Mladý křesťane: Nabídni Pánu spoustu dovedností, se kterými může pracovat

Být náctiletí nebo mít něco přes dvacet, to jsou léta, která lze velmi dobře využít anebo také úplně promrhat. Během těchto let se dá postavit pevný základ pro dobře prožitý život nebo naopak nestabilní základ tragicky promarněného života. V tomto kratičkém článku bych rád promluvil právě k náctiletým a mladým a nabídl jim několik rad, jak toto životní období využít co nejlépe.

Máte před sebou ještě notný kus života a jednou z vašich odpovědností, která spadá do tohoto období, je položit základy pro zbývající léta. Za tímto účelem bych byl rád, kdybyste se zamysleli nad následujícím principem: Nabídni Pánu spoustu dovedností, se kterými může pracovat. Jak budeš postupně dorůstat do dospělosti, bude si Bůh používat talent, který jsi rozvíjel, zkušenosti, které jsi nabyl, výzvy, které jsi přijal, dovednosti, kterým ses naučil, zájmy, kterým ses s nadšením věnoval, a příležitosti, kterých jsi využil. To dělá Bůh, takto pracuje a v tom nachází zalíbení. Přesto ale nejsou všechny talenty, zkušenosti, výzvy, dovednosti, zájmy a příležitosti na stejné úrovni. Některé z nich by zkrátka měly získat naprostou převahu nad jinými.

Je dost nepravděpodobné, že by měl Pán nějaký užitek z tvých herních dovedností, které sis osvojil během tisíců hodin strávených na počítači, herní konzole nebo na mobilním telefonu. Na samotném hraní nemusí být nic špatného, ale není to zkrátka ten nejlepší druh aktivity, který by mohl nějak přispět k budoucímu úspěchu. Užívej si to, jestli tě to tak zajímá, ale užívej si to s mírou a  s daleko větším důrazem na dovednosti, které jsou důležitější.

Je dost nepravděpodobné, že by měl Pán nějaký užitek ze znalostí, kterých jsi nabyl, anebo ze zábavy, které ses oddával, když jsi sledoval filmy na Netflixu nebo zábavné show na YouTube. Obojí může být dobrý způsob odreagování, ale ani jedno z nich ti neproklestí cestu k úspěchu ve tvém budoucím životě nebo službě. Totéž platí i o tom, když někdo s nutkavou posedlostí brouzdá po sociálních médiích anebo je třeba i jejich správcem.

Je nepravděpodobné, že by měl Pán užitek z čehokoli, co si myslíš, že jsi získal ze stovek či tisíců návštěv pornografických internetových stránek anebo z nesčíslných hodin strávených četbou erotiky. Naopak se v tobě střádají poznatky a touhy, ze kterých budeš později muset činit pokání a usmrcovat je v zájmu zachování duchovního zdraví a fungujících vztahů.

Je velmi nepravděpodobné, že by sis jednou při rekapitulaci svého života vzpomněl na tyto činnosti a litoval bys, že jsi jim tenkrát nevěnoval více času anebo že ses jim neoddával s větším zaujetím. Je velmi nepravděpodobné, že bys jednou došel k závěru, že si Bůh těchto aktivit úžasným způsobem použil k tomu, aby z tebe utvářel člověka, který žije pro Boží slávu a je velmi prospěšný druhým lidem. Určitě by tě to nenapadlo, když to srovnáš s některými jinými věcmi, ke kterým bys býval mohl využít svůj čas. Takže čemu ses místo toho mohl věnovat?

Pán může velmi dobře použít znalosti, které získáš, a zbožnost, kterou vypozoruješ, když budeš trávit čas se staršími věřícími. Mladí křesťané by měli neodbytně hledat způsoby, jak proniknout do životů, domovů a modliteb zkušenějších svatých, aby mohli vidět, jak se žije křesťanský život, aby mohli klást upřímné otázky a aby se mohli učit skrze pozorování. Bůh se velmi mocně staví za tento způsob vedení.

Pán může velmi dobře použít toho, že se věnuješ místní církvi: že jsi co nejvíce a co nejdéle zapojen do života konkrétního společenství a že jsi odhodlán být tam přítomen tak často, jak to jen jde. Přicházej tam, aby ses těšil ze společného uctívání s dalšími věřícími a aby ses učil při společném studiu a vyučování. Nechoď tam ovšem jen jako pouhý konzument. Docházej tam s tím, že budeš vyhledávat příležitosti, jak sloužit a jak pomáhat v růstu svým křesťanským přátelům i učitelům.

Je nanejvýš pravděpodobné, že si Pán použije tvou oddanost duchovním disciplínám, jako jsou čtení Písma, modlitba a uctívání spolu s Božím lidem. Často je dost těžké vidět okamžitý užitek tohoto počínání, ale postupem času se skrze věrnost a neustálé opakování projeví, že ti dávají cosi, co formuje a usměrňuje celý tvůj život.

Je pravděpodobné, že Pán velmi dobře použije vzdělání, kterého dosáhneš svou pílí při studiu, při psaní různých prací a u zkoušek. Velice rád si použije zaměstnání, které vykonáváš, jak se postupně propracováváš od minimálních příjmů ke kariérnímu postupu. Pravděpodobně si použije dobré knihy, které čteš, a dovednosti z reálného světa, které si pilně osvojuješ. Rád si použije i čas, který věnuješ službě dětem nebo seniorům či lidem s různými specifickými potřebami. Pán si může velmi dobře použít i těch pár prvních nejistých pokusů o evangelizaci nebo názor na neustále se vyvíjející svět, který sis udělal během misijního výjezdu. Velmi pravděpodobně si použije i druhého či třetího jazyka, který se naučíš.

A teď v čem je háček: Pokud nebudete rozvážní a opatrní, brzy zjistíte, že to, co by Bůh mohl použít opravdu jen stěží, velice snadno a rychle zaujímá místo toho, co si Bůh s daleko větší pravděpodobností opravdu použije. Vše, co je snadné a lákavé, co vám skýtá zábavu, co nevyžaduje žádné zvláštní úsilí, díky čemu se s přehledem držíte ve své bezpečné zóně a co je spouštěčem všech vašich mozkových center požitku – to všechno vás bude odvádět od věcí, které mají v konečném důsledku daleko větší váhu. Neznamená to, že by nebyl v životě křesťana prostor pro hraní, potěšení nebo zábavu, ale život křesťana prostě nemá a nikdy neměl být jen samé hraní, potěšení a zábava. Musíme vykonat až příliš mnoho pro splnění tak závažného misijního úkolu a máme na to dost málo času.

K tomu, aby se namísto vratkých vybudovaly pevné základy, bude zapotřebí opravdová touha a ochota tuto touhu záměrně měnit ve skutečnost. Bude to chtít uvážlivost a plánování a úsilí a sebezapření. Ale bude to stát za to, protože to přinese hojnost činění dobra druhým a přinese to slávu Bohu.

Přeložila Kateřina Gjergji-Holzerová

https://www.challies.com/articles/give-the-lord-a-lot-to-work-with/