Ježíšův rodokmen

Historický záznam o narození Ježíše, proroctví o Jeho příchodu všichni dobře známe. Přesto pozornému čtenáři Písma neunikne malá zajímavost. Na první pohled se může zdát, že si Bible dokonce protiřečí. Jde o rodokmen Pána Ježíše:

Pátá kapitola Genesis je rodopis od Adama k Noemu a k jeho třem synům, jmenovitě k Šémovi. V Genesis 11:10-26 rodopis pokračuje od Šéma až po Abrahama. Matouš 1:1-16 dále pokračuje vzestupně od Abrahama po Josefa, Ježíšova pěstouna, Jákobova syna. Konečně, Lukáš 3:23-38 uvádí Ježíšův rodopis sestupně od Heliho, otce Marie, až k    Adamovi.

V Bibli čteme také následující verše:

Když Ježíš začínal své dílo, bylo mu asi třicet let. Jak se mělo za to, byl syn Josefa, jehož předkové byli: Heli, Mathat, Levi, Melchi, Janai, Josef, Matathias, Amos, Nahum, Esli, Nagai, Mahat, Matathias, Semei, Josech, Joda, ... atd ... Arfaxad, Sem, Noé, Lámech, Matusalem, Henoch, Jared, Maleleel, Kainan, Enóš, Šét a Adam, který byl od Boha. (Lukáš 3:23-38)

Zde jasně stojí, že Adam pocházel přímo od Boha, a že neměl nic společného se zvířecími předky. Ale to není vše, co nás vyzývá k zamyšlení. Vidíme, že rodokmen jde sestupně, od narození Syna až k Adamovi, protože Lukáš zdůrazňoval Ježíšovo lidství. Verše začínají:

Když Ježíš začínal své dílo, bylo mu asi třicet let. Jak se mělo za to, byl syn Josefa, jehož předkové byli: Heli, ...

Podle verše z Lukáše je Josefův předek Heli, podle Matouše byl Jákob otcem Josefa. Jak to tedy je? Kdo je Heli? Josefův nebo Mariin otec? Jsem si vědom, že Český biblický slovník nebude s tím, co prohlásím, souhlasit. Ten totiž říká, že Heli je otec Josefa, muže Marie, matky Ježíšovy. Matouš, jak víme, však tvrdí, že Jákob je Josefův otec. Komentáře v angličtině, se na tento zdánlivý problém dívají hlouběji, a proto docházejí k závěru, že Heli byl biologickým otcem Marie a ne Josefa. Všimněme si, že rodokmen v Matoušovi je vzestupný a jasně vede od Davida k Josefovi, manželovi Marie, z níž se narodil Ježíš. Od Davida proto, protože Matouš popisuje Ježíše jako krále.

Jákob zplodil Josefa, muže Marie, z  níž se narodil Ježíš, řečený Kristus. (Matouš 1:16) - "Nová Smlouva"

Zde je narození Ježíše výslovně spojeno jen s matkou Marií a Josefa se vůbec netýká! Kdyby byl Josef Ježíšovým biologickým otcem, Marie by nebyla v tomto rodokmenu ani zmíněna a stálo by tam ve slohu všech předcházejících veršů, že Josef zplodil Ježíše.

Duch svatý, vždy když jde o rodokmen, jmenuje mužské rodiče, tedy mužskou genetickou větev. Jsem přesvědčen, že je to proto, že nejprve byl stvořen muž a z něho žena. Protože žena zhřešila první, jsem přesvědčen, že hříšná povaha se geneticky předává skrze otce, ne matku. Ježíš totiž nezdědil po Marii hříšnou povahu, ale jen podobu hříšného těla, ačkoliv třiadvacet chromozómů pocházelo od Marie. Skrze Marii je Ježíš Synem člověka. Proto nás může spasit, protože je s námi geneticky spjat.

Je pravda, že Heli byl otcem Josefa, tak to stojí v Lukášovi. Ale, jak už jsem řekl, otcovská větev je ta, která je pro Boha důležitá. Zeťům a snachám se v    mnoha kulturách, a v židovské to platí obzvlášť, říká synové a dcery, ačkoliv biologicky dcerami a syny nejsou. Například anglický výraz "son-in-law" znamená syn v zákonu, tedy zeť. Dále si všimněte, že v Matoušovi to byl Jákob, kdo výslovně zplodil Josefa, muže Marie. Matouš tedy opravdu popisuje Jákoba jako biologického otce Josefa. Kdežto na druhé straně Lukáš jen konstatuje, že Josef byl synem Heliho (Nová Smlouva). Lukáš neříká, že by Heli zplodil Josefa. Kdyby tam stálo, že Heli zplodil Josefa, tak bychom měli neřešitelné dilema, protože Heli a Jákob nemohli zplodit stejného syna Josefa. Buď byl Josefův biologický otec Jákob, anebo Heli. Josef nemohl mít dva biologické otce. Pro Židy to mohl být syn zplozený i přiženěný. To, že Lukáš popisuje Mariin rodokmen, podporuje i to, že je jiný, rozdílný od Josefova, který je popsán v  Matoušovi. Vím, že se objevují pokusy oba rodokmeny sloučit, ty jsou však neslučitelné. Matouš popisuje Ježíšův královský původ, ukazuje, že pochází od Davida až k Josefovi, přestože Josef není Ježíšův biologický otec. Josef byl Ježíšův zákonný otec, ne biologický. Stejně jako byl Josef zákonným synem Heliho. Proto byl Heli biologickým otcem Marie, ten, kdo Marii zplodil.

Dále, jak jsem se už zmínil, Matouš popisuje Ježíše jako krále, proto začíná, že Ježíš je syn Davidův atd.. (Adam není zmíněn), naopak Lukáš Ježíše popisuje jako člověka, proto jde rodokmen až k Adamovi, jenž byl od Boha.

Všechny komentáře, co znám, kromě českého biblického slovníku, se shodují na tom, že Heli je zákonným otcem (tchánem) Josefa a biologickým otcem Marie.

A zde je absolutní důkaz, že Lukáš popisuje Mariin, a ne Josefův biologický rodokmen. Musíme do Starého zákona za prorokem Jeremjášem:

Toto praví Hospodin: Zapište toho muže (Konjáše) jako bezdětného, muže, který nebude mít ve svých dnech zdar. Nikomu z jeho potomků se nepodaří dosednout na Davidův trůn a být opět v Judsku vladařem. (Jeremjáš 22:30)

Jenže, v Matoušovi 1:13, v Josefově rodokmenu figuruje tento prokletý muž pod jménem Jechoniáš! Z toho vyplývá, že Josefův biologický potomek nesmí a nemůže nikdy dosednout na Davidův trůn! Proto Josef, mimo jiné, nemůže být Ježíšovým biologickým otcem, protože Ježíšovi se podaří dosednout na Davidův trůn.

Na druhé straně Lukáš popisuje rodokmen, v kterém Konjáš podle Starého zákona, a Jechoniáš podle Nového zákona vůbec nefiguruje. To znamená, že Heli je neposkvrněn Jechoniášem, a tudíž jeho potomek skrze Marii na Davidův trůn může zasednout. Z toho dále vyplývá, že Marie, biologická dcera Heliho, a biologická matka Ježíše, není potomkem Jechoniáše a její Syn člověka, Ježíš, je plně kvalifikován dosednout na Davidův trůn!

Někdy se nám zdají rozdíly v evangeliích takové, jakoby Bible chybovala, ale to je pro Boží slovo nemyslitelné. Jen bližší studium nám odhalí takové souvislosti, které zdánlivé neshody nejen odstraní, ale navíc nás dovede na takové biblické akordy a souzvuky, které bychom asi nikdy neodhalili, nebýt těchto zdánlivých diskrepancí. Duch svatý je mistrný spisovatel, a ví kde nás zastavit jen proto, abychom se dozvěděli o Kristu ještě více.

- pst -

« Slavme Vánoce po celý rok - buďme vždy vítaným dárkem pro své bližní. Tak obdarujeme toho, který je toho hoden.