Sedm znaků falešných učitelů

 

  • V Božím lidu bývali ovšem i lživí proroci; tak i mezi vámi budou lživí učitelé... (2. Petrův 2,1)

V Petrových slovech nejsou žádná „kdyby, a, nebo však“. Je to jasný a definitivní výrok. V Božím lidu bývali i lživí proroci (v Izraeli ve Starém zákoně). To je věc minulosti.

Falešní proroci byli neustálým problémem i ve Starém zákoně, a ti, kdo lživě prohlašovali, že jsou Boží proroci, měli být ukamenováni. Lidé měli málokdy vůli se s nimi vypořádat, a tak se falešní proroci množili a způsobovali pohromu v duchovním životě Božího lidu.

Stejným způsobem Petr říká: „i mezi vámi budou lživí učitelé“. Všimněte si slov „mezi vámi“. Petr píše do sboru a říká: „I mezi vámi budou lživí proroci.“ Nemluví tedy o lidech z New Age, co vystupují v televizi. Mluví o lidech v místním sboru, o členech místního shromáždění.

Na této straně nebe neexistuje něco jako čistý sbor. Nikde ho nenajdete. Pšenice a plevel rostou dohromady. Warren Wiersbe píše:

Satan je podvodník... Je falešným evangeliem (Galatským 1,6-9) kázaným falešnými služebníky (2. Korintským 11,13-14), a tak přivádí na svět falešné křesťany (2. Korintským 11,26)... Satan zasévá své falešníky všude tam, kde Bůh zasévá opravdové věřící (Matouš 13,38).

Pravé nebo falešné?

Jak poznáte falešné křesťanství?

V 2. Petrově 1 čteme o ryzích křesťanech. A ve 2. Petrově 2 čteme o falešných věřících. Kdybyste si obě kapitoly položili vedle sebe, viděli byste rozdíly mezi opravdovými a falešnými věřícími.

1. Jiný zdroj – Odkud přišla zpráva?

Petr říká: „Nedali jsme se vést vymyšlenými bájemi, ale zvěstovali jsme vám moc a slavný příchod našeho Pána Ježíše...“ (1,16). A potom říká, že falešní učitelé vás zneužívají „svými výmysly“ (2,3). Pravý učitel tedy čerpá své vyučování z Bible. Falešný učitel spoléhá na svou vlastní kreativitu. Své kázání si vymýšlí.

2. Jiné kázání – Co je obsahem kázání?

Pro pravého učitele je centrem Ježíš Kristus. „Všecko, čeho je třeba k zbožnému životu, darovala nám jeho božská moc...“ (1,3). Pro falešného učitele je Ježíš jen okrajová záležitost: „...budou záludně zavádět zhoubné nauky a budou popírat Panovníka, který je vykoupil...“ (2,1).

Všimněte si slova „záludně“. Zřídkakdy někdo ve sboru otevřeně popře Ježíše. Posun od ústředního postavení Krista je nepatrný. Falešný učitel bude hovořit o tom, jak vám ostatní lidé mohou pomoct změnit život, když však budete pozorně naslouchat tomu, co říká, uvidíte, že Ježíš není v tomto kázání podstatný.

3. Jiné postavení – Do jakého postavení vás kázání přivede?

Opravdový křesťan „uniká zhoubě, do níž svět žene jeho zvrácená touha“ (1,4). Poslechněte si, jak Petr popisuje falešné křesťanství: „Slibují jim svobodu, ale sami jsou služebníky záhuby. Co se člověka zmocní, tím je zotročen.“ (2,19). Pravý věřící uniká záhubě, zatímco falešný věřící je jí zotročen.

4. Jiná povaha – Jací lidé takto kážou?

Pravý křesťan vykazuje ctnost, poznání, zdrženlivost, trpělivost, zbožnost, bratrskou náklonnost a lásku (1,5-7). Falešný křesťan je drzý a pomlouvačný (2,10 – ČSP). „Oči mají plné cizoložství“ a „srdce mají vycvičené v hrabivosti“ (2,14). Také „pohrdají každou autoritou“ (2,10). To je obecná charakteristika falešného věřícího.

5. Jiná výzva – Proč byste měli naslouchat takovému kázání?

Pravý učitel se odvolává na Písmo. „A máme ještě pevnější prorocké slovo. Dobře činíte, že se ho držíte...“ (1,19 - ČSP). Bůh mluvil a pravý učitel se odvolává na Jeho Slovo.

Falešný učitel se odvolává na něco jiného: „...lákají v žádostech těla výstřednostmi ty, kdo sotva utíkají těm, kteří žijí v bludu.“ (2,18 – ČSP). Pravý učitel se tedy ptá: „Co řekl Bůh ve svém Slově?“ Falešný učitel se ptá: „Co chtějí lidé slyšet? Co se bude zamlouvat jejich tělesnosti?“

6. Jiné ovoce – Jaký vliv má kázání na životy lidí?

Pravý věřící je efektivní a produktivní ve svém poznání Ježíše Krista (1,8). Falešník je „jako pramen bez vody“ (2,17). To je výjimečný obraz! Slibují mnoho, ale vytvářejí málo.

7. Jiný konec – Kam vás kázání nakonec dovede?

Zde nacházíme nejznepokojivější kontrast ze všech. Pravému věřícímu se: „široce otevře přístup do věčného království našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista.“ (1,11). Na falešného věřícího čeká „náhlá zhouba“ (2,1). „Soud nad nimi je už připraven a jejich zhouba je blízká.“ (2,3)

Ježíš nám říká, že mnozí se zapojí do služby v Jeho jménu, jimž potom řekne: „Nikdy jsem vás neznal; jděte ode mne...“ (Matouš 7,21). Kdo jsou tito lidé? Petr je popisuje v tomto textu.

Nebuďte naivní

Nesmíme být neznalí: „...tak i mezi vámi budou lživí učitelé...“ (2,1). Jak tedy toto varování uplatníme?

Zaprvé, Petrovo prosté prohlášení nám připomíná, že sbor potřebuje ochranu. Někteří z těch úžasných lidí, kteří procházejí dveřmi sboru každý rok, mu způsobí více škody než užitku.

Mohou se jevit jako ti nejmilejší lidé, ale nevěří v autoritu Bible nebo ve spasení pouze skrze Krista. Vítáme takové lidi, protože potřebují Krista stejně jako my, ale nesmíme jim dovolit, aby měli ve sboru vliv.

Zadruhé, skeptikové budou vždy schopní poukazovat na pokrytectví a rozporuplnost v církvi. Vždycky to tak dělali a budou v tom pokračovat. Jeden z nejpodivnějších důvodů pro nenásledování Krista zní takto: „V církvi jsem viděl lidi, kteří se chovají pokrytecky.“ Takže nebudeš následovat Krista, protože někteří lidé, kteří tvrdí, že Krista následují, jsou pokrytci?

Existence falešného není nikdy dobrým důvodem k odmítnutí ryzího. Petr nám v podstatě říká: „Samozřejmě, že existují falešní křesťané. Samozřejmě, že jsou učitelé, kteří sboru spíše škodí. Co jiného byste očekávali v tomto padlém světě? Otevřete oči! Nebuďte naivní! Nepromeškejte to skutečné jen proto, že jste se setkali s falešným.“

Až se příště setkáte s někým, kdo se schovává za výmluvy, ukažte mu 2. Petrův 2,1.