Dějiny napsané předem

Je každé slovo v Bibli pravda? Nemusíme jít moc daleko, než se setkáme s mnohými lidmi, kteří budou sjistotou tvrdit, že Bible není tak docela přesná. "Obsahuje pravdu", řeknou, "ale ne každé slovo je pravdivé. Nemůžeme všemu slepě věřit!"

Než se budeme zabývat pravdivostí Bible oproti obsahové nepřesnosti, podívejme se ještě jednou na dobu, kdy byla Bible psána. O vědě, jak ji teď známe a jak jí rozumíme, se pisatelům ani nesnilo. Tento fakt však neposkytuje Bibli polehčující okolnosti, protože jestliže měl Bůh co do činění s autorstvím, potom musí Bible obstát v každé zkoušce moderních znalostí a výzkumu, ať byla napsána v jakékoli době nebo za jakýchkoli podmínek. Obstojí skutečně?

Zvažte její prorockou přesnost. Vdobě, kdy Evropa a asijské pláně neznaly nic než nájezdy kočovných kmenů, Bible předpověděla povstání a pád budoucích říší. Předpověděla snaprostou přesností osud měst a národů, které se v té době zdály nezničitelné. Bible vydává svědectví, jak člověk vznikl, proč existuje a jaké je jeho poslání. Nic z toho, co skutečná věda přivedla na světlo, nepopírá biblický popis událostí, ani jejich prorockou předpověď. Odborníci v archeologii, historii, geologii, astronomii, biologii, fyziologii, ale i v jiných s nimi spojených vědách, ne filosofiích, nevynesli na světlo nic, co by vyvrátilo jediný údaj svatých písem. Pomyslete na to, že stačí jediné mylné proroctví, jediný falešný vědecký předpoklad a Bible skončí v propadlišti dějin omylů. Četná jiná písma se setkala stakovým osudem. Považte egyptská, babylónská, řecká a římská písma, všechna nasáklá mytologií, pověrou a fantazií, jsou plná vědeckých kotrmelců, ale Bible obstála bez hanby století zkoumání.

Oč byste se vsadili, že je nemožné, aby soubor 66 knih, napsaný během období 1500 let, čtyřiceti různými autory, neobsahoval ani jeden prokázaný protiklad? A oč byste tuto sázku zvýšili, kdyby byly ty knihy sebrány z tří různých zemí a napsány třemi různými jazyky? Ano, tak byla Bible napsána, a přesto obstála ve světle všech kritiků a badatelů!

Zesnulý James D. Dane z Yale university řekl jednou třídě promujících absolventů: "Já, jako starý člověk, který jsem neznal nic jiného než vědu celý svůj život, vám říkám, že není v celém vesmíru nic pravdivějšího než vědecká prohlášení, obsažená v Božím slově."

Mluvil o knize, která byla napsána před vynálezem teleskopu nebo mikroskopu, v době, kdy lidé pevně věřili, že chodí po ploché Zemi.

Bible je jedinečná v tom, že je to jediná náboženská kniha, která předpovídá budoucnost. Proroctví jsou dějiny napsané předem. Bible předpověděla události staletí před tím, než se staly, a to v živých podrobnostech. Kdo studuje, co je napsáno o přicházejících událostech, musí vidět, že se těchto předpovědí dotkl Boží Duch. Připomeňme si z mnoha stovek proroctví, které se nalézají v této obdivuhodné knize, jen některá.

Například starobylé město Tyrus. Vroce 332 před Kristem je obklíčil Alexandr Veliký a za 8 měsíců padlo. O256 let dříve prorok Ezechiel popsal přesně, jak bude Tyrus dobyt. Přečtěte si o tom v encyklopedii, a pak se obraťte k 26. kapitole Ezechiele a čtěte podrobný popis pádu města s vědomím, že Ezechiel o tom psal dřív, než se to stalo!

Zničení mnohých jiných měst bylo předpovězeno biblickými proroky - Samaria, Gáza, Jericho, Ninive, Edom, Zion, Jeruzalém. Dnes, po odstupu více než dvou tisíc let, archeologie potvrzuje biblické události a místa. Není třeba změnit ani čárku. Přál bych si, abychom mohli říci totéž o svazcích encyklopedie!

Když se zmiňujeme o splněném proroctví, nemůžeme vynechat Židy. Bůh slíbil ve Starém zákoně opakovaně, že zachová Izrael, ale žádný podobný slib nebyl dán ostatním národům. Proto zmizeli - babylonští, egyptští, edomitští, hittitští, amonitští, filištínští, ale Izrael se zachoval. Pronásledován Egyptem, Persií, Babylónem, Řeky a Římany - a v novější době nacisty, komunisty, i církví. Žid zůstává a zachovává svou totožnost díky Božímu slibu v Ezechieli 6:8 a jiných statích: "Přece zanechám ostatek..." Následující verše z 5. knihy Mojžíšovy, Ezechiele, Jeremiáše, Ozeáše a Lukáše popisují historii židovského lidu, jehož budoucnost je věčná:

... a budou jako tuláci mezi národy ... budeš na úžas, přísloví, nadávku mezi národy ... dopustím, aby byli rozehnáni do všech království Země k jejich škodě, aby byli hanbou, příslovím, posměchem a zatracením... Bůh ti dá strachem se třesoucí srdce... a tvůj život bude viset na pochybách před tebou.

Všimněte si však těchto veršů zIzajáše 11, Jeremiáše 33, Ezechiele 11 a Ámose v 9. kapitole:

A stane se, že Bůh zase vztáhne svoji ruku po druhé, aby obnovil zbytek svého lidu... a shromáždí vyhnance Izraele a sebere dohromady rozptýlené Judy ze čtyř koutů Země... seberu vás z lidí, a shromáždím vás ze zemí, do kterých jste byli rozehnáni, a dám vám zemi Izrael... a zasadím je v jejich zemi, a již nebudou více vytrženi ze své země, kterou jsem jim dal, praví Hospodin...

Zprávy pocházející z r. 567 před Kristem se staly znovu zprávami 4.května 1948, když se Izrael stal státem. Každý lopotný akr, vydobytý zpouště, každé pomerančové poupě, které rozkvete, je triumf Božího proroctví!

27. července 1959, Nasser, prezident Spojené Arabské republiky, řekl: "Izrael je zločin, výsledek zrady... za lid Spojené Arabské republiky prohlašuji... my vyhladíme Izrael". Ale Nasser zřejmě nestudoval Boží písmo. Kdyby je byl přečetl a uvěřil, co je napsáno vÁmosu 9:14 a 15, byl by viděl, jak nesmyslná je jeho hrozba. Bůh říká nejen Izraeli, ale i nám: "Úděl Izraele a jeho lidu změním, oni znovu vybudují zpustošená města a osídlí je ... Zasadím je do jejich půdy a již nikdy nebudou vykořeněni ze své země, kterou jsem jim dal, praví Hospodin, tvůj Bůh."

Prorocké dějiny Izraele jsou skutečnost, kterou žádný odpovědný člověk nemůže popřít. Před lety Dr. W. Graham Scorggie napsal: "Znovuzřízení Izraele se ještě nestalo, ale Bůh to prohlásil, a musí to tak být."

V době, kdy si nejlepší mozky lámou hlavu, co nás čeká v budoucnosti, dobře informovaný student Bible může s jistotou říci, že izraelský národ nepřestane existovat. Nezmenší se, naopak zvětší se, zatímco se národy světa nakonec podřídí diktatuře Antikrista. Toto vše, a mnohem víc, Bible předpovídá. Bůh řídí svět podle přesného jízdního řádu, ale nezasahuje do svobodné volby člověka.

Prorok Daniel předpověděl moderní způsob cestování a explozivní růst znalostí. Všimněte si:

  • ... zapečeť tuto knihu až do časů konce. Mnozí budou běhat sem itam a znalost se zvýší. (Daniel 12:4)

Před 100 lety cestování bylo vpodstatě stejné, jaké užívali staří Římané a Egypťané. Za posledních 100let člověk přeskočil od koňské síly katomové síle. Naučil se víc v posledním jednom procentu pobytu na Zemi, než v prvních 99%. Proč? Protože na něj byla vylita záplava znalostí. Daniel to viděl přicházet a psal o tom před 2500 lety.

Bible je plná šokujících proroctví, která jsou psána pro nás. Můžeme je ignorovat nebo se jim smát. Vyberte si, ale pamatujme si, že biblická proroctví jsou jediným klíčem k budoucnosti. Poznání Boha přináší velkolepou nabídku svobody.

  • "Poznáte pravdu, a pravda vás vysvobodí" (Jan 8:32).

Část této pravdy zahrnuje biblická varování. Přijmout část Bible a ignorovat její nejnaléhavější poselství proroctví představuje nejen obrovskou pošetilost, ale též zradu, spáchanou na těch, kteří hledají, ale ještě nenalezli. Zakončím slovy z knihy "Countdown" od G. B. Hardyho:

"Žít na tomto světě s biblickou předpovědí je jako dovolit Titaniku, aby ještě jednou podnikl svou první cestu. Ignorovat tuto předpověď je totéž jako postavit si časovanou bombu na krb, jako hodiny!"

Koho zajímá výklad biblické knihy Zjevení, doporučujeme knihu Pavla Steigera "Zápas o duši." Napište nám.

- J. D. J. -