ať nevyjde ani jedno špatné slovo, ale vždy jen dobré, které by pomohlo, kde je třeba, a tak posluchačům přineslo milost. (Ef 4,29)

Jsem si jist, že ne vždy správně rozumím hlasu Ducha svatého. Ale Jeho vedení by sotva mohlo být jasnější, než když mi přivede na mysl takový verš! Je to však výsledek disciplinovaného učení se Písma zpaměti.

Učení se zpaměti podporuje rozjímání

Jedním z nejvíce podceňovaných přínosů učení se Písma zpaměti je, že zajišťuje palivo pro rozjímání. Když jste se naučili verš z Písma, můžete o něm rozjímat kdekoliv a v jakémkoli denním či nočním čase. Pokud milujete Boží slovo natolik, že se ho naučíte nazpaměť, můžete se stát podobnými žalmistovi, který zvolal:

  • Jak jsem si tvůj Zákon zamiloval! Každý den o něm přemýšlím. (Ž 119,97)

Ať řídíte, nebo se vezete ve vlaku, čekáte na letišti, stojíte v řadě, chováte dítě, nebo jíte jídlo pokud jste si udělali zásoby naučených veršů, můžete mít prospěch z duchovní disciplíny rozjímání.

Slovo Boží je ‚meč Ducha‘, ale Duch svatý vám nedá zbraň, kterou nemáte uloženou ve zbrojnici své mysli. Představte si, že se nacházíte uprostřed rozhodnutí a potřebujete vedení. Nebo v zápase s těžkým pokušením a potřebujete zvítězit. Duch svatý spěchá do zbrojnice vaší mysli, prudce rozevře dveře, ale vše, co najde, je Jan 3,16, Genesis 1,1 a velké poslání (Mt 28,19–20). Jsou to velké meče, ale nejsou ukuté pro každou bitvu. Jak tedy začít naplňovat svou osobní duchovní zbrojnici zásobou mečů, které může Duch Svatý použít?

Dokážete se naučit Písmo zpaměti

Většina lidí si myslí, že mají špatnou paměť, ale není to pravda. Jak jsme již zjistili, učení se nazpaměť je většinou otázkou motivace. Pokud znáte datum svých narozenin, telefonní číslo a adresu a pokud si dokážete vzpomenout na jména svých přátel, v tom případě se dokážete naučit nazpaměť Písmo. Otázkou tedy je, zda jste ochotni vynaložit na to dostatek úsilí.

Když Dawson Trotman, zakladatel křesťanské organizace Navigátoři, v roce 1926 uvěřil v Krista, začal se učit nazpaměť jeden verš z Bible denně. V té době dělal řidiče nákladního auta pro sklad dřeva v Los Angeles. Zatímco řídil kolem města, pracoval na svém verši pro daný den. Během prvních tří let svého křesťanského života se naučil svých prvních tisíc veršů. Pokud se on dokázal za rok naučit nazpaměť přes tři sta veršů během řízení, tak i my jistě dokážeme najít nějaký způsob, jak se jich pár naučit.

Mějte plán

V křesťanských knihkupectvích lze získat jistě řadu dobrých předem připravených plánů učení se Písma zpaměti (pozn. překl.: autor je z USA, u nás je situace jiná). Možná si však raději vyberete verše týkající se konkrétní oblasti, na níž Pán ve vašem životě právě pracuje. Pokud je vaše víra slabá, učte se nazpaměť verše o víře. Pokud zápasíme s nějakým návykem, najděte si verše, které by vám pomohly nad ním zvítězit. Jeden muž řekl D. Trotmanovi, že se obává, aby ho následování jeho příkladu neučinilo pyšným. Trotmanova odpověď zněla: „Tak se nauč svých prvních deset veršů o pokoře!“

Další možností je učit se nazpaměť raději určitý úsek Písma, jako například žalm, než samostatné verše.

Vypište si verše

Udělejte si seznam veršů, nebo si každý verš napište na zvláštní kartičku.

Nakreslete si obrázky

Nejde zde o nic komplikované. Stačí pár čar nebo schematických postaviček za každým veršem. To verš udělá ‚vizuálním‘ a vnese do vaší práce princip „jeden obraz má hodnotu tisíc slov“. Jeden jednoduchý obrázek vám může připomenout tucet slov. Platí to zejména tehdy, když kresba zobrazuje nějaký děj, popsaný ve verši. Například při Žalmu 119,11 byste si mohli udělat hrubý nákres srdce s Biblí ve středu, abyste si připomněli uchovávání pokladu Božího slova v srdci. U Efezským 6,17 je očividnou připomínkou náčrt meče. Tato metoda bude pro vás obzvláště užitečná, když se budete učit nazpaměť úsek po sobě jdoucích veršů. Uvědomuji si, že asi nejste o nic větším umělcem než já, ale nikdo jiný tyto obrázky nemusí vidět a mohou vám učení se Písma usnadnit.

Učte se verše doslovně

Existuje velké pokušení, zejména pokud se učíte nějaký verš poprvé, snížit tento standard. Nespokojte se pouze s tím, že se verš naučíte přibližně, nebo že vystihuje „hlavní myšlenku“. Učte se verš slovo po slově a naučte se také, kde se v Bibli nachází. Bez objektivního standardu je cíl nejasný a vy můžete mít tendenci dále snižovat standard, dokud s memorováním zcela nepřestanete. Navíc, pokud jste se verš nenaučili přesně, ztratíte důvěru použít ho v rozhovoru nebo při svědčení.

Takže ačkoliv memorování „každé čárky a písmenka“ je na počátku těžší, z dlouhodobého hlediska je lehčí a mnohem produktivnější. Mimochodem, snadněji si zopakujete verše, které víte doslovně, než takové, které neovládáte tak přesně.

Najděte si způsob, jak vytrvat

Kvůli našemu sklonu k lenosti většina z nás potřebuje přistupovat zodpovědněji k pamatování si Písma než k jiným disciplínám. A čím více jsme zaneprázdněni, tím více se snažíme z tohoto závazku vymluvit. Někteří, jako D. Trotman, si vyvinuli osobní prostředky odpovědného přístupu k této disciplíně, které je udržely věrnými. Většina křesťanů je však důslednější, když se pravidelně setkávají nebo si popovídají s někým jiným – nemusí to být vždy křesťan – s kým si opakují své verše.

Opakujte a rozjímejte každý den

Není důležitějšího zásady při zapamatování si Písma, než je princip opakování. Bez dostatečného opakování časem přijdete o většinu toho, co se učíte nazpaměť. Když se jednou opravdu naučíte verš, můžete si ho v mysli zopakovat ve zlomku času, za který byste ho vyslovili. A když znáte verš takto dobře, stačí, abyste si jej zopakovali jednou do týdne, jednou do měsíce, či dokonce jednou za šest měsíců, aby na něj vaše mysl zůstala naladěná.

Není neobvyklé dosáhnout bodu, kdy polovinu času věnovaného učení se Písma strávíte opakováním. Nechť vám není líto věnovat tolik času leštění svých mečů. Raději se radujte, že jich máte tolik!

Skvělý čas na opakování veršů, které dobře ovládáte, je před spaním. Jelikož nepotřebujete mít verše napsané před sebou, můžete si je opakovat a rozjímat nad nimi, dokud usínáte, či dokonce když nemůžete spát. Pokud nedokážete bdít, je to v pořádku, vždyť i tak máte spát. Pokud nedokážete usnout, vtahujete si do mysli tu nejužitečnější a nejklidnější informaci. Zároveň dobře využíváte čas.

Na závěr tohoto článku vám chci připomenout, že cílem není samotné memorování veršů. Cílem není vidět, kolik veršů se dokážeme naučit nazpaměť, cílem je zbožnost. Cílem je naučit se zpaměti Boží slovo, aby nám mohlo proměnit mysli a změnit naše životy.

– Donald Whitney –