Kórach a jeho vzpoura

 

Numeri 16:3 Shromáždili se proti Mojžíšovi a Áronovi a řekli jim: Už dost! Vždyť celá pospolitost, všichni jsou svatí a Hospodin je uprostřed nich. Proč se povyšujete nad Hospodinovo shromáždění? (ČSP)

Zde vidíme vychytralou strategii, jak prosadit svojí vlastní vůli, namísto toho, se podřídit Boží autoritě. Kórach říká: „Vždyť celá pospolitost, všichni jsou svatí a Hospodin je uprostřed nich.“ Na první pohled to zní velmi dobře. Ale otázkou je proč to řekl? On tím vlastně řekl něco jako:  „My nemusíme poslouchat Mojžíše, my nepotřebujeme žádnou další autoritu nad námi! My jsme si všichni před Bohem rovni. My nepotřebujeme někoho, aby nám říkal, jak jednat. My to víme sami!“ Jenže tím ve skrytu duše chtěl jen prosadit svojí vlastní vůli namísto toho se podřídit Boží vůli, kterou reprezentoval Mojžíš. Velmi aktuální v dnešní době!

Jak často slyšíme i dnes: „Každý věřící má Ducha Svatého, nepotřebujeme nikoho, aby nám říkal, jak máme žít a jak Boha uctívat. Nehraj si na nějakou duchovní autoritu. My to víme sami za sebe. Nikdo nám nemá právo říkat, tak to je a tak to není. My sami víme jak správně vykládat Písmo a jak podle toho žít. Nepotřebujeme vykladače, teology, nějaká dogmata, někoho, kdo dohlíží na správný výklad Písma. Každý máme právo na svůj vlastní výklad Písma. Na své vlastní porozumění Boží vůle pro nás osobně. Moje názory a výklady jsou rovnocenné s názory a výklady kohokoli jiného.“ 

Jenže se najdou v církvi lidé, kteří tímto způsobem jen prosazují svojí vlastní vůli. Takový, co se odmítají podřídit Boží autoritě a vůli zjevené v Písmu. Používají stejný úskok jako Kórach.

Falešní učitelé a svévolníci v církvi, musí popírat jakoukoli autoritu a musí útočit na jednoznačné učení a výklad Písma. Musí ty učitele, kteří usilují o jasný a pravdivý výklad Písma nějakým způsobem znemožnit. Zpochybnit jejich autoritu. Zastrašit je. Tím si pro své bludné učení připravují půdu. Dělají si tímto úskokem prostor v církvi, kde chtějí získat vliv.

„Proč se povyšujete nad Hospodinovo shromáždění?“ (Numeri 16:3)Vidíme jak velmi chytrá strategie to je. Jak silně hraje na city. Kórach, dá se říct, Mojžíše obviňuje z duchovní pýchy. Jde o zastrašování toho, kdo je Bohu věrný. Ale pod povrchem se skrývá útok na Boží autoritu.

Pro příklad. Představ si, že půjdeš do jedné místní církve, která se považuje za evangelikální. Jsi v nedělním shromáždění a slyšíš, jak lidé spontánně mluví v nesrozumitelných jazycích. Půjdeš proto za nimi a upozorníš je na učení apoštola Pavla, který tuto praktiku v této formě a bez překladatele ve společném shromáždění zakázal. Jaké si myslíš, že se ti dostane odpovědi? Obávám se, že budeš skrytě, nebo otevřeně považovaný za někoho, kdo propadnul duchovní pýše. Někoho, kdo si arogantně myslí, že má patent na správný výklad Písma. Za někoho, kdo se povyšuje nad ostatní. Za někoho, kdo si hraje na duchovní autoritu, zatímco ve skutečnosti jsme si přece všichni křesťané před Bohem rovni.

Jenže to je stejný úskok, jaký použil Kórach! Ve skrytu jde o stejný útok na Boží autoritu. Jde o popírání faktu, že je nad námi všemi vyšší autorita. A že tato autorita k nám promlouvá skrze Písmo. Včetně učení apoštolů, kteří pod vedením Ducha Svatého tuto Boží autoritu reprezentují.

A každý z nás se musí rozhodnout. Budu patřit mezi ty, kteří tuto autoritu uznávají? Mezi ty, kteří věří, že Písmo je možné správně pochopit, vyložit a proto podle toho také správně jednat? Budu usilovat o to, aby i církev pod touto autoritou žila? Nebo budu jako Kórach prosazovat svoji vlastní vůli? Případně mlčky takovou svévoli v církvi tolerovat?

Pro takové lidi, kteří se vloudili do církve, ale i pro nás ostatní, kteří jsme v nebezpečí takové lidi následovat, nebo takové jednání mlčky tolerujeme, má Boží slovo vážné varování. Takový lidé, stejně jako Kórach, přivolávají totiž na Boží lid Boží hněv. Konec Kóracha a dopad jeho jednání na Boží lid najdeme v Numeri 16:31-35 a 17:6-14.