Byl Ježíš chybující?

Mohli obyčejní lidé napsat neomylnou Bibli? Skeptici často argumentují, že mýlící se lidé museli napsat nebo opsat Bibli plnou chyb. Dejme kritikům v jednom za pravdu. Člověk je skutečně omylný a dělá neustále spoustu chyb. Přesto je schopný vyprodukovat bezchybné dílo. Člověk může napsat článek bez jediné gramatické chyby. Může, chce-li a má-li dostatek zájmu, pozornosti a čestnosti, opsat určitou knihu bez chyby, obzvláště, pojistí-li se systémem kontrolorů. Proto může člověk někdy, dá-li si záležet, vytvořit ibezchybné dílo. Člověk může bezchybně zaznamenat doslovně, co kdo řekl. Člověk může bezchybně popsat a zaznamenat i historické události nebo čeho byl svědkem. Co však historickou událost zdeformuje, nemusí být její zápis, ale osobní, subjektivní interpretace.

To, že člověk není schopný zaznamenat pravdu, není pravda a tvrzení, že chybující člověk musí napsat vždy chybné dílo, je omyl. Ten, kdo si koupil nový televizor, může být vyveden zrovnováhy z dálkového a automatického ovládání. Protože nemáme čas na čtení návodu, vkládáme do dálkového systému vlastní interpretaci a televizor často neposlouchá. Kdybychom si pozorně přečetli návod, který je bezchybný, přestali bychom dělat chyby. Někteří z nás se ani nenamáháme návod prostudovat a většinu funkcí raději nepoužíváme.

Podobně lidé, ačkoliv často chybují, nemusí chybovat v určitých případech a obzvláště ne za jistých okolností. Lidé napsali během 15 století 66 vzájemně si neodporujících, bezchybných biblických knih. Kdyby pisatelé vložili do díla svoji moudrost, dopadli by podobně jako televizní ovladatelé. Faktem zůstává, že Bůh použil obyčejné lidi, aby zaznamenal a roznášel své bezchybné dílo po celé generace. Bůh, Duch svatý, dosáhl dokonalé harmonie mezi všemi biblickými knihami. Bůh mohl k tomuto plánu použít člověka, protože věděl, že chybující člověk může být bezchybným tlumočníkem Božích myšlenek.

Lhát a pochybovat je lidské, ale nelhat a vystříhat se chyb není nic nadlidského. Kdyby poznání pravdy bylo nad lidské síly, jak bychom obhájili historičnost ztělesněného Boha, Ježíše Krista? Ztělesněný Bůh byl totiž opravdovým člověkem a podle tvrzení kritiků musel také lidsky chybovat. Potom i Jeho učení by muselo být chybné. Nechal by nás v temnotě, bez Božího ztělesnění, ukřižování a zmrtvýchvstání. Věčný život a spasení by ztratilo všechen smysl.

 

  • Protože však veškeré písmo pochází z Božího Ducha ... (2. Timoteovi 3:16),

potom veškeré písmo nemůže být lež, ale jen pravda. A Jan píše:

  • Tvoje slovo je pravda ...(Jan 17:17)

Bůh použil chybující lidi k záznamu svého stoprocentně pravdivého slova. Jeho slovo nás obmylo pravdou a vysvobodilo, abychom se skrze Boží slovo znovu narodili. Bůh říká ústy Jeremiáše:

Hle, já jsem Hospodin Bůh veškerého tvorstva. Je pro mne něco nemožného?

A tak přicházíme k otázce, zdali Ježíš, který byl skutečným člověkem, nebyl také sám chybující, jako všichni ostatní lidé. Jestliže byl skutečným člověkem, potom je jeho učení podmíněno historickou dobou, ve které žil. Skeptici často poukazují, že Ježíš byl jenom člověk, protože nevěděl mnoho věcí. Když se ho apoštolové ptali, kdy přijde podruhé, odpověděl, že "o době druhého příchodu neví žádný člověk, ani andělé, ani Syn, ale jen sám Otec." Ježíš se také zeptal: "Kdo se dotkl mého šatu?" Také se ptal: "Jaké je tvé jméno?" Na jiném místě se táže: "Kolik chlebů máte?" Skeptici říkají: "Vidíte, Ježíš nevěděl tolik základních věcí, jejichž znalost by pro něj měla být hračkou. Proč bychom měli věřit Jeho výrokům, když sám nevěděl, kdy přijde podruhé?"

Uvědomme si, že Ježíš Kristus měl dvě povahy, dvě přirozenosti, dvě podstaty. Ježíšovu podstatu člověka a Kristovu podstatu Boha. Jako člověk, jako Ježíš nebo syn člověka, kladl lidské otázky. Jako Kristus a Bůh věděl vše a na nic se nemusel ptát. Proto ho všichni apoštolové nazývali Ježíš Kristus, protože ho nejdříve znali jako člověka Ježíše a později uvěřili, že je pomazaný Bůh Kristus. Jenom Pavel jej obyčejně oslovoval obráceně: Kristus Ježíš. Snad proto, že jej nejprve spatřil jako Krista Boha a potom mu Bůh vyjevil svoji lidskou podobu:

Já jsem Ježíš, kterého ty pronásleduješ ...

Ježíš nebyl člověk, který se propracoval k pozici Kristova Božství. Přesně naopak. Bůh Kristus sestoupil dolů kJežíšovu lidství. Následující verš potvrzuje to, co těžko chápeme:

  • Způsobem bytí byl ROVEN BOHU, a přece na své rovnosti nelpěl, nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí. A v podobě člověka se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži. (Filipským 2:68)

Jako člověk se v plné poslušnosti a absolutní důvěře podrobil Bohu Otci. VJežíšově chování není ani náznak, že by jeho teologické, historické nebo jiné prohlášení bylo mylné. Ježíš říkal vždy pravdu. Když řekl, že neví, tak nevěděl. Ježíš nic nepředstíral. O to víc mu můžeme důvěřovat.

Ježíš se několikrát tázal, ne proto, že sám neznal odpověď, ale aby vyprovokoval odpověď ostatních. Také jsem se ptal svých synů: "Co jste to provedli?" a dobře jsem věděl, co se stalo. Jen jsem chtěl slyšet jejich odpověď. V lidské formě měl Ježíš nadpřirozenou znalost, která přesahovala normu běžných lidí. Když mluvil se Samařankou, věděl, že měla pět mužů a ten, s kterým právě žila, nebyl její muž. Ježíš věděl, kdo jej zradí. Ježíš věděl, že Lazar zemřel dřív, než mu to lidé oznámili. Ježíš věděl o svém ukřižování a vzkříšení dřív, než se tak stalo! Ježíš věděl, kde se zdržují ryby. Ať byla jeho lidská znalost omezena jakkoliv, přesahovala znalosti kterékoliv osobnosti. Jeho lidská znalost byla přiměřená jeho poslání a vyučování evangelia. Ježíšova svrchovanost je absolutní.

Kdo mě odmítá a nepřijímá moje slova, má, kdo by je soudil: Slovo, které jsem mluvil, to jej bude soudit v poslední den. (Jan 12:48)

Ježíš, člověk, kázal tak, jak mu přikázal Bůh Otec. Jsou Jeho slova inspirována? Jistě! Kdyby tato slova pronesl jen člověk, každý by jej označil za nebezpečného blázna. Ježíš byl opravdovým člověkem, jako by nebyl Bohem a Kristus byl úplně Bohem, jakoby nebyl člověkem. Kdo z nás tuto skutečnost pochopí? Kdybychom pochopili snížení Boha, byli bychom bohy.

- pst -