Život bez Boha přinese záhubu

 • Hospodin bude s vámi, když vy budete s ním. Budete-li se dotazovat na jeho slovo, dá se vám nalézt. Jestliže ho opustíte, opustí vás. (2Pa 15,2b)
   
 • Nejúskočnější ze všeho je srdce působící zkázu. Kdopak je zná? (Jr 17,9)
   
 • Někdy se zdá člověku cesta přímá, ale nakonec přivede k smrti. (Př 16,25)
   
 • Vždyť Bůh neušetřil ani anděly, kteří zhřešili, ale svrhl je do temné propasti podsvětí a dal je střežit, aby byli postaveni před soud. Pán však dovede vytrhnout zbožné ze zkoušky, ale nespravedlivé uchovat pro trest v den soudu. (2Pt 2,4.9)
   
 • Jestliže však nebudete Hospodina poslouchat a budete se Hospodinovým rozkazům vzpírat, dolehne Hospodinova ruka na vás. (1S 12,15a)
   
 • Kdo nezůstane ve mně, bude vyvržen jako ratolest, uschne; pak ji seberou, hodí do ohně a spálí. (J 15,6)
   
 • Zato vzpurní budou do jednoho vyhlazeni, potomstvo svévolníků bude vymýceno. (Ž 37,38)